Wat is de betekenis van With?

1951
2023-01-30
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

with

met; bij; van, door; with that, hiermee, hierop; the deal is with you, het is aan u om te geven; have you got it with you?, hebt u 't bij u?; have you the girl with you?, is het meisje op uw hand?; in with you!, naar binnen (jullie)!, er in!; with God all things are possible, bij God is alles mogelijk.

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

With

1° Katharina Johanna de, schrijfster, † 1726 of 1727. Zij schreef herders- en visscherszangen, o.a. naar het Italiaansch van Contarini en Bonarelli. Lit.: Zuidema, in: Nieuw Ned. Biogr. Wbk. (IV, 1470). 2° Witte Cornelisz. de, vice-admiraal van Holland en West-Friesland. * 29 April 1599 te Hoogendijk bij Den Briel, † 8 Nov. 1...

Lees verder
1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

With

(wit) (Witte Cornelisz. de) Nederlands zeeheld, ° 29 april 1599 bij Den Briel, vertrok 1616als kajuitwachter naar Oost-Indië, trad na zijn terugkomst 1620 in 's lands dienst, ondersteunde, als vlaggekapitein, P. Hein 1628 bij de verovering der Spaanse Zilvervloot, werd 1644-1645 door de Staten belast om een koopvaardijvloot naar het n...

Lees verder
1870
2023-01-30
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

With

With (Witte Cornelisz. de), een beroemd Nederlandsch zeeheld, uit nederigen stand geboren nabij den Briel den 29sten Maart 1699, vertrok in 1616 als kajuitswachter naar Oost-Indië, keerde in 1620 terug, trad in ’s Lands dienst, klom spoedig op en nam als scheepsbevelhebber deel aan den togt van l'Hermite. Daarp werd hij door de West-Indische Compag...

Lees verder