Wat is de betekenis van Wettelijk erfdeel?

1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Wettelijk erfdeel

(ook: legitieme portie), een aan de bloedverwanten in de nederdalende en de opgaande lijn toekomend recht om een bepaald gedeelte van het vermogen van de erflater als erfgenaam en, in beginsel, ook in goederen uit de nalatenschap, in natura, te ontvangen; het recht op het wettelijk erfdeel in natura kan alleen door een ouderlijke boedelverdeling wo...

Lees verder
1937
2023-01-28
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Wettelijk erfdeel

Het deel der nalatenschap, dat aan bloedverwanten in de rechte lijn en aan den echtgenoot, onafhankelijk van den wil van den erflater, door de Wet is gewaarborgd. Indien bij overlijden geen testament is nagelaten, erven, volgens de Wet, de kinderen en de echtgenoot. Hierop heeft evenwel de benaming „wettelijk erfdeel” geen betrekking. I...

Lees verder
1933
2023-01-28
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Wettelijk erfdeel

het deel eener nalatenschap, waarop de bloedverwanten i/d rechte linie en de overlevende ecblgenoot(e) een wettelijk recht hebben cn waarvan zij niet door testamentaire bepalingen beroofd kunnen worden.

1933
2023-01-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wettelijk erfdeel

of legitieme portie. Voor de burgerrechtelijke bepalingen in Ned. en België zie → Legitieme portie. Moraal. De bepalingen van het burg. recht in zake w. e. zijn uit natuurrechtelijk en sociaal oogpunt alleszins te billijken, althans in hoofdzaken, en zijn daarom ook norm voor het geweten. Daarmee is nog niet gezegd, dat ouders altijd tege...

Lees verder