Synoniemen van werkkracht

2020-01-24

werkkracht

werkkracht - zelfstandig naamwoord uitspraak: werk-kracht 1. kracht en zin om iets te doen ♢ mijn werkkracht is nog erg beperkt Zelfstandig naamwoord: werk-kracht de werkkracht de werkkrachten Synoniemen energie, fut, levenskracht, vitaliteit

2020-01-24

werkkracht

werkkracht - Zelfstandignaamwoord 1. een persoon die gewoonlijk tegen betaling werk verricht Dat is duur omdat het veel werkkrachten vereist. 2. het vermogen om te werken Dat apparaat heeft weinig werkkracht. Woordherkomst samenstelling van werk en kracht Synoniemen [1] arbeider, werker, werkman, werknemer

2019-09-19

labour

(leeibe) (Eng.) arbeid, werk; werkkracht, arbeidskrachten; ook; = labourparty.

2018-05-03

Leegloop

Beschikbare aanwezige werkkracht minus werklast.

2019-09-19

Leistungsfähigkeit

(D.) v. 1 prestatievermogen, voortbrengingsvermogen; 2 werkkracht.

2019-09-19

energie

v. hoge graad van werkkracht, kracht; arbeidsvermogen, geestkracht.

2019-08-15

Immanentie van God

God is met zijn werkkracht en wezen in de schepping tegenwoordig. ➝ Alomtegenwoordigheid. Dit is de i. van God in de wereld. Het ➝ Pantheïsme verstaat i. in den zin van identiteit van God en wereld en loochent daarmee de ➝ transcendentie van God.Kreling.

2019-04-28

Bemoeien — afgeven (zich) — inlaten (zich) — bezighouden (zich)

Zijne werkkracht aan iets besteden. Zich bezighouden met duidt het algemeene begrip aan en laat in het midden of ook anderen er mede aan werkzaam zijn. Zich bemoeien, zich afgeven en zich inlaten, van zaken gezegd, drukken uit dat de zaak, waarmede men zich bezig houdt, het voorwerp is van de bezigheid van anderen, dat men derhalve slechts mede gaat doen. In bemoeien ligt het denkbeeld uitgedrukt dat de zaak is ons eigen¬lijk niet aangaat; in zich inlaten en zich afgeven dat de zaak beneden...

2019-06-05

Drumann

Wilhelm Karl August, Duitsch historicus en philoloog; * 1786, ✝ 1861; prof. te Koningsbergen. Hij was een geleerde van groote eruditie, werkkracht en scherpzinnigheid, leefde stil en teruggetrokken. Werken: Gesch. Roms in seinem Uebergang von der Republik zur monarch. Verfassung; Ideen zur Gesch. des Verfalls der Griech. Staaten; Grundriss der Kulturgesch.; Bonifatius VIII (als uitvloeisel van zijn studiën over de verhouding van Kerk en Staat); die Arbeiter u. Kommunisten in Griechenland...

2018-06-22

Dierenpark

Dierenpark - De Buiktuinkinderboerderij aan de Kanaaldijk bij de krijtmolen D'Admiraal* werd op 14 mei 1975 officieel geopend. Het initiatief voor dit dierenpark in A.-Noord werd in 1972 genomen door een aantal buurthuizen, die geld en werkkracht ter beschikking stelden. De naam Buiktuin houdt de herinnering levend aan het dorp Buiksloot.

2019-07-03

Franklin

Franklin - 1° Benjamin, N. Amer. staatsman en schrijver; * 1706 te Boston, † 17 April 1790 te Philadelphia; het zeventiende kind van een zeepzieder en kaarsenmaker, leerde het boekdrukkersvak en ontwikkelde zichzelf veelzijdig door eigen werkkracht, ook door een verblijf te Londen (1724-1726). Richtte te Philadelphia een eigen drukkerij op met een papierfabriek en ging deelnemen in het openbare leven met eigen geschriften; gaf een dagblad uit en een almanak, die hem zeer bekend maakte...

2019-09-18

Josef Ignacy Kraszewski

Belangrijk Poolsch schrijver van groote werkkracht. * 28 Juli 1812 te Warschau, ✝ 19 Maart 1887 te Genève. Redacteur, schoolopziener, theaterdirecteur, vestigde zich in 1864 te Dresden, in 1883 in Saksen veroordeeld wegens staatsgevaarlijke propaganda. In korte verhalen is zijn werk het beste. Voorn. werken: De Duivel (1855); Resurrecturi (1875). Uitg.: nieuwe gez. uitgave in 1931. Lit.: Wojciechowski, Poolsche lit. (1930). v. Son.

2019-01-31

Apiroe

Apiroe - in Egyptische teksten de aanduiding van bepaalde groepen vreemdelingen binnen de landsgrenzen. Flet ging daarbij niet om etnische, maar om sociale groepen: zwervende lieden die zich overal als werkkracht of soldaat verhuurden. Hun getal breidde zich soms zo uit dat zij een gevaar vormden voor de Egyptische staat (Seti I moest tegen hen optreden). Wellicht zijn de joden beschouwd als een deel in de Apiroe, maar men kan de Apiroe niet met de Hebreeën gelijkstellen. De Apiroe komen als Ch...

2019-01-12

Paq ebyng

Paq ebyng, - een van de eerste inlanders in Indië, die tot evangeliedienaar geordend werden. Dit deed zendeling J. P. Esser in 1887 vóór zijn vertrek uit het Madoereesche Oost-Java naar Nederland. P. E. heeft zich als een eerste werkkracht en propagandist doen kennen onder zijn eigen volk. Na een 30-jarigen arbeid verkreeg hij in 1916 een welverdiende rust van het Java-Comité en woont thans te Soemberpakem, waar hij meestal werkte. Vgl. H. Hendriks, Geïll. zendingsblad (1911), 45 v.

2019-06-13

Moreel

De term Moreel wordt gebruikt voor de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, de moed, werkkracht of strijdlust die iemand bezielt of die ontbreekt. Moreel betekent 'zedelijk kracht', 'zedelijke moed', 'zelfvertrouwen' of 'de wil om door te zetten'. Bijvoorbeeld: 'De generaal hield een toespraak om het moreel op peil te houden.'

2018-06-22

Vlugt, Dr. Willem de (1872-1944)

Vlugt, Dr. Willem de (1872-1944) - Vlugt was van 1921 tot 1941 burgemeester van A. Onder het bewind van "Vader Willem" en mede dankzij zijn grote energie en werkkracht heeft de stad haar opbloei na de Eerste Wereldoorlog gekregen en werden vele moderne woonwijken gebouwd. Ook de belangrijke uitbreidingen van de havens na 1925 hadden zijn volle aandacht. Tijdens zijn burgermeesterschap kwamen het Amsterdamse Bos* en het Olympisch Stadion* tot stand. Hij was een vrij stugge, op het oog wat hoogmoe...

2018-12-02

Stoom

Stoom - m. damp van kokend water, waterdamp van eene spanning minstens gelijk aan den dampkringsdruk, gebezigd tot het in beweging brengen der stoommachines ; die molen werkt met stoom; stoom wordt overal toegepast; stoom op hebben, van booten, machines enz. gereed om te stoomen; (fig.) veel stoom op hebben, over veel werkkracht beschikken; (spr.) dat gaat met stoom, zeer snel, vlug ; — walm eener lamp.

2019-09-18

Carel Eliza van Kesteren

* 12 Aug. 1837 te Neede (Gelderland), ✝ 16 April 1917 te Arnhem. Redacteur van het weekblad „De Locomotief” te Semarang, Ned.-Indië, dat hij opwerkte tot dagblad; later mede-oprichter van het maandblad „De Indische Gids”. Na zijn benoeming tot directeur van de KediriStoomtram-Mij. (Java) wijdde hij al zijn werkkracht aan de oprichting, aanleg, exploitatie en uitbreiding van de tramwegen op Java. Olthof

2018-06-22

Thorbecke standbeeld

Thorbecke standbeeld - Het Thorbecke standbeeld had uiteraard in de geboorteplaats van de staatsman, Zwolle, moeten staan of in Den Haag, waar hij zijn werkkracht ontplooid heeft ten bate van het Nederlandse volk, desnoods in Leiden, waar hij hoogleraar was. Dat het in A. terecht is gekomen, was min of meer toevallig. In 1872 overleed Thorbecke in Den Haag, 74 jaar oud. Zijn uitvaart bracht duizenden bewonderaars in Den Haag bijeen en al direct werd het plan tot een standbeeld geboren. De beeldh...

2018-11-15

Channing

Channing - (William Ellery), Amerik. theoloog, geb. 1780 te Newport (Rhode Island), werd in 1802 predikant te Boston, was sinds 1819 de leider der Unitariërs, en overl. 1842 te Bennington (Vermont). Hij was een man van diepen ernst en groote werkkracht, die door woord en daad geijverd heeft voor de vrijmaking der slaven, de geheel-onthouding, de arbeiderskwestie enz. Als prediker had hij een grooten naam en veel invloed. Hij schreef tal van artikelen in de „North American Review” en den „...