Wat is de betekenis van Wereld?

2020
2021-10-17
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

wereld

(1979) (jeugd) (als eerste lid van een samenstelling, ter versterking) erg leuk, erg goed enz. • wereld - voorvoegsel. Geweldig. Werelddoelpunt. Werelds. Reclametaal. Amsterdam. (NRC Handelsblad, 10/03/1979, over jeugdtaal) • (Jan Kuitenbrouwer: Turbotaal. Van sociobabble tot Yuppiespeak. 1987) • (C.A.J. Hoppenbrouwers: Jongerentaa...

Lees verder
2019
2021-10-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wereld

wereld - Zelfstandignaamwoord 1. de aarde 2. de samenleving Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: werelt Oudernederlands: werilt Germaans: *weraldiz (*weraz (man) + *aldiz (leeftijd)) Uitdrukkingen en gezegden ♦ De wereld in een doosje hebben tevreden...

Lees verder
2018
2021-10-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wereld

wereld - zelfstandig naamwoord uitspraak: we-reld 1. de aardbol en alles erop ♢ god heeft de wereld geschapen 1. een kind ter wereld brengen [een kind krijgen] 2....

Lees verder
2004
2021-10-17
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

wereld

In uitdrukkingen zoals ‘naar de andere wereld gaan (vertrekken)’: sterven, en ‘naar de andere wereld helpen (zenden)’: doden. Reeds in de zeventiende eeuw opgetekend. In Hoofts ‘Gedichten’ (1605) komt de volgende variant voor: ‘Wat cond ’t u baten dat ghij hem ter hellen sondt, Indien ghy... bleeft dootelijck gewondt?’ Volgens het christelijk geloo...

Lees verder
1998
2021-10-17
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Wereld

1. in de uitdr. het beste van tweewerelden: de voordelen van twee verschillende mogelijkheden, zonder dat men hoeft te kiezen voor één van beide. Uit het Engels: the best of both worlds. Cliché. Volgens analisten zal de AEX de achterstand op Wall Street (deze en volgende week) versneld inlopen, mits de stemming in New York niet omslaat. Daar ziet h...

Lees verder
1990
2021-10-17
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

wereld

wereld - Het bestaan, met name het fysieke aspect daarvan.

1973
2021-10-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

wereld

v./m. (-en), 1. het heelal, hemel en aarde met alles wat zij bevatten: het ontstaan van de —; (zegsw.) het was (een lawaai) of de — verging; (ook) in toepassing op een deel van de kosmos of een gedacht tegenbeeld ervan: de andere —, het rijk der doden; de onderwereld, de hel: naar de andere — verhuizen, sterven; iemand naar...

Lees verder
1955
2021-10-17
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

WERELD

is een woord met vele betekenissen, welke onderling gemakkelijk (maar ook gevaarlijk) kunnen verglijden. De Griekse filosofie wist te spreken van de kosmos en haar orde. Het Hebreeuws heeft geen aequivalent woord en behelpt zich met „hemel en aarde”. Toch toont bijv. het eerste scheppingsverhaal gevoel voor orde en harmonie; en terwijl...

Lees verder
1952
2021-10-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wereld

s., wrâld; ter — brengen (v. dieren), bringe; ter — komen (v. dieren), fan syn moer komme; ter — komen, op ’e wrâld, to wrâld komme; wie ter —?, hwat minske op ierde?; wat ter —?, hwat yn ’e wrâld?; hoe ter —?, hoe yn, op ’...

Lees verder
1950
2021-10-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Wereld

v. (-en), 1. het heelal, de hemel en de aarde met alles wat zij bevatten : God schiep de wereld in zes dagen ; — in het jaar der wereld..., na de schepping ; — het vergaan van de wereld, de ondergang van de stoffelijke kosmos ; (zegsw.) het was (een lawaai) of de wereld verging ; de donder rolde of het hemelgewelf k...

Lees verder
1939
2021-10-17
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Wereld

Ook half verkrijgbaar.

1933
2021-10-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wereld

(philos.). Onder w. verstaat men het geordend geheel van alle dingen, die in hun wezenssamenstelling een stoffelijk beginsel bezitten. Vgl. ➝ Stof-en-vormleer. Meer algemeen wordt w. ook genoemd: het geordend geheel van alle geschapen dingen. Zoowel in den eersten als in den tweeden, meer algemeenen zin is de w. een eenheid van orde en niet een ze...

Lees verder
1919
2021-10-17
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Wereld

samenstelling van een woord Weer = man, dat we nog overhebben in Weergeld, weerwolf, en een woord eld (uit aldi) dat van een zelfden stam is als oud {ald), in de beteekenis van tijd, tijdperk, enz. ’t Is dus eigenlijk menschenleeftijd, het zijn van de menschen, het bestaande.

1898
2021-10-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WERELD

WERELD, v. (-en), het heelal, de hemel en de aarde met alles wat zij bevatten: God schiep de wereld in zes dagen; — deel der oneindige ruimte : de hemel met zijne tallooze werelden; — in het jaar der wereld na de schepping; naar de andere wereld verhuizen, sterven ; — iem. naar de andere wereld zenden, hem dooden; — de aa...

Lees verder
1898
2021-10-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Wereld

zie Aarde.

1870
2021-10-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Wereld

Wereld (De) noemt men gewoonlijk de Aarde met hare bewoners, zoodat men spreekt van werelddeelen, wereldkennis, wereldgeschiedenis enz. In wijsgeerigen zin echter is de wereld het heelal met wat het omvat, alzoo de eindelooze ruimte met hare vaste sterren, planeten, cometen enz., die gezamenlijk het wereldstelsel vormen. Met dezen laatsten naam ech...

Lees verder