2020-02-28

Wereld

1. in de uitdr. het beste van tweewerelden: de voordelen van twee verschillende mogelijkheden, zonder dat men hoeft te kiezen voor één van beide. Uit het Engels: the best of both worlds. Cliché. Volgens analisten zal de AEX de achterstand op Wall Street (deze en volgende week) versneld inlopen, mits de stemming in New York niet omslaat. Daar ziet het voorlopig niet naar uit, zegt een analist. ‘De inflatie blijft laag en de economie groeit door. Het beste van twee werelden.’ (Elsevier, 26/...

2020-02-28

wereld

wereld - Zelfstandignaamwoord 1. de aarde 2. de samenleving Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: werelt Oudernederlands: werilt Germaans: *weraldiz (*weraz (man) + *aldiz (leeftijd)) Uitdrukkingen en gezegden ♦ De wereld in een doosje hebben tevreden en gelukkig zijn met wat je hebt ♦ De brutalen hebben de halve wereld. wie bru...

2020-02-28

WERELD

WERELD, v. (-en), het heelal, de hemel en de aarde met alles wat zij bevatten: God schiep de wereld in zes dagen; — deel der oneindige ruimte : de hemel met zijne tallooze werelden; — in het jaar der wereld na de schepping; naar de andere wereld verhuizen, sterven ; — iem. naar de andere wereld zenden, hem dooden; — de aarde : reis om de wereld in 80 dagen; de deelen der wereld; de Oude wereld, Europa, Azië en Afrika; de Nieuwe wereld. Amerika en Australië ; de wijde wereld ingaan, zij...

2020-02-28

wereld

wereld - zelfstandig naamwoord uitspraak: we-reld 1. de aardbol en alles erop ♢ god heeft de wereld geschapen 1. een kind ter wereld brengen [een kind krijgen] 2. hem naar de andere wereld helpen [hem doden] 2. samenleving, groep mensen...

2020-02-28

wereld

In uitdrukkingen zoals ‘naar de andere wereld gaan (vertrekken)’: sterven, en ‘naar de andere wereld helpen (zenden)’: doden. Reeds in de zeventiende eeuw opgetekend. In Hoofts ‘Gedichten’ (1605) komt de volgende variant voor: ‘Wat cond ’t u baten dat ghij hem ter hellen sondt, Indien ghy... bleeft dootelijck gewondt?’ Volgens het christelijk geloof wacht de mens na het aardse ook het eeuwige leven. De grote boeven waren Hitler en Mussolini, en die zijn de wereld uit geholpen d...

2020-02-28

Wereld

Wereld (De) noemt men gewoonlijk de Aarde met hare bewoners, zoodat men spreekt van werelddeelen, wereldkennis, wereldgeschiedenis enz. In wijsgeerigen zin echter is de wereld het heelal met wat het omvat, alzoo de eindelooze ruimte met hare vaste sterren, planeten, cometen enz., die gezamenlijk het wereldstelsel vormen. Met dezen laatsten naam echter bestempelt men ook de verschillende gevoelens over het onderling verband der hemelligchamen, inzonderheid over dat der ligchamen van ons zonnestel...

2020-02-28

wereld

wereld - Het bestaan, met name het fysieke aspect daarvan.

2020-02-28

Wereld

zie Aarde.

2020-02-28

Wereld

Ook half verkrijgbaar.

2020-02-28

WERELD

is een woord met vele betekenissen, welke onderling gemakkelijk (maar ook gevaarlijk) kunnen verglijden. De Griekse filosofie wist te spreken van de kosmos en haar orde. Het Hebreeuws heeft geen aequivalent woord en behelpt zich met „hemel en aarde”. Toch toont bijv. het eerste scheppingsverhaal gevoel voor orde en harmonie; en terwijl al het geschapene als werk Gods „goed” heet, wordt het universum door de Schepper als „zeer goed” geprezen (Gen. i : 31). Te...

2020-02-28

Wereld

(philos.). Onder w. verstaat men het geordend geheel van alle dingen, die in hun wezenssamenstelling een stoffelijk beginsel bezitten. Vgl. ➝ Stof-en-vormleer. Meer algemeen wordt w. ook genoemd: het geordend geheel van alle geschapen dingen. Zoowel in den eersten als in den tweeden, meer algemeenen zin is de w. een eenheid van orde en niet een zelfstandige eenheid. De w. werd door God geschapen en vloeide niet, zooals het pantheïsme leert, uit Gods wezen voort. Hoofddoel van de w. is d...

2020-02-28

wereld

('we:rəlt) v. (-en; -je) [we(e)r, man, mens + eld, ouderdom, geslacht] I. Eig. geheel der mensen die op de aarde leven : de hele weet het. Gez. de boze -, de lastertongen; de geleerde -, de geleerden; de grote -, de hogere kringen; de gaat op schaatsen, springt op krukken, het gaat in de wereld vreemd toe; een eigenaardige -, kring, omgeving; iemand, een man van de -, met beschaafde manieren; zijn verstaan, beschaafde manieren hebben. II. Metn. 1. a. aarde: in, op de -; alleen op de -;...