Wat is de betekenis van Weergeld?

1994
2021-04-13
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Weergeld

Weergeld [Middelned. wer, man; ook: compositio], materiële compensatie, zoengeld, dat door de dader werd betaald aan het slachtoffer van een misdrijf of diens familie, om de bloedwraak af te kopen. Bloedwraak is de plicht een bloedverwant te wreken door het doden van de dader of een van diens bloedverwanten. De hoogte van het zoengeld werd gerelate...

Lees verder
1981
2021-04-13
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

weergeld

vroeger het verzoeningsgeld dat de ene familie aan de andere moest betalen wanneer men iemand uit die familie had gedood. Het verving de bloedwraak.

1981
2021-04-13
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Weergeld

(=prijs van de man; wer. man; <Lat. vir), materiele compensatie ter vervanging van de bloedwraak (de plicht een bloedverwant te wreken door het doden van de dader en eventueel een lid van zijn familie). Tijdens het Frankische Rijk bestond het weergeld uit een boete (faidus). te betalen aan het slachtoffer of aan zijn bloedverwanten. Daarnaast mo...

Lees verder
1973
2021-04-13
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

weergeld

o., (hist.) zoengeld, boete voor manslag.

1954
2021-04-13
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Weergeld

d.i. mangeld, zoengeld bij doodslag, door de rechter bepaald. De beledigde partij kon het afwijzen volgens Middeleeuws recht en tot bloedwraak overgaan. Volgens het Verbond met Fivelgo van 1258 was het weergeld 10 Engelse marken met nog 2 marken bovendien als breuk voor de overheid. Was de moord met een mes of binnenshuis gepleegd, dan werd...

Lees verder
1937
2021-04-13
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Weergeld

Mangeld. Boete voor doodslag. Weergeld was een vorm van zoen (boetedoening) in de Middeleeuwen, toen het publiekrechterlijke strafrecht nog niet bestond. De aanrander en zijn verwanten moesten de boete opbrengen ten bate van de verwanten van den verslagene. Weer heeft de beteekenis van man, evenals in weerwolf (een man in wolvengedaante) en in were...

Lees verder
1933
2021-04-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Weergeld

➝ Zoengeld.

1921
2021-04-13
Levende taal

T. Pluim - 1921

Weergeld

letterlijk man-geld: het geld, de boete op een manslag gesteld. Evenzoo weerwolf: de wolf in mannengedaante, een spook. Ook : wereld, Oudsaks. wer-old, letterlijk de ouderdom van een man of mensch; dus: menschenleeftijd. (Hoe het woord de tegenw. bet. van heelal verkreeg, is niet duidelijk.)

Lees verder
1919
2021-04-13
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Weergeld

de boete voor manslag, eig. het geld, waarmede men de wraak van de familie afkoopt voor den moord; het woord weer = man, lat. vir, dat we nog hebben in weerwolf en wereld; het woord manslag en weergeld passen dus goed bij elkaar.

1916
2021-04-13
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Weergeld

Weergeld - Weregildum, Werigilt, Mangeld of Manprijs, oudtijds de som gelds, welke volgens het oud-Germaansch recht, door dengeen, die een ander gedood of verwond had, betaald moest worden aan hen, die wegens zulk een manslag het recht hadden bloedwraak te oefenen.

1914
2021-04-13
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

weergeld

weergeld - geldboete in ’t Germaansche recht voor toebrengen van lichamelijk letsel.

1898
2021-04-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WEERGELD

WEERGELD - o. (oude rechtspleging) boete die men wegens doodslag of zware beleediging moest betalen.

1870
2021-04-13
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Weergeld

Weergeld (compositio, weregildus) is de naam van de geldsom, die volgens het oud-Germaansche en oud-Fransche regt door den moordenaar betaald werd aan hen, die regt hadden op de bloedwraak. Het bedrag van het weergeld was afhankelijk van den stand van den vermoorde.

Gerelateerde zoekopdrachten