Wat is de betekenis van Wassenaar?

2005
2022-08-07
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Wassenaar

Gemeente in Zuid-Holland, dicht bij Den Haag gelegen, woonoord van verschillende Oranjes. Prins Frederik, de jongere broer van koning Willem II, kocht in 1838 vier aan elkaar grenzende landerijen in Wassenaar en Voorschoten: De Paauw, Ter Horst, De Raephorst en De Eikenhorst. De prins smeedde zijn in totaal 415 hectaren tellende bezit aaneen tot &e...

Lees verder
2004
2022-08-07
Monumenten in Zuid-Holland

Encyclopedie over monumenten in Zuid Holland (2010)

Wassenaar

Dorp, ontstaan in de 11de eeuw aan de rand van een strandwal. De dorpskern wordt gevormd door een driehoekig plein met aangrenzend kerkterrein en kleinschalige bebouwing in de aansluitende straten. Vanaf de 17de eeuw ontwikkelde Wassenaar zich tot een langgerekte nederzetting. Op de brede strandwal richting Den Haag werden veel buitenplaatsen gesti...

Lees verder
2002
2022-08-07
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Wassenaar

Duinrell behoort tot de top van de Nederlandse attractieparken. Het pretaanbod is groot en gevarieerd, maar de meest spetterende troef blijft het Tikibad. Het is het grootste overdekte waterpretpark van Europa. De twintig meter hoge Tiki Tower domineert het tropisch zwem- en speelparadijs. Er ontspruiten elf waterglijbanen, goed voor 991 meter glij...

Lees verder
1981
2022-08-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Wassenaar

gemeente in de provincie Zuid-Holland met 28 000 inwoners, gelegen tussen Den Haag en Leiden. Wassenaar is een mooi villadorp met talrijke landgoederen en een dierenpark. Vele buitenlandse diplomaten, die verbonden zijn aan ambassades in ’s-Gravenhage, hebben zich in Wassenaar gevestigd.

Lees verder
1973
2022-08-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Wassenaar

Ned. gemeente in de prov. Zuid-Holland, 53,05 km2, 27540 inw., 40% r.k., 25% n.h., 7% geref., 8% overige, 20% g. kerkg. Wassenaar is een forensengemeente, als zodanig ontstaan na 1900, o.a. door de verkaveling van een aantal oude buitenverblijven. Het gemeentehuis is gevestigd in het vm. paleis van prins Frederik. Wassenaar is woonplaats van vele d...

Lees verder
1958
2022-08-07
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

WASSENAAR

Zeer talrijk Bildts geslacht, bij inpoldering (begin 16de eeuw) uit Sassenheim en Lisse gekomen. Uit heren van W. stammend, welker wapen zij nog voeren. Zie: Ned. Leeuw LXVI (1949), 238.

Lees verder
1950
2022-08-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Wassenaar

m. (-s), wassende maan, thans alleen als heraldische term.

1949
2022-08-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Wassenaar

gemeente in Z. Holl., ten N. van Den Haag, 5219 ha, 22.810 inw. Veeteelt, tuinbouw, bloembollen. Forensenplaats. Uitgestrekte landgoederen (o.a. De Pauw, nu Raadhuis;Kasteel Oud-Wassenaar, nu hotel). Renbaan.

Lees verder
1937
2022-08-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

wassenaar

m. wassenaars (maansikkel met de punten of horens omhoog, wassende maan).

1933
2022-08-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Wassenaar

gem. in Z.-Holland, 13 000 inw., talrijke villa’s en buitenplaatsen; tuinbouw.

1933
2022-08-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wassenaar

(herald.), wassende maan met de hoornen naar boven.

1916
2022-08-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Wassenaar

Wassenaar - (wapenk.), onjuiste term voor wassende maan, doch langzamerhand ingeburgerd, vooral door de omstandigheid, dat deze figuur het blazoen der W. tot een sprekend wapen maakt. De natuurlijke stand van die figuur is, dat zij in het schild klimmende voorkomt en de hoornen naar het schildhoofd keert. Zijn de hoornen naar beneden gericht, is de...

Lees verder
1898
2022-08-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WASSENAAR

WASSENAAR - m. (-s), (w. g.) wassende maan.

1869
2022-08-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Wassenaar

een der oudste aanzienlijke geslachten in de Nederlanden; leden der familie W. worden reeds in de 12eeeuw vermeld als Hoitaudsche edelen. Tot dit geslacht behoorde o.n.: (Jacob van), heer van Ohdaru, gcb. J6I0, die 1653 in de plaats van M. Hz. Tromp benoemd werd lot luitemmtadmiraal der vloot, vour welke hoogc betrekking hij de noodige bekwaamheden...

Lees verder