2020-01-29

W.(afkorting)

W.(afkorting) - als verkorting West, W.L. westerlengte en oudtijds W.W. Wiener Währung. — op Fransche munten bet., dat zij te Rijssel geslagen zijn.

2015-04-08

Afkorting

Een afkorting is een woord die of woordgroep dat niet volledig wordt uitgeschreven. De Woordenlijst Nederlandse Taal onderscheidt vijf soorten afkortingen. Bij de afkortingen in de engere zin worden de woorden voluit uitgesproken bij het voorlezen: e.d. wordt dan en dergelijke. Wetenschappelijke notaties of genormeerde korte schrijfwijzen worden symbolen genoemd, zoals bijvoorbeeld EUR als er de Euro wordt bedoeld. Bij initiaalwoorden worden de letters apart uitgesproken, zoals bij de TNT. Bij h...

2018-08-30

Afkorting

AFKORTING, v. (-en), het korter maken; — het verminderen van eene rekening, een loon, enz.: (Zuidn.) iets op afkorting betalen, tot afkorting; — het afbetalen op eene schuld; — een afgekort woord of uitdrukking : in de advertentiën leest men vaak de afkorting z. b. b. h. h. — zijne bezigheden buitenshuis hebbende.

2017-06-09

Afkorting

Een afkorting is een woord dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). Ook een woordgroep kan worden afgekort. Voorbeelden: ds. (dominee), tv (televisie), NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie). Afkortingen in ruime zin worden vaak ingedeeld in echte afkortingen, letterwoorden, initiaalwoorden, symbolen en verkortingen. 2. Een echte afkorting is de aanduiding van een woord of een woordgroep door een beperkt aantal letters, die w...

2017-11-14

afkorting

afkorting - zelfstandig naamwoord uitspraak: af-kor-ting 1. woord of groepje woorden dat korter gemaakt is ♢ a.u.b. is een afkorting van alstublieft 1. echte afkorting [afkorting die niet afgekort wordt uitgesproken, alleen geschreven (bijvoorbeeld a.s.)] Zelfstandig naamwoord: af-kor-ting de af...

2017-10-31

afkorting

afkorting - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) algemeen: het inkorten van een woord of een frase Hij schreef dat woord op als een afkorting. 2. (taalkunde) in het bijzonder: een aanduiding van een woord of een woordgroep door een beperkt aantal letters, dat als het gehele woord of woordgroep wordt uitgesproken Ir. is de afkorting voor ingenieur en n.a.v. is de afkorting voor naar aanleiding...

2017-02-24

afkorting

syn. abbreviatie; vgl. verkorting↗, letterwoord↗. Grafische figuur, weglating van letters in een of meer woorden, bv. dhr. (de heer), nv (naamloze vennootschap). De ontbrekende letters worden soms aangevuld door een of meer punten (puntenreeks↗). Een lijst van Nederlandse afkortingen: T. de Boer en M. de Smit, Van Dale afkortingen. Functies: 1) taaleconomie, bv. i.p.v. (in plaats van), ajb (twittertaal voor alsjeblieft) 2) eufemisme↗, bv. k (kanker), godv… (bastaardvloek), klz (klo...

2019-07-11

d, afkorting

d, afkorting - afkorting voor „don” (Spaansch) en „dom” (Portugeesch) in de beteekenis van heer; soms ook afkorting van „doctor”, (meestal dr.) en „dominus” (meestal ds.).

2020-01-02

U , afkorting

betekent in de afkorting U.I.D.: utriusque iuris doctor, doctor in de beide rechten (burgerlijk en kerkelijk).

2018-12-06

W.

W. - W, v. (-’s), de 23ste letter van het alphabet; — al de namen en woorden in een adres- of woordenboek die met W beginnen; — in afkortingen : W. — West of Westen; — W.C. — watercloset; — Wd. — waarnemend; — Wdb. — woordenboek; — wed. — weduwe; — W. en W.— Weduwen en Weezen; — Wetb. — Wetboek; — w. g. — was geteekend (op afschriften); — — weinig gebruikelijk; — w.i . — werktuigkundig ingenieur; — W. I....

2019-03-14

T (afkorting)

T (afkorting) - als verkorting in verbinding met andere letters: ta. of tar. voor tarra, tab. voor tabel, tit. — titel en tr. = traite.

2019-07-04

cel2, (afkorting)

cel2, (afkorting) - v./m. (-len), verkorting voor violoncel.

2019-09-19

W. W

= Wegenwacht, instelling v. d. A.N.W.R. tot hulp V. automobilisten onderweg.

2019-06-06

br., (afkorting)

br., (afkorting) - afkorting van: 1. breed(te); 2. brief; 3. bruto.

2019-01-17

W

W - de 23ste letter van ons alphabet, is eerst in ’t begin der Middeleeuwen ontstaan uit de dubbelgeschreven u (oe) of v, zooals de Engelscbe benaming double-u nog bewijst. Zij komt alleen voor in Germaansche en Slavische talen en is in sommige, zooals in ’t Engelsch, halfklinker. — Afkortingen: W op Fransche munten: te Rijsel geslagen ; W in de heraldiek : wit of zilver; W in de chemie : wolframium; W in de aardrijkskunde: Westen; W in de electrotechniek: Watt; W. E. T. = West-Europeesch...

2019-02-14

W

W -

2019-01-31

B (afkorting)

B (afkorting) - B, v./m. (b’s), afkorting: 1. (handelsterm) bieden; 2. (heraldiek) blauw.

2018-08-20

W

W, de twee-en-twintigste letter van ons alphabet, ontstaat, wanneer men den stemklank door eene zoodanig gevormde mond opening drijft, dat de bovenste snijtanden de onderlip slechts even aanraken. Bij eene nog zachtere uitspraak der w komen alleen de tot elkander genaderde lippen te pas, terwijl de medewerking der tanden wegvalt. Zelfs de stemklank kan grootendeels gemist worden, wanneer men deze gebruikt voor den op eene w volgenden klinker, — en deze laatste uitspraak der w bezigt men vooral...

2019-05-30

Cap (afkorting)

Cap (afkorting) is de in de financiële markt algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde afkorting van het Engelstalige begrip ‘capitalization ratio’. Zie ook: cap rate en ratio. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt het eveneens als drempelwaarde betrokken op de hoogte van de rente in afgesloten financiële overeenkomsten. En ook wordt het begrip betrokken op de omvang van beursgenoteerde ondernemingen. Zie ook: beursnotering, onderneming en rente. Wat die...

2019-07-04

c (afkorting)

c (afkorting) - 1. (handel) courant, zie conto, zie kapitaal; 2. (litt.) caput; 3. (geldwezen) cent; 4. (geldwezen) centiem (centime).