2017-09-07

Waarden

Waarden - de onderliggende vooronderstellingen die men erop nahoudt over wat goed of fout is.

2017-09-07

Waarden

Waarden - de onderliggende vooronderstellingen die erop nagehouden worden over wat goed of fout is. Waarnemen - het bewust of onbewust opnemen van situaties.

2017-09-07

Waarden

Waarden - de onderliggende persoonlijke vooronderstellingen die erop nagehouden worden over wat belangrijk, goed of fout, gewenst of ongewenst is.

2017-01-06

Waarden

Waarden zijn de collectieve voorstellingen binnen een maatschappij of groepering omtrent wat goed, juist en daarom (in het algemeen belang) nastrevenswaardig is.

2017-10-31

waarden

waarden - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord waarde 2. meervoud van het zelfstandig naamwoord waard waarden - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van waren ♢Wij waarden ♢Jullie waarden ♢Zij waarden Synoniemen [1] waardes

2019-06-13

waarden

De waarde bepalen van -, zekere (genoemde) waarde toekennen aan. (Van Dale)

2017-04-21

Waarden

Beginselen die men binnen een gemeenschap juist en nastrevenswaardig vindt. (Zij zijn maatstaven bij de keuze voor bepaald gedrag.)

2017-05-10

waarden

Nastrevenswaardige idealen.

2019-03-14

Realiseerbare waarden

Realiseerbare waarden - noemt men in het bijzonder handelspapieren, die gemakkelijk en spoedig te gelde kunnen gemaakt worden. Ieder voorzichtig beheer van handelszaken zal voor de aanwezigheid van zulke waarden zorg dragen.

2013-10-22

Defensieve waarden

Defensieve waarden blijven het over het algemeen goed doen, ook al gaat het economische slecht(er).

2013-10-22

Cyclische waarden

Cyclische waarden zijn aandelen die gevoelig zijn voor de conjunctuur.

2019-03-14

Latente waarden

Latente waarden - de waarden, die, hoewel niet zichtbaar of tastbaar, toch aanwezig zijn in zekere zaak, zooals: verschillende rechten, o.a. ’t recht, den naam der vorige firma te mogen voeren; vergunningsrecht, concessierecht, etc.

2017-03-28

vastrentende waarden

vastrentende waarden - Waardepapieren, meestal (obligatie)leningen, waarop gedurende de looptijd een vast percentage aan rente wordt betaald door degene die het geld heeft geleend.

2017-01-17

Vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn beleggingen met een vaste looptijd en een overeen­gekomen plan van rente en aflossing (bijvoorbeeld leningen).

2017-03-28

zakelijke waarden

zakelijke waarden - Verzamelnaam voor allerlei beleggingsmogelijkheden die niet de zekerheid bieden dat de nominale waarde niet wordt aangetast. Voorbeelden zijn aandelen, onroerend goed, afgeleide producten, edele meta-len, kunst en antiek.

2019-08-15

Immaterieele waarden

(balansleer) zijn de in de balans voorkomende waarden, die geen stoffelijke bezittingen of vorderingen vertegenwoordigen. Men rekent er toe ➝ goodwill, recht op de firma, patenten en octrooien, auteursrechten, concessies e.d. Uiteraard is de waarde dezer activa zeer moeilijk te beoordeelen en men ziet ze in de balans dan ook slechts opgenomen, wanneer bepaalde bedragen daarvoor zijn betaald. Gewoonlijk wordt op deze bedragen jaarlijks afgeschreven, zoodat ze mettertijd uit de balans verdwijnen...

2019-03-14

Verbonden waarden

Verbonden waarden - rekening, die kan voorkomen, wanneer men op eenig bezit een hypotheek, beleening of prolongatie sluit. Als geldnemer debiteert men haar dan voor de aangenomen waarde der verbonden bezitting (aan de rek. van die bezitting zelf) alsmede voor eventueel betaald surplus, en crediteert haar bij het tenietgaan der overeenkomst (bij aflossing). Als geldgever crediteert men de rek. bij het sluiten der overeenkomst voor de aangenomen waarde der verbonden bezitting, (per de rek. van die...

2017-06-23

harde waarden

Azen en heren. Zie ook: zachte waarden

2017-06-27

zachte waarden

Aanduiding voor secundaire plaatjes (vrouwen en boeren).

2017-10-31

absolute waarden

absolute waarden - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord absolute waarde