Wat is de betekenis van Vroedschap?

2002
2021-09-17
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Vroedschap

Vroedschap - Al in de 14de eeuw werd het gebruikelijk "de wijshede, vroetscippe, ende rijchede" samen te roepen, welk college zich allengs consolideerde tot een aantal van 24. In 1477 werd dit tot 36 uitgebreid, het beroemde getal, dat zich meer dan drie eeuwen lang heeft gehandhaafd. Macht had de vroedschap in geen enkel opzicht. Zij was een advis...

Lees verder
1994
2021-09-17
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Vroedschap

Vroedschap [Middelned. vroed, wijs], vertegenwoordiging van de middeleeuwse burgerij in het bestuur van de stad. De functies van → schout en → schepenen, die oorspronkelijk het rechtsprekend en besturend college vormden, werden tot de rechtspraak beperkt. Het bestuur van de stad kwam in handen van poortmeesters en vestmeesters, die raden of burgeme...

Lees verder
1993
2021-09-17
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Vroedschap

stedelijke regering V.S.O.P. V(ery) S(uperior) O(ld) P(ale); kwaliteitsaanduiding voor cognac

1981
2021-09-17
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Vroedschap

in de Nederlanden de vertegenwoordiging van de middeleeuwse burgerij in het stadsbestuur. Oorspronkelijk waren → schout en → schepenen namens de graaf het rechtsprekend en besturend college; later beperkten zij zich tot de rechtspraak en kwam het bestuur aan poortmeesters en vestmeesters. die gewoonlijk raden. later burgemeesteren genoemd...

Lees verder
1973
2021-09-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vroedschap

(-pen), (hist.) v., stedelijke regering, raad; (ironisch) gemeenteraad. (e)De vroedschap was in de Nederlanden vóór de Bataafse Republiek een vertegenwoordiging in de stedelijke regering van de meest gegoede en dus economisch belangrijkste poorters. De taak van de vroedschap, die plaatselijk verschillend was, bestond in het algemeen u...

Lees verder
1958
2021-09-17
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

VROEDSCHAP

Naam der aan burgemeesters toegevoegde stedelijke adviescommissie (dec. 1813nov. 1815).

1954
2021-09-17
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Vroedschap

zie Raad.

1950
2021-09-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vroedschap

(-pen), (gesch.) 1. v., stedelijke regering, raad; 2. m., lid van een college als onder 1.: vroedschap Van Putten was een hevig patriot (Haverschmidt).

Lees verder
1949
2021-09-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vroedschap

de stedelijke raad in de Ned. gewesten vóór 1795, die met burgemeesteren en schepenen het bestuur uitoefende.

1933
2021-09-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vroedschap

oude benaming v. gemeenteraad; ook wel v/d stedelijke overheid i/h algemeen.

1933
2021-09-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vroedschap

heet het college van 24 à 40 vroede (= wijze) mannen, die sinds den Bourgondischen tijd in den vorm van een gesloten lichaam als vertegenwoordigers der burgerij deel hebben aan het bestuur der Ned. steden en vanwege de te verstrekken lastgevingen aan de afgevaardigden ter Staten-Generaal ook invloed uitoefenden op zaken van gewest en het geh...

Lees verder
1916
2021-09-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vroedschap

Vroedschap - In den Bourgondischen tijd kwamen de vroedschapcolleges, d.w.z. colleges van de vroedsten, wijsten der ingezetenen in de steden op. Later heeft men in de grootere dorpen van Holland, Zeeland, Utrecht, Brabant ook vroedschappen. De vroedschappen vertegenwoordigden de burgerij. Aanvankelijk zullen ook in de steden alle inwoners, buren, b...

Lees verder
1898
2021-09-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VROEDSCHAP

VROEDSCHAP - v. (-pen), (gesch.) stedelijke regeering, raad ; — m. (-pen), lid van de vroedschap.

Lees verder