Wat is de betekenis van vrije kunsten?

2020
2023-02-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

vrije kunsten

de zeven kundigheden die volgens het middeleeuwse opvoedingsideaal een vrij man sierden, te weten grammatica, retorica, dialectica, aritmetica, geometrie, astronomie en muziek. Voorbeelden: Bouwkunst, schilderkunst en beeldhouwkunst werden in de Renaissance voor het eerst als vrije kunsten gezien in plaats van een soort ambachtelijk h...

Lees verder
1990
2023-02-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

vrije kunsten

vrije kunsten - Studies zoals taal, filosofie, geschiedenis, literatuur en abstracte wetenschappen, die worden verondersteld voornamelijk algemene kennis te verschaffen en het algemene intellectuele vermogen zoals rede en inzicht te ontwikkelen. Amerikaans begrip, waarvoor geen Nederlands equivalent is.

1949
2023-02-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Vrije kunsten

(artes liberales, ingenuae of borae) noemde men bij de Romeinen de kennis en bekwaamheid, waarop de vrije burger zich kon toeleggen zonder aan zijn waardigheid te kort te doen, terwijl de onvrije kunsten, de artes illiberales, aan slaven overgelaten werden. Varro noemde in zijn encyclopaedie (disciplinarum libri IX) negen vakken: grammatica, dialec...

Lees verder
1937
2023-02-06
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Vrije kunsten

Bij de Romeinen: de kunsten en wetenschappen, waarop alleen de vrije burger zich mocht toeleggen. Die vrije kunsten waren de spraakkunst, de redeneerkunst (logica), de welsprekendheid, de rekenkunde, de meetkunde, de muziek en de sterrenkunde. De laatste vier werden onderwezen in hoogere onderwijsinrichtingen. De onderscheiding bleef tot in de Midd...

Lees verder
1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vrije Kunsten

→ Artes Liberales.

1908
2023-02-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Vrije kunsten

Artes liberales, de kundigheden welker beoefening als eervol gold en waarop de vrije burger zich zonder blaam kon toeleggen, terwijl de beoefening van de artes illiberales aan slaven werd overgelaten. Gewoonlijk onderscheidde men 7 V.: grammatica, arithmetica, geometrie, muziek, astronomie, dialectiek en rhetoriek.

1870
2023-02-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vrije kunsten

Vrije kunsten (artes liberales, ingenuae, bonae) noemde men bij de Romeinen de kennis en bekwaamheid, waarop de vrije burger zich zonder blaam kon toeleggen, in onderscheiding van de artes illiberales, wier beoefening hij aan slaven overliet. In het tijdperk der middeneeuwen onderwees men op de scholen zeven vrije kunsten, namelijk: spraakkunst, re...

Lees verder