Wat is de betekenis van Voortgezet onderwijs?

2024-07-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-14
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-07-14
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs omvat het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs. Toelichting Het vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs vallen onder de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Het vwo is vooral bedoeld als vo...

2024-07-14
Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs is het onderwijs dat leerlingen na de basisschool, dus vanaf ongeveer twaalf jaar, voorbereidt op vervolgonderwijs. 95% van de basisschoolleerlingen gaat naar het voortgezet onderwijs: vmbo, havo of vwo.

2024-07-14
Arbeidsmarktmakelaars begrippenlijst

H. van Lieshout (2007)

Voortgezet onderwijs

Vervolgonderwijs, meestal vanaf de leeftijd van 12 jaar. In Nederland onderscheidt voortgezet onderwijs zich naar niveau en naar het vervolgonderwijs waar zij toegang toe geeft.

2024-07-14
Begrippen over beroep en opleiding

Frank Peters, Rian van den Bergh, Sonja Liefhebber & Deanne Radema (1999)

Voortgezet onderwijs

Basisvorming (brugklassen), voortgezet speciaal onderwijs, mavo, havo, vwo, voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (Boerdam, Dorenbos e.a., 1996).

2024-07-14
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Voortgezet Onderwijs

Zie: ➝ Onderwijs 2.

2024-07-14
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

voortgezet onderwijs

Hiertoe wordt elke school gerekend die na het zesjarige basisonderwijs in een verdere opleiding voorziet. Dus alle scholen die horen tot het LAVO, het MAVO, het HAVO en het VWO, alsmede de daarop aansluitende beroepsopleidingen; zie ook Mammoetwet.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Voortgezet onderwijs

is onderwijs, dat gegeven wordt aan leerlingen, die de lagere school verlaten hebben. Dezen kunnen dan zelfs nog leerplichtig zijn. Het wordt gegeven aan zgn. vakscholen, bijv. ambacht-, landbouw-, huishoud-, handels-, industriescholen, enz. (zie op deze woorden). Ook valt hieronder het vervolgonderwijs in Nederland (zie ➝ Lager Onderwijs). Dit laa...