Synoniemen van vooraanstaand

2020-01-26

vooraanstaand

vooraanstaand - Bijvoeglijk naamwoord 1. gezaghebbend

2020-01-26

vooraanstaand

vooraanstaand - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: voor-aan-staand 1. wie of wat gezag heeft ♢ hij is een vooraanstaand advocaat Bijvoeglijk naamwoord: voor-aan-staand de/het vooraanstaande ... iets vooraanstaands Synoniemen gezaghebbend

2019-09-19

prominent

vooruitspringend, uitstekend; vooraanstaand; ~e personen, kopstukken; zie ook eminent. promiscue. (Lat.) vermengd, door elkander, verward.

2020-01-26

TEGNEJUS, Tobias Francisci

theoloog (Lwd.?—Den Haag 13.4.1668). Vooraanstaand predikant. Vertaler van stichtelijk, Engels werk. Werkte te Warns, Sneek (1618-28), Lwd. (1628-42) en Den Haag (1642-64).Zie: N.B.W. iii, 1235.

2017-12-12

Alan Gardiner

Alan Henderson Gardiner was een vooraanstaand Engels egyptoloog. Al vanaf jongs af aan was Alan Gardiner geïnteresseerd in het Oude Egypte. In Parijs ging hij studeren bij Gaston Maspero en uiteindelijk kwam hij terecht in Oxford, waar hij Hebreeuws en Arabisch ging studeren. In 1904 publiceerde Alan Gardiner zijn eerste artikel over het Oude Egypte. Tot zijn belangrijkste publicaties behoort de in 1927 verschenen Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, die de ta...

2020-01-26

RÖMER, Cornelis Arnold

jurist (Lemmer 3.8.1855Apeldoorn 15.5.1935). Vooraanstaand advocaat te Lwd., secretaris Fr. Mij. v. Landbouw (1883-1908). Zie: Spahr van der Hoek, Fr. landb. II, 493.

2019-10-14

Antoon Sanderus

Vooraanstaand historicus. Gedoopt 15 Sept. 1582, ✝ 16 Jan. 1644 te Affligem. Uit arme familie; ontving steun voor zijn studies. Priester rond 1610. Verbleef te Ieperen en te Brussel, waar hij censor librorum was.Voorn. werken: Flandria illustrata (3 dln. Keulen 1641); Chorographia sacra Brabantiae (2 dln. Brussel 1659). Dit laatste werk ontstond met samenwerking van vele geleerden.

2020-01-26

SIBERSMA, Hero

theoloog (Harlingen 20.5.1644Amsterdam 4.3. of 4.1728). Vooraanstaand predikant, schrijver van veelgelezen stichtelijke werken. Stond te Sexbierum (1671), Ternaard (1677), Harlingen (1680) en Amsterdam (1683-1727) . Zie: v. d. Aa xvii, 2, 641-643.

2020-01-26

THUYNEN, Theodorus van

theoloog (Lwd. 31.3. 1679-Dokkum 6.9.1742). Vooraanstaand predikant, van 1709-42 te Dokkum. Verkondigde gewaagde stellingen over het wezen van het geloof, gericht tegen de ‘fijnen’. Hij is hevig bestreden.Zie: Diest Lorgioa, 227-230; N.B.W. x, 1024.

2020-01-26

SONNIUS, Franciscus

inquisiteur (Son 12.8.1507Antwerpen 29.6.1576). Vooraanstaand r.k. geestelijke, hoogl. in de 'theologie te Leuven. In 1550 met H. v. Lethmate tot inquisiteur aangesteld, had het te druk dan dat hij veel kon doen. Ijverde voor oprichting van Nederlandse bisdommen. 2 Inquisitie. Zie: N.B.W. II, 1346-1348.

2020-01-26

POSTHUMUS, Lollius

theoloog (Workum 2.1.1650Lwd. 28.11.1730). Vooraanstaand predikant te Buitenpost, Ternaard, Ferwerd en (1694-1730) Lwd. Zie: N.B.W. x, 755.

2020-01-26

PEISEL, Hoite

opperjagermeester op Het Bildt (Sint Anna Parochie mrt. 1744-Lwd. juni 1788). Vooraanstaand patriot. Zie: S. J. Hoogland, Iets over het leven en werken van H. P. (1934).

2020-01-26

HACHTINGIUS, Arnoldus

theoloog (Lwd. ?-Dokkum 1657). Vooraanstaand predikant, schreef werken waarin hij het geref. geloof verdedigde. Zie: B.W.P.G. III, 436-437; Leeuw. Cour. (31.10.1951).

2017-11-30

Heselaarsstraat, Willem - Osdorp

Rb. 26-7-1961. Vooraanstaand figuur in de rooms-katholieke arbeidersbeweging in Amsterdam (1886-1960). Verrichtte in de crisis van de jaren dertig belangrijk werk ten bate van de arbeiders in de werkverschaffing.

2020-01-26

BRUNSVELT, Sixtus

predikant (Oosterzee 1635Lwd. 1683). Vooraanstaand Fr. dominee, achtereenvolgens te Joure, Sneek, Harlingen en Lwd. In zijn album amicorum staan gedichten van Gysbert Japicx.Zie: I. H. xxxiv (1956), 23-25; B XVII (1955), 154 e.v.

2020-01-26

IDZARDUS NICOLAI

predikant (Franeker ?-Minnertsga 25.2.1611). Vooraanstaand man in de Noordwesthoek, die tegen de doopsgezinden schreef. Zie: N.B.W. v, 371.

2017-12-12

Willinklaan - Geuzenveld/Slotermeer

Rb. 17-8-1966. Dirk Jan Willink (1888-1951), vooraanstaand figuur in de Nederlandse atletiekwereld. Speelde vooral een rol bij de totstandkoming van de sintelbanen. Had talloze sportfuncties.

2020-01-26

BRINK, Albertus

predikant (Den Haag 22.12.1755Lwd. 22.3.1810). Vooraanstaand predikant te Lwd. (1789-1810), schreef lang gebruikte catechisatieboekjes. Tegen hem verzetten zich oefenaars, z Jong, J. de.Zie: B.W.P.G. i, 617-619.

2020-01-26

CAMSTRA

Edel geslacht uit Lwd. Hiertoe behoorde Rienck (gesneuveld Akmarijp 1461), vooraanstaand Schieringer, grietman van Leeuwarderadeel 1453. Zoons o.a.1. Wigle (f 1501), trouwde Eelck Heringa. Hun zoon Sascker nam de naam Heringa aan. 2. Sytze, wiens zoon Rienck (♱ 1513) zich Andla noemde; met diens kinderen Sjoert (♱ 1541) en Jadts (♱1556), non in Bethlehem, stierf deze tak uit. 3. Feycke (♱1517), Schieringer, grietman van Leeuwarderadeel 1495. Zoons: A. Rienck, grietman van Leeuwarderade...

2019-06-05

Dubech

Lucien, Fransch dichter en vooraanstaand tooneelcriticus; * 1882 te Romorantin, medewerker aan Candide en aan La Revue Universelle. Als bevoegd kenner van de Fransche Klassieken, vooral op dramatisch gebied, velt hij over het modern tooneel een ontmoedigend pessimistisch oordeel. Voorn. werken. Gedichten: Poèmes pour Aricie (1920); Poèmes pour les Ombres (1922). Critieken: Les Chefs de file de la jeune génération (1923); Le Théâtre (1925); La Crise du Th...