Wat is de betekenis van Volkenrecht?

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

volkenrecht

volkenrecht - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch), (politiek) internationaal privaat- en publiekrecht De rechtshandhaving van het volkenrecht is vaak een groot probleem. Woordherkomst samenstelling van volk en recht met het invoegsel -en-

2023-12-09
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

volkenrecht

het recht dat de betrekkingen regelt tussen staten onderling. Het steunt deels op traktaten, deels op gewoonten; zie traktaat.


Direct alle 16 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Volkenrecht

s.n., folkerjocht (it).

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Volkenrecht

o., het samenstel van geschreven en ongeschreven regelen, welke de onderlinge betrekkingen der staten beheersen : het stellig en het wijsgerig volkenrecht; het volkenrecht schenden.

2023-12-09
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Volkenrecht

het geheel van rechtsregels, die normen bevatten voor de onderlinge verhouding tussen de staten en de andere internationale rechtssubjecten. Het berust enerzijds op de natuurlijke rechtsbegrippen, die algemeen door de beschaafde volken worden aangenomen, aan de andere kant op verdragen of op vaststaande gewoonten. Het hedendaagse volkenrecht wordt...

2023-12-09
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

VOLKENRECHT

(of internationaal publiekrecht) is het geheel van rechtsregels voor de onderlinge verhouding tussen de staten en de andere internationale rechtssubjecten, als Volkenbond, Organisatie der Verenigde Naties enz. Het berust enerzijds op de door die rechtssubjecten onderling gesloten verdragen en op vaststaande gewoonten in hun onderling verkeer...

2023-12-09
Ensie 1947

Redactie H.A. Enno van Gelder, Jakob Pieter Kruijt, Jan van den Brink, Johan Valkhoff (1947)

Volkenrecht

De term ‘volkenrecht’ is afgeleid van de Romeinsrechtelijke term ‘ius gentium’, welk ius gentium echter naar inhoud met het moderne volkenrecht slechts enkele analogieën gemeen heeft. Het ius gentium is in de loop der eeuwen als tegenhanger van het nationale ‘ius civile’ ontstaan, toen het toenemende interna...

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

volkenrecht

o.: het volkenrecht regelt de betrekkingen en rechten der staten onderling.

2023-12-09
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Volkenrecht

begrip, het eerst genoemd door Hugo de → Groot; het samenstel der rechtsregelen, geldende tusschen souvereine volken, die zich er aan hebben onderworpen, hel zij gebaseerd o/d gewoonte, hetzij op speciale overeenkomst. G/d naleving v/h V. wordt toegezien d/li Perm. Hof v. Intern. Justitie en den → Volkenbond. In Ned. beslaat een commissie...

2023-12-09
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Volkenrecht

Ook: internationaal recht (thans ook: jus gentium), is het geheel der regelen, waardoor de verhoudingen van de in dat recht erkende subjecten in hun onderling verkeer worden aangegeven. Naast staten zijn er in het v. ook nog machten zooals de paus, de volkenbond. De groote vraag bij het v. is die van de bindendheid van dat recht, waaromtrent aller...

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

volkenrecht

('volkən) o. deel van de rechtswetenschap dat handelt over de rechten en betrekkingen der volken of staten onderling.

2023-12-09
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Volkenrecht

of internationaal publiek recht is het recht, dat de betrekkingen tussen onafhankelijke staten regelt. Grondslagen van het volkenrecht zijn de internationale verdragen. In oude tijden was er van volkenrecht geen sprake. Oorspronkelijk was vreemdeling zelfs = vijand. In de nieuwe geschiedenis komt het volkenrecht meer op den voorgrond. Een der voor...

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Volkenrecht

o., het samenstel van geschreven en ongeschreven regels die de onderlinge betrekkingen tussen de staten beheersen, ius gentium. Het hedendaagse volkenrecht is voortgekomen uit het systeem dat in Europa is ontstaan en dat zich met en door de Europese expansie in de wereld tot een algemeen internationaal recht heeft ontwikkeld. In Europa kwam het vol...

2023-12-09
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Volkenrecht

Volkenrecht - het geheel der regelen, waarnaar de beschaafde staten zich in hun onderling verkeer hebben te gedragen. Men spreekt ook wel van internationaal recht, welk begrip echter ruimer is, daar het ook het intern. privaatrecht omvat, hetgeen niet tot het volkenrecht behoort. — Meermalen is de vraag gesteld, of men wel van recht mag spreken, zo...

2023-12-09
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Volkenrecht

Volkenrecht - het recht dat tusschen volkeren geldt, waarin de rechtsbetrekking tusschen de Staten onderling geregeld is; b.v. het tractaat tusschen Duitschland en Nederland betreffende de zalmvisscherij op den Rijn.

2023-12-09
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Volkenrecht

Jus gentium, Jus internationale, samenstel van bepalingen welke de betrekkingen tusschen de volken regelen; men onderscheidt: stellig V., hetwelk berust op uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomsten tusschen meerdere landen, inz, tusschen de staten van Europa (practisch europeesch V.) en voornamelijk het oorlogs- en gezantschapsre...

Gerelateerde zoekopdrachten