Wat is de betekenis van Verzoening?

2018
2021-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verzoening

verzoening - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-zoe-ning 1. weer in een goede verstandhouding brengen ♢ na die verzoening zijn zij weer goede vrienden Zelfstandig naamwoord: ver-zoe-ning de verzoening

Lees verder
2007
2021-06-25
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Verzoening

Verzoening, ook wel 'conciliatie', is een proces om tot een vergelijk te komen, bijv. tussen werkgevers en werknemers, tussen staten of tussen bevolkingsgroepen. Conciliatie kan de vorm aannemen van informatie-uitwisseling, dialoog, bemiddeling door derden (deze vorm heet arbitrage) of de tussenkomst van een rechter. Het VN-handvest roept op tot co...

Lees verder
1973
2021-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

verzoening

v. (-en), het verzoenen; het zich verzoenen; het verzoend worden; (geschiedenis) conciliatie; (theologie) het herstel van de relatie tussen God en de mens (e);het zoenen of goedmaken. (e) THEOLOGIE. In het OT geschiedde de verzoening meestal in het offer (→zoenoffer), dat beschouwd werd als verzoenend Gods toorn, maar tegelijk als uitgaande...

Lees verder
1955
2021-06-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

VERZOENING

is naar bijbels spraakgebruik het uitwissen van een schuld, die de mens belopen heeft door ontrouw aan het verbond, dat behalve Gods gave ook menselijke opgave is. Veelal vindt zij plaats door storting van het bloed der offerdieren, waarin de aanbieding van het eigen leven als offergave aan God gesymboliseerd wordt en dus een religieuze waarde sch...

Lees verder
1952
2021-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verzoening

s., for(moed)soening, soen.

1950
2021-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verzoening

v. (-en), het verzoenen of zich verzoenen, of het verzoend-worden : een verzoening tot stand brengen ; tot verzoening komen ; — het zoenen of goedmaken : op dien dag zal hij voor u verzoening doen om u te reinigen (Levit. 16 : 30); Hij is een verzoening voor onze zonden (1 Joh. 2:2).

1949
2021-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Verzoening

voor het chr. geloof het herstel van de door de zonde verstoorde betrekking tussen God en mens, verwezenlijkt doordat Christus de schuld der mensen op zich genomen en het oordeel Gods ondergaan heeft.

1916
2021-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Verzoening

Verzoening - het wegnemen van de door de zonde ontstane scheiding tusschen God en mensch. Volgens het Christendom draagt zij het karakter van Verlossing en is zij teweeg gebracht door Christus, zijn verschijning, persoon, leven, werk, in zooverre Hij God en mensch tot elkander brengt als vader en kind. Zij onderstelt de betrekking tusschen God en m...

Lees verder
1870
2021-06-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Verzoening

Verzoening is de herstelling der vriendschappelijke betrekking tusschen twee vijanden, en op het gebied der theologische stelselleer de herstelling dier betrekking tusschen God en den mensch, nadat zij door de zonde verbroken was. Daarbij dient men onderscheid te maken tusschen de verzoening van den jegens God vijandelijk gestemden mensch (reconcil...

Lees verder