2019-12-06

Verzoendag

Grote Verzoendag, joodse feestdag waarop men zich van zonden reinigt; (fig.) dag waarop mensen of partijen tot een overeenkomst komen of zich met elkaar verzoenen. Gods bevel aan Mozes tot het instellen van het joodse reinigingsfeest, de Grote Verzoendag, op de tiende dag van de zevende maand wordt beschreven in Leviticus 23:27, ‘De tiende dag van de zevende maand is het Grote verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen en...

2019-12-06

Verzoendag

Verzoendag (Groote), in het Hebreeuwsch jom-ha-kippoerim, ook wel de sabbath der sabbathen geheeten, het heiligste feest der Israëlieten, wordt op den 10den der maand Tischri in gestrenge sabbathsrust onder kastijding en een volkomen vasten gevierd. Dat feest dient tot verzoening van den berouwhebbenden, beterschap belovenden Israëliet met God en wordt voorafgegaan door eene voorbereiding door gebeden en goede werken (verzoening met vijanden, aalmoezen enz.) en vooral door de tien boetedagen v...

2019-12-06

VERZOENDAG

VERZOENDAG - m. (-en), dag der verzoening die gevierd wordt op den tienden dag der zevende maand; Groote Verzoendag, algemeene boete- en vastendag der Israëlieten; — (gemeenz.) grooten verzoendag houden, zich wasschen en verschoonen, schoon linnengoed aandoen; ...DEKSEL, o. (-s), deksel der Verbondskist.

2019-12-06

Verzoendag

Verzoendag - Bij de Joden is de V. de 10de der maand Tisri (Sept.-Oct.). In oud-Israël werd hij in en bij den tempel gevierd (Lev. 16). Dan bracht de hoogepriester offers voor zichzelf en voor de zonde van het volk door bloed te sprenkelen op het „verzoendeksel” der ark en op den grond vóór de ark. Daarna werd een bok, zinnebeeldig met de zonde des volks beladen, in de woestijn gejaagd. Dit ceremonieel, dat sterke overeenkomst heeft met gebruiken in Babel en Griekenland, is zeer oud, maar...

2019-12-06

Verzoendag

(Jomkippoer) is de voornaamste van alle Joodse feestdagen. Deze dag diende bij het oude Israël tot verzoening van het gelovige volk met God. Hij werd doorgebracht in strenge sabbathsrust en onder onthouding van alle spijs en drank. Er werd een uitgebreide tempeldienst gehouden, waarbij door symbolische dieroffers verzoening werd gedaan voor de zonden van het volk. Daarna werd een bok (de zondebok), zinnebeeldig met de zonden des volks beladen, de woestijn in gejaagd.De dag, de tiende Tisri...