Wat is de betekenis van Verzekering?

2024-03-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verzekering

verzekering - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-ze-ke-ring 1. waar je niet aan hoeft te twijfelen ♢ ik geef je de verzekering dat het goed komt 2. overeenkomst dat je schade vergoedt krijgt als je premie betaalt ...

2024-03-04
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Verzekering

Verzekering is de fysieke markering van punten in het terrein.

2024-03-04
SNS Bank

Een bank met begrijpelijke producten

Verzekering

Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde (een persoon of bedrijf) waarbij de verzekerde de verzekeraar een premie betaalt om gedekt te zijn tegen bepaalde schade. Verzekeringen zijn onder te verdelen in meerdere soorten verzekeringen: De schadeverzekering, de zorgverzekering en de levensverzekering. De afsprak...

2024-03-04
Verzekeringsbegrippenlijst

Ensie (2016)

Verzekering

Een verzekering is een afspraak tussen verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) en verzekerde (persoon). Hierbij stelt de verzekeraar, tegen betaling van premies, de verzekerde schadeloos in bepaalde (afgesproken) situaties. Een verzekering is pas geldig na het sluiten van een verzekeringsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de ver...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-03-04
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

verzekering

Overeenkomst waarbij de verzekerde tegen betaling van een premie een schadeloosstelling krijgt bij verlies of schade.

2024-03-04
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

verzekering

Overeenkomst waarbij de verzekerde tegen betaling van een premie een schadeloosstelling krijgt bij verlies of schade.

2024-03-04
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Verzekering

Regeling waarbij iemand een premie betaalt, in ruil voor een uitkering bij bijvoorbeeld ziekte of een ongeval.

2024-03-04
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

verzekering

verzekering - De bijeenvoeging van bijdragen van hen, die in het geval van het plaatsgrijpen van een bepaalde gebeurtenis wensen te beschikken over een geldelijk bedrag, tot een kapitaal of fonds, teneinde daaruit aan diegenen onder hen, voor wie de kans dat deze gebeurtenis plaatsgrijpt werkelijkheid wordt, de uitkering van het gewenste bedrag te...

2024-03-04
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Verzekering

zie: uitvaartverzekering .

2024-03-04
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

verzekering

zie sociale verzekering, levensverzekering, particuliere verzekeringen.

2024-03-04
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

VERZEKERING

zie Sociale verzekering.

2024-03-04
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Verzekering

de gebruikelijke methode waarop men zich kan of moet beveiligen tegen ondragelijke financiële risico’s door deelname aan een collectief fonds. Tegen financiële gevolgen van ongeval en ziekte zijn in Nederland grote groepen van werknemers bij de wet verplicht verzekerd.

2024-03-04
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Verzekering

is een overeenkomst bij welke de verzekeraar zich tegen genot van een premie verbindt de verzekerde schadeloos te stellen wegens een verlies, schade, of gemis van verwacht voordeel, welke de verzekerde door een onzeker voorval zou kunnen lijden (art. 246 Wetb. van Kooph.). Men kan zich tegen allerlei verliezen en schaden verzekeren o.a. tegen de ge...

2024-03-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verzekering

s., forsekering, forsikering.

2024-03-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verzekering

v. (-en), 1. het verzekeren ; betuiging dat iets zus of zo is, geschieden zal, geschied is (enz.): blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is (2 Tim. 3 : 14); neem de verzekering van mij aan, dat... ; ik kan u de verzekering geven, dat-..., stellig verklaren : 2. (Zuidn.) (R.-K.) het toedienen van doops...

2024-03-04
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Verzekering

(1), inverzekeringstelling van een verdachte is mogelijk in geval van een misdrijf, waartegen voorlopige* hechtenis is toegelaten. Het bevel hiertoe kan uitgaan van de officier van justitie of van een hulpofficier van justitie; het geldt voor ten hoogste 2 dagen en kan door de officier van justitie met ten hoogste 2 dagen worden verlengd; (2) overe...

2024-03-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

VERZEKERING

(1, economisch). Het begrip verzekering valt in hoofdzaak te beschouwen uit een economisch en uit een juridisch oogpunt. Over de economische definitie van verzekering bestaat op zichzelf reeds een omvangrijke literatuur.Prof. Manes noemt als theorieën, die over de begripsbepaling zijn opgesteld, de speeltheorie, de spaartheorie, de prestatieth...

2024-03-04
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Verzekering

is bij alle technische verscheidenheid steeds gemeenschappelijke verdeeling van vele, ongeveer gelijksoortige, in geld te schatten risico’s, waarbij tijdstip en (in vele gevallen) omvang van het toeval afhankelijk en plaatselijk en tijdelijk verschillend zijn. Kenmerkend voor elke V. is dat in totaal ongeveer overeenstemming bestaat tusschen...

2024-03-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verzekering

v. verzekeringen: ik geef hem de verzekering dat; een verzekering sluiten; verzekering tegen brand; de schade is door gedekt; zie assurantie.

2024-03-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Verzekering

of assurantie, overeenkomst waarbij de eene partij (verzekeraar of assuradeur) tegen een bepaalde vergoeding (premie) op zich neemt, a/d andere partij (verzekerde) de v. deze eventueel ontstaande schade u/e bepaalde onvoorziene gebeurtenis of toestand (brand, inbraak, storm, verlies, ziekte, werkloosheid, enz.) volgens een bepaalden maatstaf of t/e...