Synoniemen van Verzekering

2019-11-18

Verzekering

Een verzekering is een afspraak tussen verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) en verzekerde (persoon). Hierbij stelt de verzekeraar, tegen betaling van premies, de verzekerde schadeloos in bepaalde (afgesproken) situaties. Een verzekering is pas geldig na het sluiten van een verzekeringsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de verzekering en de verzekerde. Hierbij vraagt een kandidaat-verzekeringnemer de verzekering aan. Juridisch gezien is de aanvraag een aanbod van de verzeke...

2019-11-18

Verzekering

Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekerde (een persoon of bedrijf) waarbij de verzekerde de verzekeraar een premie betaalt om gedekt te zijn tegen bepaalde schade. Verzekeringen zijn onder te verdelen in meerdere soorten verzekeringen: De schadeverzekering, de zorgverzekering en de levensverzekering. De afspraken tussen de verzekeraar en verzekerde, zoals de schade die gedekt wordt door een verzekering, worden afgestemd in een polis (akte van verzekering)....

2019-11-18

verzekering

Overeenkomst waarbij de verzekerde tegen betaling van een premie een schadeloosstelling krijgt bij verlies of schade.

2019-11-18

verzekering

verzekering - De bijeenvoeging van bijdragen van hen, die in het geval van het plaatsgrijpen van een bepaalde gebeurtenis wensen te beschikken over een geldelijk bedrag, tot een kapitaal of fonds, teneinde daaruit aan diegenen onder hen, voor wie de kans dat deze gebeurtenis plaatsgrijpt werkelijkheid wordt, de uitkering van het gewenste bedrag te doen.

2019-11-18

Verzekering

zie: uitvaartverzekering .

2019-11-18

verzekering

Overeenkomst waarbij de verzekerde tegen betaling van een premie een schadeloosstelling krijgt bij verlies of schade.

2019-11-18

Verzekering

Regeling waarbij iemand een premie betaalt, in ruil voor een uitkering bij bijvoorbeeld ziekte of een ongeval.

2019-11-18

Verzekering

Verzekering is de fysieke markering van punten in het terrein.

2019-11-18

verzekering

verzekering - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-ze-ke-ring 1. waar je niet aan hoeft te twijfelen ♢ ik geef je de verzekering dat het goed komt 2. overeenkomst dat je schade vergoedt krijgt als je premie betaalt ♢ hij heeft een verzekering tegen inbraak Zelfstandig naamwoord: ver-ze-ke-ring de verzekering...

2019-11-18

Verzekering

Verzekering - (Assurantie). Men onderscheidt twee soorten v. : 1) de schadeverzekering, waarbij de eene partij, de verzekeraar, zich verbindt aan de andere, den verzekerde, de schade of het gemis van verwacht voordeel te vergoeden, welke deze door het plaatsgrijpen van een aangewezen onzekere, toevallige gebeurtenis zal lijden, de verzekerde om harerzijds een premie te betalen (art. 246 K.); 2) de sommenverzekering, waarbij de verzekeraar zich verbindt aan de wederpartij of een derde onder bepaa...

2019-11-18

VERZEKERING

VERZEKERING - v. (-en), betuiging, bevestiging : neem de verzekering van mij aan, dat...; ik kan u de verzekering geven; dat..., stellig verklaren; — eene overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan den verzekerde verbindt om hem schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke hij door een onzeker voorval zou kunnen lijden : eene verzekering aangaan, afsluiten; — hechtenis : iem. in verzekering nemen; iets in verzekering (beslag) nemen; tot verzekeri...

2019-11-18

Verzekering

Verzekering (Eene) is een verdrag, waarbij de verzekerde tegen eene bepaalde som (premie) van den verzekeraar (doorgaans eene maatschappij) de toezegging ontvangt van schadevergoeding ingeval hij door eene bepaalde ramp getroffen wordt. Het eenvoudigste is, dat een aantal personen elkander vergoeding voor geledene schade waarborgen, en in dat geval noemt men de verzekering eene onderlinge. Intusschen heeft men vooral vele verzekeringsmaatschappijen met vaste premie, zoodat de verzekerde jaarlijk...

2019-11-18

Verzekering

Verzekering - zie Assurantie. — Berliner, M., Versicherungsrechnung f. Nichtmathematiker M 6.—. — Bicker Caarten, G. De assurantie in quovis. Uitgave van M. Wijt & Zonen, Rotterdam 1886. — Deport, G. Vademecum financier de l’assureur et de l’assuré contre les accidents du travail (d’après les tarifs officiels). Uitgave van Maulde Doumenc & Co., Parijs 1901. — Assekuranz-Kompass. Internationales Jahrbuch f. Versicherungswesen. Hrsg. v. G. J. Wischniowsky. Wien, Admini...

2019-11-18

Verzekering

is de overeenkomst, waarbij de verzekeraar zich tegen genot van een premie verbindt om den verzekerde onder omstandigheden, waarvan het ontstaan, of het tijdstip waarop zij zullen voorkomen, onzeker is, een bepaalde geldsom uit te keeren of op andere wijze schadeloos te stellen. Men onderscheidt: schadeverzekering, die vergoeding van schade (verlies of winstderving) tot doel heeft, en sommenverzekering, waarbij de verzekerde verkrijging van een geldbedrag beoogt zonder verband met eenige door he...