Synoniemen van verzekeren

2020-01-24

VERZEKEREN

VERZEKEREN - (verzekerde, heeft verzekerd), zeker maken : ik wil mij daaromtrent verzekeren, overtuigen; — betuigen, met overtuiging zeggen, verklaren : iem. iets op zijne eer verzekeren; — algemeen wordt verzekerd, algemeen vertelt men voor waar; — vastmaken: een touw verzekeren; de koopwaren werden verzekerd, stevig vastgebonden; — (fig.) de rust van een land verzekeren, maatregelen nemen dat zij niet verstoord wordt; — eene verzekering sluiten tegen de gevaren van brand, die der zee...

2020-01-24

verzekeren

verzekeren - Werkwoord 1. (ov) verklaren dat iets toekomstigs met zekerheid te verwachten is Hij verzekerde dat er geen ontslagen zouden vallen. 2. (ov) tegen betaling van een premie een contract afsluiten waarbij bepaald wordt dat bij eventuele schade gedekt zal worden Zij hadden gelukkig hun reis verzekerd zodat zij bij dat ongeluk hulp konden inroepen. Woordherkomst Afgeleid v...

2020-01-24

Verzekeren

zie Bekrachtigen,

2020-01-24

verzekeren

verzekeren - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-ze-ke-ren 1. er een overeenkomst voor afsluiten waardoor schade vergoed wordt ♢ wij hebben ons verzekerd tegen brand en diefstal 2. ervoor zorgen dat het zeker is ♢ bij een vakantie in het zuiden bent u verzekerd van zon Regelmatig werkwoord: ver-ze-ke-ren

2019-07-09

assureeren

assureeren - verzekeren.

2019-07-17

secureeren

secureeren - verzekeren, beveiligen.

2019-07-17

solideeren

solideeren - bevestigen, verzekeren.

2019-09-19

privilegiëren

bevoorrechten; verzekeren, beveiligen.

2019-10-02

assure ren

verzekeren, waarborgen tegen schade.

2018-12-06

VERASSUREEREN

VERASSUREEREN - (verassureerde, heeft verassureerd), verzekeren.

2019-09-19

secureren

verzekeren, in veiligheid stellen.

2019-09-20

certificeren

verzekeren, bevestigen; zwart op wit geven.

2019-07-10

secureeren

secureeren - bw. gel., verzekeren, beveiligen

2019-07-09

certificeeren

certificeeren - een getuigschrift geven; bevestigen, verzekeren.

2017-03-27

herverzekering

herverzekering - Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen kunnen bepaalde risico’s of verplichtingen die zij verzekeren, op hun beurt helemaal of gedeeltelijk verzekeren bij (andere) verzekeringsmaatschappijen.

2018-12-06

SECUREEREN

SECUREEREN - (secureerde, heeft gesecureerd), verzekeren ; beveiligen.

2019-09-19

sanctionneren

heilig, onschendbaar maken; bekrachtigen, bevestigen, waarborgen, verzekeren; goedkeuren.

2017-05-10

zekerheidsrecht

Recht dat ertoe strekt de voldoening van een schuld te verzekeren.

2015-11-30

Machinebreukverzekering

Een machinebreukverzekering is een afspraak waarmee men verschillende soorten bedrijfsmatig gebruikte machines kan verzekeren tegen beschadiging. De machinebreukverzekering valt onder de technische verzekeringen. Deze verzekering dekt materiële schade die door eigen gebrek van de machine of door van buiten komende oorzaken is ontstaan. Het is gebruikelijk om deze verzekering te koppelen aan een brandverzekering. Hiermee kunnen risico’s als ontploffingen, brand(stichting) vliegtuigschade en bl...

2019-01-12

affirmeren

affirmeren - affirme'ren [Fr. affirmer] (affirmeerde, heeft geaffirmeerd), beamen, bekrachtigen, bevestigen, verzekeren.