Synoniemen van Vermogen

2019-11-18

Vermogen

Het vermogen van een onderneming is de waarde van het totaal aan activa dat in de onderneming geïnvesteerd is. Deze activa zijn bij een horizontale balans terug te vinden aan de debetzijde. Aan de creditzijde staat vermeld op welke manier deze activa gefinancierd zijn. Het vermogen van een onderneming bestaat uit het totaal aan activa dat in de onderneming geïnvesteerd is. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, machines, voorraden maar ook kas- en bankgeld. De waarde die wordt toegerekend aan a...

2019-11-18

vermogen

vermogen - Het totaal van eigen en vreemd vermogen van een bedrijf.

2019-11-18

vermogen

vermogen - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) een kapitaal aan geld -> bezit, bezitting, eigendom De buurman heeft een flink vermogen. 2. de kwaliteiten om iets te kunnen doen, capaciteit Hij heeft niet het vermogen om leiding te geven aan die groep. 3. (natuurkunde) de hoeveelheid verrichte arbeid per tijdseenheid, uitgedrukt in de SI-eenheid Watt Een...

2019-11-18

Vermogen

Het saldo van bezittingen en schulden. Toelichting De bezittingen bestaan uit financiële bezittingen (banktegoeden en effecten), onroerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Enkele zaken zijn bij de berekening van het vermogen niet meegeteld door gebrek aan gegevens. Zo kan het tegoed dat is opgebouwd bij spaar- en levenhypotheken, niet aan de bezittingen toegevoegd worden. Ontbrekende vormen van bezit...

2019-11-18

vermogen

Goederen en schulden van een rechtssubject.

2019-11-18

vermogen

vermogen - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-mo-gen 1. kracht om iets te doen ♢ deze auto heeft een vermogen van 20 pk 2. al je bezittingen samen ♢ zijn vermogen is de laatste jaren alleen maar gegroeid 3. grote hoeveelheid bezittingen ♢ Roald heeft in tien jaar tijd...

2019-11-18

vermogen

Grote hoeveelheid punten. In de uitdrukkingen: ‘dat kost een vermogen’, ‘dat scheelt een vermogen’, ‘dat levert een vermogen op’, ‘voor een vermogen gaan’. Zie ook: jaartal

2019-11-18

vermogen

Geheel van op geld waardeerbare rechten en plichten van een rechtssubject.

2019-11-18

Vermogen

Vermogen - de waarde van al hetgeen iemand bezit, verminderd mèt zijn schulden, het voordeelig saldo dus van actief en passief. Bij beschouwing van het vermogen van het geheele menschdom bedenke men, dat vorderingen en schulden elkaar volkomen dekken, zoodat dit vermogen eenvoudig alle economische goederen omvat. Het nationaal vermogen van een volk omvat behalve de economische goederen van den staat en zijn onderdanen ook de vorderingen op en schulden aan het buitenland. Ook kan men het bereken...

2019-11-18

Vermogen

Vermogen is in het algemeen de geschiktheid om iets te doen, bijv. om te zien, te hooren enz., terwijl men meer bepaald, dat woord bezigt van de werkzame eigenschappen van den geest, welke men dan ook met den naam van geestvermogens bestempelt. Vermogen noemt men eindelijk ook het geheel van iemands bezittingen na aftrek der schulden; wordt dat geheel procentsgewijs belast, dan heeft men eene belasting op het vermogen. Zij bestond reeds bij de Atheners, alsmede bij de Romeinen onder Servius Tull...

2019-11-18

vermogen

vermogen - De maximum hoeveelheid of het grootste aantal dat kan worden ontvangen of bevat, of het vermogen die hoeveelheid of dat aantal te ontvangen of bevatten.

2019-11-18

Vermogen

Vermogen - (zie Hengels).

2019-11-18

Vermogen

Vermogen - het totaal der bezittingen, aan zeker persoon of vereeniging van personen behoorende, verminderd met dat der schulden. — Bonger, W. A. Vermogen en inkomen in Nederland. In De Nieuwe Tijd, jg. 15 (1910), bl. 236-245.

2019-11-18

Vermogen

zie Gaaf, zie Have, zie Kracht.

2019-11-18

Vermogen

(Lat.: potentia), 1° (philos.) de geschiktheid om op een of andere wijze werkzaam te zijn. Men onderscheidt de actieve anorganische vermogens of „krachten”, en vegetatieve vermogens (voeding, groei en vermenigvuldiging), en de passieve zinnelijke en verstandelijke ken- en streefvermogens (uit- en inwendige zinnen, zinnelijke strevingen, verstand en wil). De Aristotelisch-Thomistische wijsbegeerte verdedigt het bestaan van reëele vermogens: een blinde mist iets, dat de ziende...