2019-10-21

Verificatie

In geval van twijfel kunnen de Nederlandse autoriteiten een document laten verifiëren Dit betekent dat de Nederlandse ambassade in het land van afgifte van het document gaat uitzoeken of de inhoud van het document klopt.

2019-10-21

Verificatie

Zie positivisme.

2019-10-21

Verificatie

De zesde fase in het model van sociaal-wetenschappelijke bewijsvoering, waarbij de hypothese wordt getoetst aan reeds bekende en nieuw te verzamelen feiten. Als gevolg van de verificatie is de hypothese waar of onwaar, een tussenweg is niet mogelijk. Voor een wetenschappelijk verificatieproces zijn verschijnselen pas feiten als ze nauwkeurig en oplettend op systematische wijze zijn waargenomen.

2019-10-21

Verificatie

Na het uitbrengen van een weersverwachting, vindt bij de grote weerinstituten achteraf verificatie plaats. Er wordt gekeken of het product een goede kwaliteit had. Het doel van verificatie is heel divers. Zo kan de producent van de verwachtingen, de meteoroloog, eventueel zwakke schakels in het productieproces opsporen en bijstellen. De consument verkrijgt door verificatie een indruk betreffende het nut van het gebruik van weersverwachtingen voor zijn doel. Zo nodig kan de presentatievorm in ove...

2019-10-21

verificatie

verificatie - Zelfstandignaamwoord 1. onderzoek naar de juistheid of echtheid van iets 2. (juridisch) gerechtelijke deugdelijkverklaring van vorderingen op een failliete boedel 3. (juridisch) burgerlijk geding over de echtheid of onechtheid van geschriften Woordherkomst Afgeleid van het Engelse verification (Naamwoord van handeling van verifiëren met het achtervoegsel -atie) Verwante begrippen controle, opzicht, supervisie, toezicht

2019-10-21

VERIFICATIE

VERIFICATIE - v. (-s, ...tien), onderzoek naar de echtheid van eene aangifte, opgave enz.; — COMMISSIE, v. (-S, ...siën); —VERGADERING, v. (-en), vergadering tot het verifieeren der schuldvorderingen van een gefailleerde.

2019-10-21

Verificatie

Verificatie - onderzoek naar de juistheid of echtheid van iets. Zoo spreekt men van de verificatie der schuldvorderingen in een faillissement. Als verificatie-procedure wordt in het bijzonder aangeduid de procedure tot vaststelling van de echtheid van een geschrift (artt. 176—195 Rv.). Volgens art. 176 Rv. jo. art. 1914 B. W., zal een gerechtelijk onderzoek naar de echtheid of onechtheid van geschriften, waarvan partijen zich willen bedienen, kunnen plaats hebben, 1) wanneer de partij, van wel...

2019-10-21

Verificatie

Verificatie - herziening, onderzoek naar de echtheid of juistheid van gedane opgaven, toetsing aan de waarheid.

2019-10-21

Verificatie

Verificatie noemt men bij faillissement het opmaken en vaststellen van de Iijst der schulden van den gefailleerde, ten einde het procent te bepalen, dat aan de schuldeischers kan worden uitbetaald.

2019-10-21

verificatie

verificatie - v. (verificatiën), onderzoek naar de echtheid

2019-10-21

verificatie

verificatie - v., het nakijken, onderzoeking.

2019-10-21

verificatie

v. echtheidsonderzoek; juistheidsonderzoek; erkenning, toelating: waarmerking.