Wat is de betekenis van Verhevenheid?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verhevenheid

s., forhevenens, forhevenheit.

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verhevenheid

v. (...heden), 1. het verheven-zijn; 2. hoogte, plaats die uitsteekt boven de omgeving : op een verhevenheid staan ; de verhevenheden van de bodem ; 3. hoogheid, hoge vlucht: verhevenheid van stijl; — edelaardigheid: verhevenheid van karakter.

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verhevenheid

v. verhevenheden (het oprijzen, uitsteken boven de omgeving; inz. concreet: hoogte, heuvel): fig. de verhevenheid van zijn karakter, edelaardigheid; verhevenheid v. rang, aanzienlijkheid; concreet: een kleine verhevenheid.

2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verhevenheid

(vər'he:vənheit) v. (...heden) I. [< verheven I] 1. Eig. het verheven zijn. 2. Metn. wat verheven is, hoogte, heuvel. II. het → verhevene (II).

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verhevenheid

v. (-heden), 1. het verheven zijn; 2. hoogte; 3. hoge vlucht: verhevenheid van stijl.