Wat is de betekenis van verdrag?

2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verdrag

verdrag - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) een wettelijk wederzijds bindende overeenkomst tussen twee of meer staten Synoniemen traktaat, conventie Verwante begrippen afspraak, akkoord, pact, schikking, verbintenis

Lees verder
2018
2021-01-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verdrag

verdrag - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-drag 1. officiële overeenkomst tussen twee of meer landen ♢ Israel en Jordanië hebben een verdrag gesloten Zelfstandig naamwoord: ver-drag het verdrag ...

Lees verder
2017
2021-01-17
Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Verdrag

Een verdrag is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer staten.

2000
2021-01-17
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Verdrag

Internationale overeenkomst tussen twee of meer staten.

1992
2021-01-17
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

verdrag

Overeenkomst tussen twee of meer staten. Een verdrag kan zijn bilateraal (tussen twee staten) of multilateraal (tussen meer dan twee staten).

1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

verdrag

o. (-en), overeenkomst tussen twee of meer staten of soevereinen (of tussen hen en internationale organisaties) waarbij bepaalde regelingen worden getroffen of bestaande kwesties beslecht: — van uitlevering.

1950
2021-01-17
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verdrag

o. (-en), 1. overeenkomst tussen twee of meer staten of souvereinen waarbij bepaalde regelingen worden getroffen of bestaande kwesties beslecht: een verdrag aangaan, sluiten, verbreken, opstellen ; een verdrag van bondgenootschap', verdrag van uitlevering’, — (oorl.) bij verdrag overgaan, capituleren (van een vesting)...

Lees verder
1949
2021-01-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Verdrag

(tractaat), in engere zin een tussen subjecten van volkenrecht in plechtige vorm tot stand gekomen overeenkomst. Verdragen kunnen zijn gesloten tussen twee of meer partijen. In het eerste geval spreekt men van tweezijdige of bilaterale verdragen, in het tweede geval van meervoudige of multilaterale verdragen. Verdragen t.a. waarvan toetreding van n...

Lees verder
1939
2021-01-17
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Verdrag

Overeenkomst om het niet-verdragen af te reageren.

1933
2021-01-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Verdrag

(volkenrecht) is een tusschen twee of meer dan één volkenrechtelijke personen tot stand gekomen wilsovereenstemming over een bepaald onderwerp. Sommigen voegen erbij: in een bepaalden plechtigen vorm. Andere namen zijn: tractaten, conventies, accoorden, etc. Niet alleen souvereine staten sluiten verdragen, ook bijvoorb. de Volkenbond,...

Lees verder
1921
2021-01-17
Levende taal

T. Pluim - 1921

Verdrag

van verdragen en dit voor over dragen: wat men van weerszijden overdraagt, overgeeft bij Jt sluiten van een overeenkomst; later het verbond zelf.

1916
2021-01-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Verdrag

Verdrag - tractaat, overeenkomst tusschen staten. Verdragen worden veelal gesloten door tusschenkomst der diplomatieke agenten dier staten, overeenkomstig de hun gegeven instructies. Bindend worden zij echter eerst door formeele bekrachtiging (ratificatie) door de staatshoofden. — Volgens art. 59 onzer Grondwet sluit en bekrachtigt de Koning alle v...

Lees verder
1910
2021-01-17
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Verdrag

Verdrag - de overeenkomst tusschen ten minste twee personen of partijen, waarbij elk hunner aanneemt, hetgeen het onderwerp van het verdrag uitmaakt, volgens de bepalingen, welke het dienaangaande inhoudt, te zullen vervullen.

1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERDRAG

VERDRAG - o. (-en), overeenkomst, schikking; inz. iedere overeenkomst tusschen twee of meer natiën of souvereinen, waardoor geschillen óf worden voorkomen, óf wel, zoo zij reeds bestaan, ten einde gebracht ;verdrag van uitlevering, cartel; — een onderhandsch verdrag, zonder medewerking van een notaris ; — (oorl.) bij...

Lees verder
1870
2021-01-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Verdrag

Verdrag (Een) is met het oog op het privaatregt hetzelfde als eene dading of transactie (zie Dading), maar met het oog op het internationaal regt eene overeenkomst tusschen twee of meer natiën of souvereinen, waardoor geschillen worden voorkomen of ten einde gebracht. Daartoe worden van weerszijden gevolmagtigden benoemd, die ter conferentie bijeen...

Lees verder