Wat is de betekenis van verbinding?

2023-09-26
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verbinding

verbinding - Zelfstandignaamwoord 1. iets verbinden of samenvoegen; iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbindt 2. (scheikunde) een chemische stof die bestaat uit twee of meer scheikundig elementen, het gaat hierbij om een stof met andere eigenschappen dan de elementen waar het uit is samengesteld 3. (communicatie) een mogelijk...

2023-09-26
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verbinding

verbinding - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-bin-ding 1. het contact met iets of iemand ♢ ik had hem aan de telefoon, maar de verbinding werd verbroken 1. je met iemand in verbinding stellen [...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over verbinding?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

verbinding

communicatie

2023-09-26
Atletiek- en turnwoordenboek

Jan Luitzen (2008)

verbinding

(de; -en) GY - positie of beweging die uitgevoerd wordt tussen twee onderdelen van een oefening, zodat een soepele overgang ontstaat.

2023-09-26
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Verbinding

(v.), → commissuur.

2023-09-26
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Verbinding

Het geheel van verbindingspunten tussen een net en een verbonden elektriciteitsnet (inclusief de buitenlandse transmissienetten). (Technisch reglement transmissie).

2023-09-26
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

verbinding

zie: interface.

2023-09-26
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

verbinding

verbinding - Complexe, zuivere stoffen, opgebouwd uit twee of meer elementen in vaste verhoudingen wat betreft het aantal en de soorten atomen, die bij elkaar worden gehouden door chemische bindingen. Ze hebben totaal andere eigenschappen dan de samenstellende elementen, die hun individuele karakter hebben verloren. Gebruik 'mengsels' voo...

2023-09-26
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

VERBINDING

Boezemwaterschap in Doniawerstal (1057 ha), opgericht 1929. Doel: bescherming van het boezemland door bedijking enz., aanleg van wegen, onderhoud van vaarten.

2023-09-26
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Verbinding

Een v. is een stof, die opgebouwd is uit 2 of meer elementen en die in alle opzichten verschilt van de samenstellende bestanddelen, in tegenstelling tot een mengsel van enige stoffen, dat gradueel verandert, indien men de verhouding van de bestanddelen enigszins wijzigt. Vb.: uit een mengsel van 4 delen zwavel en 7 delen ijzerpoeder kan men m.b.v....

2023-09-26
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verbinding

s., forbining.

2023-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verbinding

v. (-en), 1. het verbinden, aaneen, samenvoeging : de verbinding van woorden tot zinnen; — contact, aansluiting: zich in verbinding stellen nut; in verbinding staan m 2. dat wat verbindt: een verbinding aanbrengen, tot stand brengen ; — mogelijkheid tot of middel van verkeer : de verbindingen op het platteland iv...

2023-09-26
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Verbinding

stof die uit meerdere elementen d.m.v. een chemische reactie is opgebouwd, meestal onder vrijkomen of opnemen van de reactiewarmte. Tegenovergestelde: mengsel.

2023-09-26
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verbinding

v. verbindingen (het verbinden in versch.bet., vereniging): de straat van Gibraltar vormt de verbinding tussen; in verbinding staan, treden, eig. en fig.; zich in verbinding stellen met; in verbinding met, gemeenschap; de verbinding is verbroken; ook: een scheikundige verbinding.

2023-09-26
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Verbinding

i/d scheik. een stof, waarvan de moleculen uit verschill. atomen bestaan, die elkaar binden door hun chemische affiniteit.

2023-09-26
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Verbinding

Voor de definitie van ➝ chemische verbinding en ➝ mengsel zie op deze woorden. De voorn. verschillen tusschen beide zijnde volgende: Waar het vaak mogelijk is de bestanddeelen van een mengsel langs physischen weg te scheiden (bijv. de afzondering van ijzerpoeder uit het mengsel hiervan met zwavel met behulp van een magneet), is een dergelijke split...

2023-09-26
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verbinding

(vər'binding) v. (-en) I. [< verbinden I 1 a] het verbinden ; de van gebroken ledematen, van wonden. II. [< verbinden II1 a] 1. Eig het verbin den : scheikundige –en. 2. Metn. verbonden elementen : een nieuwe – bekomen. III. [< verbinden II 1 b] 1. Eig. het in gemeenschap brengen : de – tussen twee plaatsen d...

2023-09-26
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verbinding

Verbinding - (scheikundige), staat eenerzijds tegenover enkelvoudige stof of element, anderzijds tegenover mengsel. Van de enkelvoudige stoffen is de v. onderscheiden, doordat de laatste wel, de eerste niet in eenvoudiger bestanddeelen kunnen worden ontleed. In dit opzicht komt de v. met het mengsel overeen. De v. is hiervan onderscheiden, doordat...

2023-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verbinding

v. (-en), 1. het verbinden of verbonden-worden: de verbinding tussen twee zeeën; de verbinding van woorden tot zinnen; 2. contact, aansluiting: zich in verbinding stellen met; 3. dat wat verbindt: een verbinding tot stand brengen; 4. m.n. mogelijkheid tot of middel van verkeer: de verbindingen op het platteland waren slecht; 5. (chemie) stof...

2023-09-26
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Verbinding

Verbinding noemt men in de scheikunde zoowel de daad van vereenigen, waardoor twee ligchamen een nieuw vormen, als zoodanig ligchaam zelf. Men zegt bijv., dat kwik en zwavel eene verbinding aangaan, alsmede dat vermiljoen eene verbinding is van die beide elementen. Alle ligchamen worden verdeeld in enkelvoudige (elementen) en zamengestelde, en deze...