2019-12-14

vennootschap

Het begrip vennootschap heeft 12 verschillende betekenissen: 1) vennootschap waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn, omdat er geen register van aandeelhouders (de vennoten) bijgehouden wordt; nv 2) vennootschap met een veranderlijk aantal vennoten 3) vennootschap waarbinnen alle vennoten naar buiten toe in eigen naam optreden 4) samenwerkingsvorm op basis van een overeenkomst waarbij twee of meer personen (vennoten) geld, goederen of diensten inbrengen met als doel vermogensvoordeel; overee...

2019-12-14

Vennootschap

Algemene aanduiding voor elke vorm van commerciële samenwerking. Vroeger ook op de maatschap toegepast; thans speciaal vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, naamloze en besloten vennootschap. De vennootschap is een rechtsvorm voor de onderneming.

2019-12-14

vennootschap

vennootschap - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) onderneming of bedrijf met meerdere aandelenhouders (vennoten) Woordherkomst Afgeleid van vennoot met het achtervoegsel -schap. Synoniemen bedrijf, gezelschap, maatschappij

2019-12-14

vennootschap

vennootschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: ven-noot-schap 1. zaak die gesticht is met geld van aandeelhouders ♢ de zaken van onze vennootschap worden gecontroleerd door de accountant 1. besloten vennootschap [waarvan de aandelen niet in het openbaar verkocht kunnen worden] 2. naamloze vennootschap...

2019-12-14

Vennootschap

Vennootschap (eene) of maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden, iets in gemeenschap te brengen, ten einde de daaruit voortvloeijende winst onderling te deelen. Een vennootschap moet een geoorloofd onderwerp hebben en tot gemeenschappelijk belang der partijen aangegaan worden. Ieder vennoot moet er geld, goederen of arbeid inbrengen. Vennootschappen kunnen volgens de wet algeheele of bijzondere wezen. De wet kent slechts algeheele maatschap van winst en verbie...

2019-12-14

VENNOOTSCHAP

VENNOOTSCHAP - v. (-pen), de overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen; de wet erkent drie soorten van vennootschappen van koophandel: 1°. de vennootschap onder eene firma, welke twee of meer personen aangaan, ten einde onder een gemeenschappelijken naam koophandel te drijven; 2°. de vennootschap bij wijze van geldschieting anders en commandite genaamd, welke aangegaan wordt...

2019-12-14

Vennootschap

Vennootschap - zie MAATSCHAP en HANDELSVENNOOTSCHAP.

2019-12-14

Vennootschap

Vennootschap - Moll, A. J. Verdeeling van het kapitaal der vennootschap onder firma. Amsterdam. A. H. Kruijt. — Tjeenk Willink, B. Van vennooten, geldbeleggers en speculanten. In Vragen des Tijds. jg. 37 (1910), dl. 1, blz. 267-286. — Liefmann, Robert. Beteiligungsund Finanzierungs-Gesellschaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und dasEffektenwesen. Uitgave van Gustav Fischer Jena. — De Boekhouding van vennootschappen. J. Hagers, Koopmansboekhouden, Deel III. f 2.—. ...

2019-12-14

Vennootschap

zie maatschap.

2019-12-14

vennootschap

v. handelsgemeenschap.

2019-12-14

Vennootschap

is een overeenkomst, waarbij twee of meer personen, de vennooten, zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het dientengevolge te behalen voordeel met elkander te deelen (art. 1655 Ned. B.W.; art. 1832 Belg. B.W.). Het woord wordt niet alleen gebezigd in de beteekenis van de overeenkomst, maar ook van het resultaat, het gevolg dier overeenkomst, derhalve de gezamenlijke, de vereenigde vennooten. De v. beoogt een stoffelijk, en niet een ideëel doel; de v., die uits...