Wat is de betekenis van vasten?

2019
2021-10-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vasten

vasten - Zelfstandignaamwoord 1. een tijd waarin men zich meest om religieuze redenen bepaalde zaken, veelal voedsel, ontzegt Tijdens de vasten was hij door ziekte genoopt van zijn gelofte af te zien. vasten - Werkwoord 1. (inerg) zich onthouden van voedsel ...

Lees verder
2018
2021-10-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vasten

vasten - regelmatig werkwoord uitspraak: vas-ten 1. gedurende een bepaalde tijd geen of weinig eten gebruiken ♢ tijdens de Ramadan moet je overdag vasten Regelmatig werkwoord: vas-ten ik vast ...

Lees verder
2000
2021-10-21
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Vasten

Vasten, zich uit religieuze overtuiging op gezette tijden onthouden van voedsel en drank. ‘Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang’ (Ester 4:16, NBV). Vasten, het zich onthouden van voedsel en drank is een religieuze handeling die niet alleen in het chris...

Lees verder
1982
2021-10-21
De Tale Kanaans

J. van Delden

vasten

het zich onthouden van spijs en drank.

1981
2021-10-21
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vasten

onthouding van of matiging in spijs. In verschillende godsdiensten kent men deze boetepraktijk als teken van bekering. Ook in de Katholieke Kerk bestaan nog twee vastendagen: aswoensdag en Goede Vrijdag. De grote vastentijd viel vroeger tussen aswoensdag (woensdag na vastenavond) en Pasen. Tegenwoordig heet deze periode de Veertigdagentijd, waarbij...

Lees verder
1981
2021-10-21
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Vasten

is het zich geheel onthouden van vast voedsel. Bij stoornissen van spijsvertering en stofwisseling, bij zware met koorts gepaard gaande ziekten is v. een buitengewoon goede maatregel tot zelfbescherming van het lichaam, die volgehouden moet worden tot de eetlust terugkeert. Aangezien geen energie besteed hoeft te worden aan de stofwisseling, kan he...

Lees verder
1980
2021-10-21
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Vasten

De eigenlijke betekenis van het werkwoord vasten is: zich in acht nemen en ook: vasthouden. Waarschijnlijk is het woord evenals het woord kerk uit het Gotisch in het West-Germaans overgenomen. In het Middelnederlands luidde het vastine met het accent op de eerste lettergreep, in tegenstelling tot een woord als woestine dat het accent op de i had en...

Lees verder
1976
2021-10-21
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

VASTEN

vooral niet te verwarren met Versterving. Te lang vasten is even schadelijk als overeten. Het is echter heel gezond om de spijsvertering een dagje rust te gunnen en één keer een warme maaltijd over te slaan. Drinken is dan wel toegestaan, maar ook niet overdadig. Het honger-gevoel verdwijnt meestal wanneer het vaste uur vanetenstijd v...

Lees verder
1955
2021-10-21
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

VASTEN

is het zich ontzeggen van voedsel omwille van een religieus motief (liefde tot Christus, boete, eerherstel enz. zie ook Ascese). Christus zelf heeft het voorbeeld gegeven (Matth .4 : 2), ertoe aangespoord (vgl. Matth. 9 : 15) en duidelijk aangegeven in welke geest deze oefening moet volbracht worden (Matth.: 16-18). Van het begin van de Kerk is dez...

Lees verder
1952
2021-10-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vasten

v., fêstje, festje.

1950
2021-10-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vasten

I. (vastte, heeft gevast), 1. zich geheel of gedeeltelijk onthouden (inz. van eten of drinken): ik gevoel mij niet lekker, ik zal vandaag eens vasten; — (zegsw.) men kan er wel naar wachten, maar niet naar vasten, gezegd van iets dat vooreerst nog niet gebeuren zal; — daar zult ge naar vasten, dat krijgt ge niet; &m...

Lees verder
1949
2021-10-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Vasten

over de gehele wereld in allerlei religies voorkomend gebruik, waarmede heiliging, boetedoening, verzoening, reiniging enz. beoogd wordt. Soms ook onderdeel van het rouwceremonieel. De R.K. kerk schrijft aan haar gelovigen voor om op bepaalde dagen het gebruik van spijzen te beperken tot een lichte ontnuchtering ’s morgens, één...

Lees verder
1933
2021-10-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vasten

weinig of geen spijze gebruiken; godsdienstig gebruik in verschill. kerken en bij tal v. volken. R/d Joden alleen op Grooten Verzoendag; b/d Mohammed, overdag gedurende de maand Ramadan; i/d R.K. Kerk op eiken Vrijdag vei bod v. vleescheten en bovendien slechts één volle maaltijd gedurende de Vasten, v. Aschwoensdag tot Paschen, zonde...

Lees verder
1933
2021-10-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vasten

A) Het zich onthouden van spijs en drank. In de Kath. Kerk op sommige tijden aan de geloovigen voorgeschreven. De kerkelijke verplichting tot v. wordt geregeld met heele dagen (➝ Vastendag). Zij bestaat in het verbod om buiten den eenen vollen maaltijd (niet vóór den middag ongeveer te nemen) spijzen of voedzame dranken te gebruiken,...

Lees verder
1916
2021-10-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vasten

Vasten - Het v. komt in een of anderen vorm over de geheele wereld voor, soms individueel, soms kollektief, soms als een zich onthouden van bepaald voedsel, soms als een verbod van alle voedsel. Ook het doel van het v. is niet overal hetzelfde : het komt voor als praeparatie voor een „heilige” handeling, als boetedoening voor begane zonden, als ver...

Lees verder
1898
2021-10-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Vasten

Het begrip vasten heeft 2 verschillende betekenissen: 1. vasten - VASTEN - (vastte, heeft gevast), zich geheel of gedeeltelijk onthouden (inz. van eten of drinken) : ik gevoel mij niet lekker, ik zal vandaag eens vasten; (spr.) men kan er wel naar wachten, maar niet naar vasten, gezegd van iets, dat vooreerst nog niet gebeuren zal; — daar zu...

Lees verder
1870
2021-10-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vasten

Vasten noemt men in het algemeen onthouding van spijs, en op kerkelijk gebied zulk eene onthouding met het doel om daardoor de begeerlijkheden des ligchaams te onderdrukken, boete te doen, de godsdienstige stemming te verhoogen, de goedkeuring van het Opperwezen te verwerven of zijn toorn af te wenden. Zulk vasten heeft op bepaalde tijden plaats do...

Lees verder