2019-10-21

Valschheid in geschrifte

Valschheid in geschrifte - wordt te onzent gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 5 jaren, als die betreft een geschrift, waaruit een recht, verbintenis of bevrijding van schuld kan ontstaan (een rechtstitel dus), alsmede het opzettelijk gebruik van zoodanig geschrift als onvervalscht, terwijl daaruit nadeel kan ontstaan. Met hoogstens 7 jaren wordt dit misdrijf gestraft, indien het een authentieke akte, schuldbrieven van staten, provincies, gemeente of openbare instellingen, aandeelen, cert...

2019-10-21

Valschheid in geschrifte

Valschheid in geschrifte - Hij, die een geschrift, waaruit eenig recht, eenige verbintenis of eenige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van eenig feit te dienen, valschelijk opmaakt of vervalscht met het oogmerk om het als echt en onvervalscht te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan, als schuldig aan v. in g. gestraft met gevangenisstraf van t. h. 5 jaren (art. 225 Sr.). Betreft het feit authentieke...