2020-01-22

Valschheid in geschrifte

Valschheid in geschrifte - Hij, die een geschrift, waaruit eenig recht, eenige verbintenis of eenige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van eenig feit te dienen, valschelijk opmaakt of vervalscht met het oogmerk om het als echt en onvervalscht te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan, als schuldig aan v. in g. gestraft met gevangenisstraf van t. h. 5 jaren (art. 225 Sr.). Betreft het feit authentieke...

2020-01-22

Valschheid in geschrifte

Valschheid in geschrifte - wordt te onzent gestraft met gevangenisstraf van hoogstens 5 jaren, als die betreft een geschrift, waaruit een recht, verbintenis of bevrijding van schuld kan ontstaan (een rechtstitel dus), alsmede het opzettelijk gebruik van zoodanig geschrift als onvervalscht, terwijl daaruit nadeel kan ontstaan. Met hoogstens 7 jaren wordt dit misdrijf gestraft, indien het een authentieke akte, schuldbrieven van staten, provincies, gemeente of openbare instellingen, aandeelen, cert...

2018-08-20

Valschheid

Valschheid is in het algemeen schennis der waarheid en alzoo een vergrijp tegen de zedelijkheid. Van die vergrijpen heeft de wet de zoodanige strafbaar gesteld, welke het gevaarlijkst zijn voor de maatschappij. Die straffen zijn bepaald bij den Code Penal, bij de wet van 24 April 1836 (staatsblad N°. 13) betrekkelijk de misdaden van valsche munt, bij de wet van 10 Mei 1837 (staatsblad N°. 21), houdende tijdelijke aanvulling der bepalingen omtrent de enkele en bedriegelijke bankbreuk, en bij ee...

2017-12-04

geschrifte

geschrifte - Zelfstandignaamwoord datief van geschrift, archaïsch|archaïsche vorm die in enkele staande uitdrukking voorkomt

2019-11-04

Valschheid

1° Philos. V. is afwezigheid van de echtheid, → waarheid en waarachtigheid, die er behoort te zijn (privatie). Vgl. → Niets. 2° Recht a) Algemeen De hieronder samengevatte misdrijven kunnen zich voordoen t.a.v. geld, waardepapieren, zegels of merken, allerlei soorten geschriften. V. kan bestaan in namaken (oftewel valschelijk opmaken) en in vervalschen (d.w.z. een echt stuk valschelijk veranderen). Door v. worden in den regel particulieren in hun vermogen benadeeld, maar teven...

2017-10-31

valsheid in geschrifte

valsheid in geschrifte - Frase 1. (juridisch) een op schrift gestelde bedrieglijkheid (een onder bepaalde voorwaarden strafbaar feit)

2018-09-13

In

IN, vz. van plaats : om een zich bevinden in of een komen binnen eene besloten ruimte aan te duiden : hij is in huis; hij woont in de stad; zij stond in de deur; duizenden insecten dansten in de zoele lentelucht; zij gaat in een klooster; de bliksem sloeg in den toren; tien voet in de hoogte; het schip is in zee; — ook van iets, dat als plaats gedacht wordt: in den zin, in het hoofd hebben; — hij heeft in de twintig koeien, tusschen twintig en dertig; — van tijd: om een geschieden binnen z...

2017-06-21

In

1. - zijn,deel uitmakend van de bijdetijdse cultuur van een bepaalde sociale groep; in de be-langstelling, in de mode zijn. Opgekomen in de jeugdtaal van de jaren zestigen ontleend aan het Engels (de termen in en outwerden door het Engelse tijdschrift Esquirein de jaren vijftig gelanceerd). In eerste instantie gebruikt m.b.t. kleding, later ook van toepassing op films, boeken en alles wat tot het cultuurgoed van de tiener uit de jaren zestig behoorde. Tegenw. klinkt deze uitdr. erg gedateerd. In...

2019-08-15

In

In de scheik. de afkorting voor het element indium.

2019-01-24

In

In - Symbool voor het scheikundig element indium.

2017-10-17

-in

-in - Achtervoegsel 1. ter vorming van vrouwelijke naast mannelijke persoonsnamen bijv. herderin

2017-07-25

in

→ laatste negen

2017-11-14

in

in - bijwoord, voorzetsel 1. niet (als woorddeel, ook im of il) ♢ informeel, immobiel, illegaal 2. geeft een richting aan ♢ we gingen het bos in 3. in de mode ♢ lange rokken zijn weer in 4. richting van buiten naar binnen

 • 2019-07-10

  In: in abstracto

  In: in abstracto - in het algemeen, op zich zelf beschouwd; in blanco of bianco, wit, onbeschreven, oningevuld; in bonis, bij kas, gegoed; in calculo, in de berekening, in getal; in casu, in casum, in geval, in deze zaak; in causa, in de rechtszaak; in concrete, in een bepaald geval, in werkelijkheid; in continenti, dadelijk, op staanden voet, onverwijld; in corpore, gezamenlijk; in culpa, strafbaar, schuldig; in curia, op het raadhuis, voor het gerecht; in deposito, in bewaring; in dorso, op de...

  2019-07-17

  in extremo, in extremis

  in extremo, in extremis, - in de laatste oogenblikken; op sterven liggend.

  2019-06-18

  Iudicio (in)

  Iudicio (in) - in iure. Bij civiele gedingen moeten streng gescheiden worden de handelingen in iureen in iudicio. In iure is al datgene, wat voor den praetor plaats vindt; in ius ambulare, ire, venire = tot den praetor gaan. In iudicio is alles, wat voor den rechter geschiedt.

  2019-07-17

  in substantie

  in substantie - in hoofdzaak; in werkelijkheid.

  2019-07-17

  in spe

  in spe - in hope, in de verwachting.

  2019-03-13

  In originali

  In originali - in het oorspronkelijke, in handschrift.

  2019-07-17

  in petto

  in petto - in de borst, in het hart; in gereedheid hebben; achterbaks houden.