Wat is de betekenis van urbi et orbi?

2023
2023-02-07
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Urbi et orbi

"urbi et orbi" is een Latijnse uitdrukking die vertaald wordt als "aan de stad en de wereld". In de katholieke kerk wordt de uitdrukking gebruikt om aan te geven dat een boodschap of een gebed van de paus gericht is aan de hele katholieke gemeenschap, zowel in Rome als over de hele wereld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens d...

Lees verder
2020
2023-02-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

urbi et orbi

Het begrip urbi et orbi heeft 2 verschillende betekenissen: 1) voor de stad en de wereld. (Latijn) voor de stad en de wereld. In eigenlijk gebruik vooral in combinatie met zegen en zegening. Met de stad wordt Rome bedoeld. 2) pauselijke zegen. zegen van de paus die hij traditioneel met Kerstmis en Pasen uitspreekt; pauselijke...

Lees verder
1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Urbi et orbi

[Lat. = voor de stad (Rome) en voor de wereld] 1 (alg.) een door het centrale kerk. gezag te Rome genomen besluit dat niet alleen voor de stad Rome, maar voor de hele wereld geldt; 2 (spec.) de zegen die de paus op feestdagen, met name op Paaszondag, geeft aan alle gelovigen van de gehele wereld.

Lees verder
1993
2023-02-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Urbi et orbi

aan de stad en aan de gehele wereld; pauselijke zegen

1974
2023-02-07
Latijns citaten boekje

Dr. D.J.A. Westerhuis

Urbi et orbi

Aan de stad en aan het wereldrond.

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Urbi et orbi

[Lat., aan de stad (Rome) en aan de wereld], formule in de Rooms-Katholieke Kerk, gebruikt wanneer een kerkelijke afkondiging (een pauselijke zegen, uitschrijving van een aflaat, kerkelijke wet) door promulgatie te Rome tevens voor de hele wereld geldt.

1967
2023-02-07
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Urbi et Orbi

[= aan de stad (Rome) en de wereld] beteekent, dat een pauselijke handeling (zegen, besluit, aflaat) in Rome geschiedt, maar voor de geheele wereld geldt.

1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Urbi et orbi

aan stad en wereld

1955
2023-02-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

URBI ET ORBI

(Lat., Aan de stad (Rome) en de wereld) is een formule, die aanduidt dat een pauselijk decreet of een pauselijke zegen voor de gehele wereld geldt. Speciaal bedoelt men er mee de zegen, welke de paus bij bijzondere gelegenheden vanaf de loggia van de St. Pieter geeft, een gebruik, dat, na de annexatie van de Kerkelijke Staat (1870) tijdelijk afgesc...

Lees verder
1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Urbi et orbi

(Lat.), bw. uitdr., aan de stad Rome en aan de (gehele) wereld : de paus gaf de zegen urbi et orbi; — (oneig.) iets urbi et orbi verkondigen, overal, aan iedereen.

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Urbi et Orbi

(Lat.: voor de stad (Home) en het aardrijk), aanduiding, dat een pauselijk decreet of b.v. de pauselijke zegen na de pauskeuze voor de katholieken van de gehele wereld bestemd is.

1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

urbi et orbi

(Lat.) aan de stad (Rome) en de wereld, bv. de Pauselljke zegen i. d. Paasweek); ook: ~ verkondigen, ~ bekend, aan of bij iedereen, overal.

1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Urbi et orbi

(Lat., Aan de stad (Rome) en de wereld) is in het algemeen een te Rome verrichte handeling (besluit, aflaat, zegen), die voor de gehele wereld geldt. Bij voorkeur wordt er mee aangeduid de zegen, welke de paus op feestdagen of bij bijzondere gelegenheden van de loggia van de St Pieter geeft en welke hij bestemt niet enkel voor de op het plein verza...

Lees verder
1940
2023-02-07
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Urbi et orbi

Aan de stad en het heelal. Woorden, die vroeger voorkwamen in de begroeting van een nieuwen paus, wanneer dezen den pauselijken mantel werd omgehangen.

Lees verder
1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

urbi et orbi

(Lat. aan de stad [Rome] en aan de [gehele] wereld b.v. de pauselijke zegen in de Paasweek).

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Urbi et orbi

(Lat.) = aan de stad (Rome) en de (heele) wereld. Tegenwoordig naam voor den plechtigen zegen, die de paus op het hoogfeest van Paschen (tijdens het H. Jaar of bij jubilé’s) vanaf de loggia van den St. Pieter geeft, en die behalve voor de daar verzamelde menigte ook bedoeld is voor alle geloovigen. Vroeger ook gegeven vanaf deze plaats...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

urbi et orbi

('urbi et 'orbi) [Lat.] 1. Kat. aan de stad (Rome) en aan de gehele wereld ; wat betekent dat een afkondiging niet alleen voor Rome, maar voor de gehele kristenheid geldt. 2. Algm. aan iedereen, overal : iets verkondigen.

Lees verder
1928
2023-02-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Urbi et Orbi

betekent letterlijk: „aan de stad en aan de wereld”. Het is een uitdrukking, ontleend aan de pauselijke terminologie, die aangeeft, dat een afkondiging van wetten, van aflaten of van een zegen niet alleen tot de stad (Urbs, d.i. Rome) gericht is, maar tot de gehele wereld (orbis terrarum = de kring der landen), d.i. tot de ganse R.K. Ch...

Lees verder
1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Urbi et orbi

Urbi et orbi - (Latijn : Aan de stad (Rome) en aan heel de wereld), beteekent, dat een kerkelijke afkondiging (een pauselijke zegen, uitschrijving van een aflaat, kerkelijke wet) door promulgatie in Rome tevens voor de heele wereld geldt.

1914
2023-02-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

urbi et orbi

urbi et orbi - aan stad en wereld.