Wat is de betekenis van Twaalfjarig Bestand?

2024-02-29
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

twaalfjarig bestand

Overeenkomst tussen Spanje en de opstandelingen in de noordelijke Nederlanden om tussen 1609 en 1621 niet met elkaar te vechten.

2024-02-29
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Twaalfjarig bestand

Wapenstilstand tussen de Nederlanden en Spanje die duurde van 1609 tot 1621.

2024-02-29
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Twaalfjarig Bestand

Twaalfjarig Bestand [ook: de Trèves, ...

2024-02-29
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

TWAALFJARIG BESTAND

rustpauze tijdens de Tachtigjarige Oorlog (zie aldaar), gesloten in 1609, durende tot 1621; wapenstilstand tussen Spanje en de Noord-Nederlandse Republiek. Een van de redenen waarom de republiek hiermee akkoord ging waren de innerlijke tegenstellingen tussen kerk en staat en tussen Holland en andere provinciën. Hierbij kwam ook de tegenstellin...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Twaalfjarig Bestand

(ook: de Trèves). wapenstilstand in de → Tachtigjarige Oorlog. 9.4.1609 te Antwerpen gesloten tussen Spanje en de Noordned. Republiek, aangegaan voor 12 jaar, op grondslag van het uti possidetis (Lat., wat ieder op dat moment heeft). De voorbesprekingen vonden 1608 plaats in de Trèveszaal op het Binnenhof te 's-Gravenhage. N...

2024-02-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Twaalfjarig Bestand

1609-1621, de wapenstilstand tussen Nederland en Spanje, gesloten, omdat vrede toen (1609) nog niet mogelijk bleek. Vooral op aandringen van Oldenbarnevelt, tegen het aanvankelijk verzet van Maurits in, tot stand gekomen.

2024-02-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Twaalfjarig bestand

is de wapenstilstand tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Spanje, gesloten in 1609. Hij was het resultaat van de vredesonderhandelingen in 1608 in ’s-Gravenhage gevoerd. In de Zuidelijke Nederlanden was het verlangen naar vrede sinds de onderhandelingen van 1599 en 1600 steeds sterker geworden en de Aartshertogen waren er van over...

2024-02-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Twaalfjarig bestand

→ Tachtigjarige oorlog.

2024-02-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Twaalfjarig Bestand

1609-1621, wapenstilstand gedurende den ➝ Tachtigjarigen oorlog tusschen Spanje en de aan Spanje trouw gebleven Nederl. gewesten eenerzijds, en de opgestane gewesten anderzijds. Het werd tegen den zin van Maurits onder sterke bemiddeling van Frankrijk en Engeland door Oldenbarnevelt doorgezet. Tot definitieven vrede kon men niet komen, wijl Philips...

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Twaalfjarig Bestand

('twa:lf) o. twaalfjarige wapenstilstand 1609-1621 tijdens de Tachtigjarige Oorlog, tussen de Verenigde Nederlandse Provinciën (in weerwil van prins Maurits) en aartshertog Albrecht, 9 april 1609 te Antwerpen gesloten. Hierbij werd feitelijk de onafhankelijkheid van de Verenigde Provinciën erkend: de verbeurdverklaarde goederen werde...

2024-02-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Twaalfjarig bestand

Twaalfjarig bestand - (Gesch. van de periode —). Het Twaalfjarig bestand werd op 9 April 1609 gesloten te Antwerpen, op aandringen van den Franschen gezant Jeannin, tusschen de Rep. der Ver. Nederlanden en Spanje met aartshertog Albertus van Oostenrijk. De Rep. der Ver. Ned. werd daarbij als een onafhankelijke staat erkend, terwijl iedere partij be...

2024-02-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Twaalfjarig bestand

Wapenstilstand in de Tachtigjarige Oorlog, op 9.4.1609 te Antwerpen gesloten tussen Spanje en de Republiek, aangegaan voor 12 jaar. Tijdens het Twaalfjarig Bestand kwamen in de Republiek veel interne tegenstellingen op de voorgrond. De moeilijkheden begonnen met een theologisch dispuut tussen twee Leidse hoogleraren Arminius en Gomarus over de pred...