Wat is de betekenis van Tobias?

2022
2022-12-01
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

tobias

(2002) (politie) bijnaam van het systeem dat de bekeuringen verwerkt. • Het klinkt merkwaardig: een overeenkomst sluiten met hangjongeren waarin staat wat ze wel en niet mogen. Wie zich niet aan de afspraken houdt, krijgt een gele kaart. Degene die daarna nog de fout in gaat, krijgt een rode. Voordeel voor de jongeren: meer rust op hun eigen p...

Lees verder
2020
2022-12-01
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Tobias

Tobias is de Griekse en Latijnse vorm van Hebreeuws Tobiah 'God is mijn goed'. Tobia komt in het Oude Testament verscheidene malen voor. De naam kreeg echter enige verbreiding, vooral voor vrouwen (Tobia, Tobine), door het voor protestanten apocriefe boek Tobias, in het Grieks Tobit, een nogal romantisch en in de Middeleeuwen geliefd verhaal met ee...

Lees verder
2019
2022-12-01
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

tobias

Omdat het kabinet, in navolging van Pim Fortuyn en Leefbaar Rotterdam, heeft beloofd dat de misdaad in vier jaar tijd met een kwart zal worden teruggedrongen, werkt de Nederlandse politie sinds kort met landelijke prestatiecontracten. Een van de doelstellingen is dat er 180.000 extra bekeuringen moeten worden geschreven. Voor een fulltime werkende...

Lees verder
2017
2022-12-01
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Tobias

Het apocriefe bijbelboek Tobit beschrijft de lotgevallen van Tobit, een joodse balling in Assyrië en zijn zoon Tobias. De oude Tobit was arm, blind en zeer rechtschapen. Toen zijn vrouw Anna eens thuiskwam met een bokje, gekregen van haar werkgever, dacht Tobit dat ze het dier gestolen had. Hij beval haar het bokje terug te brengen. Toen hij inzag...

Lees verder
2002
2022-12-01
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Tobias

De heilige Tobias is de schutspatroon van de grafdelvers. Tobias (de vader) was gevangene te Ninive en onderscheidde zich door zijn naastenliefde, vooral bij het begraven van doden. Hij werd op zijn oude dag door zijn zoon (Tobias jr.), op raad van de aartsengel Raphaël, van blindheid genezen.

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Tobias

→ Tobit.

1964
2022-12-01
voornamen

Voornamenboek

Tobias

m Tobias is de Gri. en Lat. vorm van Hebr. Tobiah ‘God is mijn goed’. Tobia komt in het O.T. verscheidene malen voor. De naam kreeg echter enige verbreiding, vooral voor vr. (Tobia, Tobine), door het voor protestanten apocriefe boek Tobias, in het Gri. Tobit, een nogal romantisch en in de middeleeuwen geliefd verhaal met een reeks godsd...

Lees verder
1955
2022-12-01
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

TOBIAS

of Tobith is de naam van een Bijbelboek, dat door de Protestanten gerekend wordt bij de apocriefen, aangezien het niet tot de Hebreeuwse canon behoort. Het komt met zijn 14 hoofdstukken in het Grieks voor in de Alexandrijnse overlevering en vertelt de geschiedenis van Tobias, die in 721 naar Ninive werd gedeporteerd en daar tot grote welstand kwam....

Lees verder
1951
2022-12-01
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Tobias

Tobias.

1950
2022-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Tobias

naam van twee uit het apocriefe boek Tobias bekende personen, t.w. een vader en een zoon: (Zuidn.) een arme Tobias, een sukkel.

1947
2022-12-01
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Tobias

(of Tobith) is de held van een breedvoerig en stichtelijk verhaal met moraliserende strekking, dat tot de Apocriefe Boeken van het Oude Testament wordt geteld. Het verhaalt de geschiedenis van een vrome Jood, Tobith, de zoon van Tobiël, die ten tijde van de Assyrische koning Esarhaddon (Sachardan) onder de ballingen te Ninevé lee...

Lees verder
1933
2022-12-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Tobias

(boek), → Apocriefen.

1933
2022-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Tobias

Naam van twee personen, vader en zoon, van wie de geschiedenis in het bijbelsche boek van denzelfden naam verhaald wordt. De oudere Tobias uit den stam Nephtali leefde met vrouw en zoon tijdens de Babylonische gevangenschap in Ninive. Hij leefde daar als een vroom Israëliet in de onderhouding van de Wet en maakte zich verdienstelijk door liefd...

Lees verder
1926
2022-12-01
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Tobias

is de naam van een der Apocriefe boeken, ook wel het boek Tobit geheeten. Het draagt zijn naam naar den hoofdpersoon, een zekeren Tobias, een Israëliet uit den stam van Naftali, die behoorde tot de ballingen welke door de Assyriërs waren weggevoerd, en woonachtig was in Ninevé. Het bevat een verhaal van de merkwaardige lotgevallen...

Lees verder
1916
2022-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Tobias

Tobias - naam van den hoofdpersoon in het Apokriefe boek van dien naam volgens de Vulgata en de Statenvertaling, hoewel de Grieksche tekst Tobit heeft. Wij bezitten het boek in ver schillende recensiën, die tamelijk ver uiteenloopen. De inhoud is niet met een enkel woord aan te geven, en gedeeltelijk verwant met het zeer verbreide sprookje van den...

Lees verder
1908
2022-12-01
Vivat

Schrijver op Ensie

Tobias

held van een laat-joodsch familieverhaal, dat bij de apocryphe boeken is gevoegd.

1870
2022-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Tobias

Tobias is de naam van een der Apocryphe Boeken des Ouden Testaments en wordt in het Grieksch „Tobit” geheeten. Deze laatste naam is die van den vader en de eerste die van den zoon. Beiden zijn de hoofdpersonen van eene familiegeschiedenis, vermoedelijk afkomstig uit de eerste eeuw vóór den aanvang onzer jaartelling. Voorts is dat boek op verschille...

Lees verder
1869
2022-12-01
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Tobias

een vroom Israëliet, leefde onder Salmanassar en Sanherih in ballingschap te Ninive.. Zijne geschiedenis is beschreven in het Bock T. (een der apocryfe boeken). -