2020-01-26

Thematische structurering

Het indelen in thema’s.

2017-01-06

Structurering

Structurering is de notie dat posities en relaties in en door intermenselijk gedrag ontstaan, voortbestaan en veranderen.

2017-11-01

thematische

thematische - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van thematisch

2017-04-21

Structurering

Het ontwerpen van een organisatiestructuur, waarbinnen mensen en middelen worden afgestemd op de te bereiken doelstellingen van de organisatie. Getracht wordt een optimale oplossing te vinden voor zowel de externe als interne afstemming.

2017-05-11

thematische dwarsdoorsnede

Geschiedenisprogramma waarbij de progressieve aanpak centraal staat, maar die gecombineerd is met een thematische aanpak.

2017-12-05

Thematische kaart

Een thematische kaart is een niet topografische kaart met kenmerken of grootheden van één of meerdere thema's.

2019-06-08

thematische collectie

thematische collectie - Een collectie waarvan de samenstellende delen een algemeen onderwerp, titel, thema of samenstelling met elkaar gemeen hebben. Te onderscheiden van collecties die een gemeenschappelijke herkomst vertonen.

2017-04-20

Chronologische structurering

Het indelen in een chronologische volgorde (tijdsorde).

2017-05-10

thematische indeling

Rapportindeling waarbij de onderzochte inhoud logisch wordt ingedeeld.

2019-06-13

thematische kaarten

Kaart waarin de verspreiding , de aard en/of de kwantiteit van bepaalde verschijnselen of thema's, al dan niet op een topografsiche ondergrond zijn weergegeven.

2017-06-11

Thematische nauwkeurigheid

De mate waarin gegevens die geen betrekking hebben op locatie, tijd of kwantiteit overeenkomen met de werkelijkheid. (specialisatie van nauwkeurigheid) Dit gaat vooral over of gegevens inhoudelijk kloppen. Idealiter is dat of ze overeenkomen met de werkelijkheid, maar in de praktijk is dat of ze overeenkomen met een registratie die dichter bij de werkelijkheid ligt of meer betrouwbaar is. Heel specifiek gaat het alleen over die gegevens die geen betrekking hebben op locatie, tijd of kwantiteit o...

2017-05-11

thematische lengtedoorsnede

Geschiedenisonderwijs bestaat uit onderwerpen als wonen, werken enzovoort, door de eeuwen heen.

2017-01-04

Vrijheid van structurering

De mate van structurering in focusgroeponderzoek varieert van minimaal tot maximaal. Dat wil zeggen: de onderzoeker maakt gebruik van een scala van projectieve vraagtechnieken en doorvraagtechnieken om zicht te krijgen op emoties, gevoelens, voorkeuren en motieven van de deelnemers. Vrijheid van structurering bij het gebruik van vraagtechnieken is één van de vier algemeen geldende criteria die de kern van de focusgroeptheorie vormen. Geformuleerd door Stewart et al. (2007, p. 8) op grond van d...

2019-06-13

hoogtekaarten

Thematische kaart waarop de verschillen ln terreinhoogten zijn aangegeven.

2019-06-08

stratenplan

stratenplan - Thematische kaart op grote schaal van een stad of stadsgedeelte

2019-06-13

geomorfologische kaarten

Thematische kaart waarop de terreinvormen naar hun type, ontstaanswijze, afmetingen, ontwikkelingen en ouderdom zijn weergegeven.

2019-12-29

Synthetische preekmethode

is die methode, waarbij gesproken wordt over een nauwkeurig afgebakend onderwerp, dat naar logischen eisch is ingedeeld. Omdat bij de synthetische methode onderwerp en verdeeling een beheerschende plaats innemen, is er bij sommige homileten een conflict gekomen tusschen thema en tekst, en hebben zij onderscheid gemaakt tusschen een thematische en een textueele preek, waarbij dan de thematische een synthetische en de textueele een analytische preek werd. Sommigen hebben de synthese zó&oacu...

2017-05-03

Institutionalisering

Het proces van structurering der interacties en communicaties (dit wil zeggen vorming van een netwerk van interpersoonlijke betrekkingen en verhoudingen) door cultuurvorming (samenhangende normen, verwachtingen, doeleinden en waarden, gewoonte- en traditievorming) en omgekeerd. Met institutionalisering worden dus processen van normering, formalisatie en objectivering van menselijk gedrag aangeduid, waardoor het individu onder de dwang van beheersingsmechanismen wordt gebracht, maar anderzijds zi...

2017-02-09

Thema

Een muzikaal idee, doorgaans een melodie, dat als basis dient voor een deel van een compositie (fuga, sonate, strijkkwartet,symfonie) en vaak onder te verdelen in zelfstandige motieven (motief, thematische arbeid).

2019-03-20

Bindvocaal

Bindvocaal - beter themavocaal of thema genoemd, is in de grammatica der IndoGerm. talen het woordelement, dat bij sommige, de zgn. thematische verbaalvormen, den wortel met den uitgang verbindt. Waar de b. ontbreekt, spreekt men van athematische verbaalvormen. v. Marrewijk.