Wat is de betekenis van Testament?

2019
2021-04-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

testament

testament - Zelfstandignaamwoord 1. een bindende verklaring waarin een overledene voor diens dood heeft laten vastleggen wat er te doen staat met de nalatenschap Dit testament is onmogelijk aan te vechten. 2. (religie) één van de twee boekdelen van de bijbel De...

Lees verder
2018
2021-04-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

testament

testament - zelfstandig naamwoord uitspraak: tes-ta-ment 1. deel van de bijbel ♢ de bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament 2. officieel document, opgemaakt door een notaris, waarin staat wat er na je dood met je bez...

Lees verder
2017
2021-04-22
SeniorenNet

Voor en door senioren

Testament

Een testament is een document waarin iemand bepaalde zaken kan regelen voor wat er moet gebeuren na zijn of haar dood met de nalatenschap. Met name onroerend goed, waardevolle voorwerpen, geld en waardepapieren zullen in een testament kunnen vermoemd worden. Ook is het mogelijk dat er personen of instellingen benoemd worden tot erfgenamen. Er...

Lees verder
1998
2021-04-22
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Testament

iemand op zijn - geven hem of haar er stevig van langs geven. Slanguitdr.

Lees verder
1994
2021-04-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Testament

[Lat. testamentum, van testari = getuigen, een testament maken] 1 uiterste wilsbeschikking; 2 (afk. Test.) elk der beide hoofddelen van de H. Schrift.

Lees verder
1993
2021-04-22
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Testament

wilsbeschikking; geschriften, gedachten die iemand na zijn dood nalaat; verbond van God met de mensen

1982
2021-04-22
De Tale Kanaans

J. van Delden

testament

Lat. vertaling (testamentum, wilsbeschikking) van het Gr. woord diathèke, verbond.

1981
2021-04-22
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

testament

1. In dit stuk, meestal in de vorm van een notariële akte opgemaakt, geeft iemand aan wat er na zijn dood met zijn vermogen moet gebeuren. Heeft men geen testament gemaakt, dan wordt het vermogen verdeeld onder de overlevende echtgenoot en kinderen of eventueel andere familieleden. 2. Met het Oude Testament bedoelt men de boeken van de bijbel...

Lees verder
1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

testament

[<Lat.], o. (-en), 1. (ook: uiterste wilsbeschikking), beschikking waarbij iemand verklaart wat na zijn dood moet geschieden, uiterste wil (e): openbaar -, getekend door erflater, notaris en twee getuigen; hij mag zijn — wel maken,hij verkeert in levensgevaar; 2. (oneig.) geschrift of overgeleverde gedachten die iemand nalaat als samenvatt...

Lees verder
1955
2021-04-22
vreemd

Vreemde woordenboek

Testament

o., uiterste wil, laatste wilsbepaling; verbond tussen God en mens, vandaar Oude en Nieuwe Testament

1955
2021-04-22
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

TESTAMENT

(Oud en Nieuw), is een andere benaming voor de gezamenlijke boeken van het Oude en Nieuwe Verbond. In 2 Kor. 3 : 14 werd in de Vulgaat het Griekse diathèkè (unilaterale wilsbeschikking; Hebr.: beril, verbond) vertaald door het Latijnse testamentum. Hier werd het begrip O.T. en N.T. in het leven geroepen.

Lees verder
1952
2021-04-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Testament

s.n., testamint (it); zijnmaken, testamintsje.

1950
2021-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Testament

(<Lat.), o. (-en), 1. in geldige vorm opgemaakte beschikking waarbij iem. verklaart wat na zijn dood, inz. met zijn vermogen zal geschieden : openbaar testament, getekend door erflater, notaris en twee getuigen ; een testament herroepen, terugnemen ; iem. in zijn testament zetten, hem bij testamentaire beschikking bedenken; bij testament; zonder...

Lees verder
1949
2021-04-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Testament

of uiterste wil, akte houdende de verklaring van hetgeen iemand wil, dat na zijn dood zal geschieden. T. is herroepelijk en kan reeds op 18-jarige leeftijd worden gemaakt. Men mag bij T. geen inbreuk maken op het wettelijk erfdeel*. De Nederl. wet erkent drie vormen:1. bij authentieke akte (de gebruikelijke), 2. (h)olografisch T. (eigenhandig gesch...

Lees verder
1948
2021-04-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

testament

o. 1 uiterste wil; 2 de nagelaten christelijke godsdienstoorkonden (bijbel).

1939
2021-04-22
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Testament

Familietest na de dood.

1937
2021-04-22
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Testament

Een testament is een herroepbare akte, waarin iemand verklaart, wat hij wil, dat na zijn dood met zijn goed zal geschieden. De wet kent drie vormen van testament: Openbaar testament: De erflater vertelt zijn uiterste wilsbeschikking aan den notaris. Deze steil die op schrift en leest ze den erflater voor. Vindt deze de akte goed, dan wordt die gete...

Lees verder
1933
2021-04-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Testament

(Lat. testamentum), uiterste wilsbeschikking, waarin de erflater (veelal op door de wet voorgeschreven vormelijke wijze) bepaalt wat er met zijn vermogen na overlijden dient te geschieden. Reeds in zeer oude rechten treft men het t. aan (Perzisch, Armeensch, Romeinsch recht), zij het met zekere beperkingen (Joodsch recht, recht van den Islam). In h...

Lees verder
1928
2021-04-22
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Testament

Een testament is een akte, waarin iemand — de erflater — verklaart, wat hij wil, dat na zijn overlijden ten aanzien van de zaken, waarover hij zeggenschap heeft, geschieden zal. Allereerst gaat het in den regel over het vermogen van den erflater, maar het kan ook andere beschikkingen bevatten. Onze wet kent drie vormen van testament n.l...

Lees verder
1926
2021-04-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Testament

De Heilige Schrift bevat twee hoofddeelen, bekend onder de namen: het Oude en het Nieuwe Testament, ’t Gebruik dezer benamingen is te danken aan de Vulgata (zie het artikel) die in 2 Cor. 3:14 het Grieksche woord diathekè (Hebreeuwsch: berit = verbond) heeft overgezet door testamentum = beschikking, bedeeling. Onder testament of verbon...

Lees verder