Synoniemen van Talent

2020-02-25

Talent

Met talent wordt over het algemeen een eigenschap bedoeld die bij iemand zeer goed is ontwikkeld. Wanneer iemand heel erg goed is in bijvoorbeeld een bepaald vak of een bepaalde sport, wordt veelal van een talent gesproken. Talent wordt vaak gebruikt in één zin gebruikt met een bepaalde eigenschap. Deze eigenschap kan betrekking hebben op talloze vakgebieden of vaardigheden. Zo kan iemand een talent hebben voor talen, deze persoon beheerst gemakkelijk verschillende talen. Men kan ook een talen...

2020-02-25

Talent

Talent, gave of aanleg voor iets; ook: persoon die begaafd is op een bepaald gebied. Woekeren met zijn talenten, zijn gaven optimaal benutten. Oorspronkelijk was talent de naam van een gewichtseenheid. Via het Latijn is dit Griekse woord in de verschillende bijbelvertalingen in de volkstaal terecht geko¬men, en wel in de letterlijke betekenis als ‘bepaald gewicht aan geld’. In de gelijkenis van de talenten, Matteüs 25:14-30, wordt verteld hoe een heer zijn knechten verschillende hoeveelhe...

2020-02-25

talent

Het begrip talent heeft 3 verschillende betekenissen: 1) aangeboren vermogen dat een doorgaans jong persoon in staat stelt een vaardigheid zodanig te ontwikkelen dat hij of zij zeer goed wordt in iets; gave 2) iemand die een bepaald talent heeft; iemand met een bepaald talent 3) geldwaarde uit de oudheid waarvan de waarde bepaald werd door het gewicht aan zilver

2020-02-25

talent

talent: wielerbelofte, renner die alles heeft om het te kunnen waarmaken. Slechts een op de honderd maakt het ook waar.

2020-02-25

talent

talent - zelfstandig naamwoord uitspraak: ta-lent 1. aangeboren handigheid of geschiktheid voor iets ♢ hij heeft een talent voor tekenen 2. iemand die ergens aanleg voor heeft ♢ hij is een groot tennistalent Zelfstandig naamwoord: ta-lent het talent de talenten...

2020-02-25

talent

talent - Zelfstandignaamwoord 1. een bijzondere aanleg Hij heeft het talent om fraaie websites te maken. Synoniemen gave

2020-02-25

Talent

Talent - o. (-en), (bij de oude Grieken en Joden) een bepaald gewicht en eene geldsom: het Attisch talent gold ruim 26 pond; het groote Attische talent, nagenoeg 281/4 pond; het Egyptische of Corintische, ruim 431/2 pond; het zilveren Attisch of Euboisch talent wordt vóór de tweede eeuw vóór Chr. op ƒ 2575 geschat, na dien tijd op ƒ 2829; — — begaafdheid, bekwaamheid, kundigheid; iem. met veel talent; een man van talent, zeer begaafd; hij heeft talent voor schilderen, muziek, grooten a...

2020-02-25

Talent

Talent noemde men bij de Oude Grieken eene zekere eenheid in gewigt of geld, verdeeld in 60 mina’s elk van 100 drachma’s, ieder van 6 obolen. De waarde van het talent was op verschillende tijden en in verschillende Staten verschillend. Het gewone talent was het kleine Attische, door Solon ingevoerd; het had eene zwaarte van 26,2 Ned. pond en eene waarde van 2826 gulden. Men geeft voorts den naam van talent aan bekwaamheid des ligchaams en des geestes en spreekt van iemands talent als redenaa...

2020-02-25

Talent

Talent - (Gr. talanton, het gewogene, toegewogene), een aangeboren, door oefening te ontwikkelen aanleg tot bijzonder gemakkelijke, het juiste treffende praestaties op een bepaald gebied, zonder dat de oorspronkelijke scheppende kracht van het genie aanwezig behoeft te zijn. Talenten zijn van verschillenden aard, intellectueel, artistiek, technisch, enz. Zij worden dikwijls overgeërfd. (Zie TALENTUM).

2020-02-25

Talent

zie Aanleg, zie Gaaf.

2020-02-25

Talent

Talent - Grieksch gewicht, 1 talent is 1000 minen of 150 K.G.

2020-02-25

talent

talent - o. (talenten), bekwaamheid, kundigheid, begaafdheid; (oudh.) zeker goud- en zilvergewicht; geldwaarde bij de oude Romeinen (ongeveer f 1800)

2020-02-25

talent

talent - o., (bij de oude Griekenen Israëlieten), bepaald gewicht aan geld; attisch talent= ongeveer f 2400; in het algemeen : aanleg, vatbaarheid en bekwaamheid.

2020-02-25

Talent

Elke capaciteit die niemand honoreren wil.

2020-02-25

Talent

I. Het wordt door Luther vertaald door centenaar en is het grootste gewicht bij de Hebreeën. Ook hier blijkt weer dat de geldswaarden oorspronkelijk werden afgewogen. Het talent is gelijk 50 pond (minae), 3000 sikkels, 6000 beka en 60000 gera. Te Jeruzalem is een weegsteen gevonden met het opschrift: 3000 sikkelen van koning David: dat is dus een talent. De steen weegt 42.12 K.G. Een sikkel weegt dus 14.04 gram. Sikkels uit den tijd der Hasmoneeën wegen naar rabbijnsche gegevens 14.5...

2020-02-25

talent

o. (bij de oude Gr. en Joden;) bepaald gewicht aan geld; attisch talent = ongeveer f 2400; sedert 1836 in Griekenl. = 150 kilo gewicht; in het algemeen: aanleg, natuurlijke begaafdheid.

2020-02-25

Talent

➝ Genie.

2020-02-25

talent

(ta'lent) o. (-en; -je) [Lat. talentum] I. Eig. Oudgrieks gewicht, 26,20 kg. II. Metn. [waarde van dat gewicht aan zilver] Oudgriekse munt, ± f 2700 ; de gelijkenis van de -en uit het evangelie, waarover de dienaren konden beschikken, maar ook rekenschap moesten geven; met zijn -en woekeren, zijn gaven produktief maken. III. Metf. [van II] 1. grote begaafdheid in een bepaalde richting : hebben; een man met, van -; zijn -en wegen niet op tegen die van zijn broer; een mooi, schitt...