Wat is de betekenis van Taal?

2019
2021-10-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

taal

taal - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) een systeem van spraakklanken door middel waarvan mensen met elkaar communiceren en de schriftelijke vastlegging hiervan Meneer, welke taal spreekt men in dat land? 2. (informatica) een formeel systeem dat door computers wordt begrepen ...

Lees verder
2018
2021-10-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

taal

taal - zelfstandig naamwoord 1. systeem van klanken, letters, woorden waarmee je iets duidelijk maakt ♢ welke taal spreekt u? 1. moderne talen [Engels, Frans en Duits] 2. klassi...

Lees verder
2017
2021-10-16
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Taal

Is Nederlands een moeilijke taal? Veel Nederlands noemen het Nederlands een moeilijke taal. Ze zijn daar waarschijnlijk een beetje trots op: wij spreken toch maar mooi een hele moeilijke taal. Het hangt af van de herkomsttaal of het Nederlands moeilijk ‘is’. Vanuit het Duits is Nederlands niet moeilijk, vanuit het Arabisch wel. Wat voor veel niet...

Lees verder
2017
2021-10-16
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

taal

taal - Vorm van complexe communicatie, gekenmerkt door woorden en vooral grammaticale regels. Voor zover men weet kom taal enkel voor bij de mens, maar het is niet onmogelijk dat een primitieve t. zal ontdekt worden bij primaten of walvisachtigen. Sommige auteurs omschrijven de communicatie bij andere dieren als de ‘dierlijke taal’ omwille van de s...

Lees verder
2007
2021-10-16
logopedie

Logopedisch Lexicon

Taal

(v.(m.)), een systeem van tekens die worden voortgebracht door de spraakorganen en waarmee de mens zijn denken, voelen en willen uitdrukt en zijn wereld ordent; lichaams~, motorisch-visuele communicatievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van mimiek en natuurlijke (spraakbegeleidende) gebaren. Deze taal leent zich goed om gemoedstoestanden, emoties e...

Lees verder
2002
2021-10-16
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

taal

Taal is het geheel van tekens (zie teken ((1))), voortgebracht door de spraakorganen op basis van het taalvermogen, waarvan de mens gebruik maakt om zijn gedachten uit te drukken, zijn wereld te ordenen en te communiceren met anderen; geldt ook voor tekens door gebaren, schrift of in gedrukte (zie drukken (1)) vorm.

2001
2021-10-16
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Taal

Het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte (→) tekens waarvan de mens gebruik maakt om zijn gedachten te (→) articuleren, zijn wereld te ordenen en te communiceren met anderen (eveneens toegepast op de aanduiding van dat middel door gebaren, geschrift of druk). Literatuur - Van Dale, Groot woordenboek der...

Lees verder
1981
2021-10-16
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

taal

een stelsel van tekens. Zij geeft de mensen de mogelijkheid in elkaars gedachten en gevoelens te delen. Taal kan bestaan uit klanksymbolen; maar ook schrifttekens en gebaren kunnen als symbolen dienst doen. Van gebarentaal bedienen zich doofstommen. In de dagelijkse omgang vult gebarentaal de spreektaal en schrijftaal aan (mimiek).

Lees verder
1973
2021-10-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

taal

v./m. (talen), 1. spraakklanken waarvan de mens zich bedient om zich verstaanbaar te maken; 2. de tekensystematiek die ten grondslag ligt aan het spreken, waardoor het samenleven en samenhandelen van mensen in een gemeenschap mogelijk is; ook toegepast voor mededelingen door druk of schrift (e); de levende talen, de hedendaagse talen; dode talen,...

Lees verder
1965
2021-10-16
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

TAAL

spraak, uitdrukkings- en communicatiemiddel van de geest door het gebruik van tekens die dezelfde betekenis hebben voor alle individuen van eenzelfde soort en binnen een bepaald gebied. Taal is tegelijkertijd handeling én instrument voor → communicatie en maakt het maatschappelijk bestaan mogelijk.

1964
2021-10-16
voornamen

Voornamenboek

Taal

m -> Vitalis (Zuid-Ndl.).

1958
2021-10-16
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

TAAL

De Fr. T. behoort tot de Westgermaanse T.ew-groep en vertoont aanvankelijk veel overeenkomst met het Engels; later groeien de T.en, onder uiteenlopende invloeden, uit elkaar. De discussie over de verhouding der Noordzeedialecten is nog gaande. zie Ingvaeoons. De meningen over het vroegere verspreidingsgebied van het Fr. lopen uiteen; sommigen zien...

Lees verder
1952
2021-10-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Taal

s., tael, spraek, sprake; ruwe —, rûch praet (it); rechtgemeende —, tinktael.

1950
2021-10-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Taal

v. (talen), 1. het door de spraakorganen voortgebrachte middel waarvan de mens zich bedient om zijn gedachten of gevoelens kenbaar te maken; vervolgens ook toegepast op de aanduiding van dat middel door schrift of druk: figuurlijke, deftige taal; taal en stijl; wel ter tale zijn, welbespraakt zijn; — middel van geestelijk verkeer tusse...

Lees verder
1949
2021-10-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Taal

middel om gedachten en gevoelens over te brengen, spec. in de vorm van spraakklanken, naast gebaren- en beelden. T. (Chinees schrift). T. vormt de basis voor de menselijke samenleving. Dieren vertonen slechts instinctmatige uitingen zonder symbolische waarde. Chinees wordt gesproken door 430 mill., Eng. door 167 mill., Duits door 94 mill., Russisch...

Lees verder
1947
2021-10-16
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Taal

Taal (verschijningsvormen): Over de talen die tegenwoordig op onze aarde gesproken worden zijn we, over het geheel genomen, vrij goed ge oriënteerd. Uiteraard zijn bij verre na niet alle talen der zogenaamd primitieve volken op een wetenschappelijk bevredigende wijze beschreven (àls ze al beschreven zijn). Veel blijft op dit gebied nog...

Lees verder
1933
2021-10-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Taal

het vermogen, zijn gedachten uit te drukken door woorden. Het aantal talen, dat o/d geheele wereld gesproken wordt, is zeer groot (1500 è, 2000). Over het ontstaan der talen bestaan verschill. theorieën. De stamboom-theorie neemt aan, dat de verschill. talen ontstaan zijn door steeds verder schrijdende versplitsing v. één...

Lees verder
1933
2021-10-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Taal

Zie ook ➝ Tael. Taal is de bewuste en gewilde inwerking van mensch op mensch. Anderen hebben haar genoemd: de hand van de menschenziel, waarmee zij de veranderingen van haar bewusten zielsinhoud aan de zielen der medemenschen te kennen geeft. Maar die hand wordt haar niet aangeboren, alleen brengt de ziel den aanleg mee, om een taal te maken en te...

Lees verder
1926
2021-10-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Taal

In de taal gaf God den mensch het vermogen zijn bewustzijnsinhoud op de een of andere wijze (spreken, schrijven, gebaren) te uiten. De taal behoort tot het beeld Gods, waarnaar de mensch geschapen is. God is geen starre onbewogenheid, Hij uit Zich. De Vader genereert den Zoon en de Schrift noemt den Zoon het Woord, daarmee zeggende, dat in ons spre...

Lees verder
1898
2021-10-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Taal

Taal - v. wat gesproken wordt of is : iem. taal en antwoord geven; hij is mij geene taal waard, hij is mij niet waard, dat ik hem antwoord, dat ik tegen hem spreek; taal noch teeken van zich geven, niets van zich laten hooren; — taal noch tijding ontvangen, niets van iem. vernemen; — (Zuidn.) iem. zijne taal weigeren, hem niet te woord...

Lees verder