Synoniemen van Strafrecht

2019-11-16

Strafrecht

Onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten. Toelichting In het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen kantonstrafzaken (overtredingen) en rechtbankstrafzaken (misdrijven).

2019-11-16

strafrecht

Recht waarbij de staat door middel van het Openbaar Ministerie actief optreedt teneinde normen via sancties af te dwingen van de burgers.

2019-11-16

strafrecht

strafrecht - Zelfstandignaamwoord 1. het geheel van rechtsregels waarmee bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld Dit staat in het wetboek van strafrecht. Woordherkomst samenstelling van straf en recht

2019-11-16

strafrecht

strafrecht - zelfstandig naamwoord uitspraak: straf-recht 1. alle regels en wetten over het straffen van mensen ♢ in ons strafrecht staat dat je niet mag stelen Zelfstandig naamwoord: straf-recht het strafrecht

2019-11-16

Strafrecht

Strafrecht - o. recht om te straffen ; een gedeelte van het staatsrecht, het samenstel bevattende van de bepaling der straffen ; wetboek van strafrecht; ...RECHTER, m. (-s), rechter die eene straf opleggen moet: iem. voor den strafrechter brengen, hem van eenig misdrijf aanklagen; ...REGISTER, o. (-s), register waarin iemands verschillende straffen opgeteekend zijn: die soldaat heeft een schoon strafregister, hij heeft nog nooit straf gehad.

2019-11-16

Strafrecht

Strafrecht - (voorheen lijfstraffelijk of crimineel recht genoemd). In objectieven zin : het geheel der regelen, volgens welke de overheid aan het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen een bijzonder leed als straf behoort te verbinden of heeft verbonden (jus paenale). In subjectieven zin: het, thans uitsluitend aan de overheid toekomende, recht om strafrechtelijke straffen op te leggen (jus puniendi). — Omtrent wezen, rechtsgrond en doel van het straffen, heerscht vanouds groot versch...

2019-11-16

Strafrecht

Wie over strafrecht spreekt, denkt aan straf. En inderdaad onderscheidt het strafrecht zich van de andere delen van het recht, doordat de normen hier door strafbedreiging worden gehandhaafd, m.a.w. op overtreding daarvan straf is gesteld. Het geheel dezer normen vormt het strafrecht in objectieve zin (ius poenale), dat uiteenvalt in een formeel en in een materieel gedeelte. Het formele strafrecht regelt het rechtsgeding en wordt afzonderlijk behandeld als strafprocesrecht. Het materiële str...

2019-11-16

Strafrecht

Strafrecht - of crimineel recht, omvat de door het gerecht op te leggen straffen. Is een onderdeel van het Staatsrecht.

2019-11-16

strafrecht

strafrecht - Tak van de rechtswetenschap die zich bezighoudt met misdaden.

2019-11-16

Strafrecht

a) Algemeen Het primitieve strafrecht was privaatrechtelijk, m.a.w. het beschouwde de strafbare feiten als aanrandingen van de belangen van particulieren. Het huidige s. is sinds eeuwen publiek recht, d.w.z. het beschouwt de strafbare feiten als aanrandingen van de rechtsorde en de door haar geregelde gemeenschap. b) Ned. Recht De voornaamste bron van het Ned. s. is het Wetboek van Strafrecht (1881, ingevoerd 1886). Een groot aandeel daaraan had de Leidsche hoogleeraar, later minister van Just...