Wat is de betekenis van straf?

2019
2021-04-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

straf

straf - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) maatregel of behandeling ter vergelding van een misdaad of overtreding straf - Bijvoeglijk naamwoord 1. sterk, geconcentreerd Straffe koffie. Straffe verhalen. 2. streng straf -...

Lees verder
2018
2021-04-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

straf

straf - zelfstandig naamwoord 1. vervelende maatregel omdat je iets deed wat niet mocht ♢ het kind moest voor straf om zeven uur naar bed 1. een onvoorwaardelijke straf [die meteen wordt uitgevoerd] ...

Lees verder
2017
2021-04-22
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

straf

straf - Een negatieve bekrachtiger waardoor een gedrag(selement) bij het conditioneren in frequentie afneemt.

2017
2021-04-22
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Straf

het toedienen van een aversieve consequentie met het doel het uitvoeren van bepaald gedrag af te schrikken.

2015
2021-04-22
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

straf

kras, nauwelijks aanvaardbaar We vinden het gewoon straf dat hier ongeveer 2,5 miljoen euro bijkomt, dat is de helft van de eerste raming. (De Standaard) Door straffe uitspraken te doen ga je de partners niet rond de tafel krijgen. (De Standaard) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 7 Vlaamsheid: 1

Lees verder
2007
2021-04-22
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Straf

Binnen het strafrecht is het vanzelfsprekend straf als ‘opzettelijke leedtoevoeging’ te legitimeren, als vergelding van een ongeoorloofde daad. In de Angelsaksische literatuur wordt dat vaak hard treatment genoemd (Von Hirsch 1993). Deze harde behandeling kan worden opgevat als een specifiek soort straf: de dader moet de afkeuring dwingend voelen e...

Lees verder
2003
2021-04-22
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Straf

Straf geven is ouderwets. De wetenschapper. Pavlov heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop dieren en dus ook mensen leren. Hij deed proeven met honden die voedsel kregen als ze een bel hoorden. Op een bepaald moment waren de honden hier zo aan gewend, dat ze al begonnen te kwijlen als ze die bel hoorden en er nog geen eten kwam. Voor hen betek...

Lees verder
2001
2021-04-22
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Straf

Mensen moeten worden gestraft om misdaden te voorkomen. Niet omdat wij de misdadigers haten. Het is belangrijker dat de straf inderdaad ten uitvoer wordt gebracht, dan dat zij streng is.11 Jeremy Bentham, volgens Bertrand Russell, A History ofWestern Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to th...

Lees verder
1998
2021-04-22
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

straf

1. De betekenis van een strafdoublet, namelijk de wens om het contract van de tegenpartij gedoubleerd tegen te spelen. 2. Een verplichting of beperking die door de arbiter aan een partij wordt opgelegd vanwege een overtreding van de spelregels.

Lees verder
1981
2021-04-22
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

straf

door de justitie genomen maatregel ter vergelding van een ongeoorloofde daad of een verzuim. Wordt iemand die van een strafbaar feit is verdacht, door de rechter veroordeeld, dan wordt hem een straf opgelegd: gevangenisstraf, hechtenis of geldboete. Voor jeugdigen gelden andere straffen; zie strafrechtelijke minderjarigheid. Naast een van de genoem...

Lees verder
1965
2021-04-22
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

STRAF

kastijding. Iedere opvoeder wordt geconfronteerd met het probleem van de straf.

1955
2021-04-22
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

STRAF

zie Vergelding.

1952
2021-04-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Straf

1. s., straf(fe); zijn — krijgen, jins master thúsfine; op — uitlopen, hounje. 2. adj. & adv., straf, stoef, strang.

Lees verder
1950
2021-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Straf

I. STRAF (-fen), STRAFFE, v. (-n), 1. maatregel of bejegening ter vergelding van een ongeoorloofde daad of van een verzuim, gewoonlijk met de bedoeling de bedrijver van herhaling of andere van soortgelijke daden of nalatigheden af te schrikken: de straf volgt op de zonde; — inz. uitgaande van de daartoe bevoegde overheid, van de rech...

Lees verder
1949
2021-04-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Straf

leed, door de wet als gevolg verbonden aan de overtreding van een rechtsnorm en bij rechterlijk vonnis opgelegd. Dit leed kan bestaan uit een aantasting van leven, vrijheid, vermogen of eer. Het Ned. Wetb. v. Strafrecht onderscheidt hoofdstraffen (gevangenisstraf, hechtenis, geldboete) en bijkomende straffen, d.z. straffen die alleen in verbinding...

Lees verder
1933
2021-04-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Straf

Kwaad of leed, opgelegd voor een schuldig overtreden van de wet. A) Volgens de Christelijk-natuurrechtelijke opvatting heeft de staat, bestanddeel van de door de natuur en dus door God gewilde orde, het recht, zijn bestaan en de rechten der burgers te beschermen tegen hen, die ze in gevaar brengen en te dwingen tot het onderhouden der wetten. Het d...

Lees verder
1926
2021-04-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Straf

De straf, die hier ter sprake komt, is de straf Gods over onze zonde. Om deze straf duidelijk te verstaan, moet men zich eerst rekenschap geven van wat in het algemeen straf is. Volgens de Heilige Schrift zit in de straf het beginsel der vergelding en is straf altijd handhaving van het door de zonde geschonden recht, doch de moderne straftheorie&eu...

Lees verder
1916
2021-04-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Straf

Straf - in het algemeen een leed, dat iemand wordt aangedaan ter zake van een zich gedragen in strijd met zijn plicht. In strafrechtelijken zin een leed, iemand door de overheid aangedaan ter zake van het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen. In den nieuweren tijd althans worden straffen in strafrechtelijken zin alleen van overheidswege o...

Lees verder
1898
2021-04-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Straf

Het begrip straf heeft 2 verschillende betekenissen: 1. straf - straf - bn. bw. (-fer, -st), gestreng, scherp : iem. straf aanzien ; een straf lied; straffe taal; — bijtend, sterk : straffe pekel; een straf bittertje, likeurtje ; — op gestrenge wijze. STRAFHEID, v. (...heden), gestrengheid; sterkte, scherpte. 2. straf - straf - (-fen...

Lees verder
1870
2021-04-22
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Straf

Straf is het kwaad, hetwelk dengene wordt aangedaan, die de wet overtreedt, het zij door te doen wat zij verbiedt, hetzij door na te laten wat zij voorschrijft. Bij de oude volken vindt men eene groote verscheidenheid van straffen. Zelfs had men bij de Israëlieten vierderlei doodstraf, namelijk het steenigen, het verbranden, het onthoofden en het w...

Lees verder