2020-01-27

Straf

De straf, die hier ter sprake komt, is de straf Gods over onze zonde. Om deze straf duidelijk te verstaan, moet men zich eerst rekenschap geven van wat in het algemeen straf is. Volgens de Heilige Schrift zit in de straf het beginsel der vergelding en is straf altijd handhaving van het door de zonde geschonden recht, doch de moderne straftheorieën hebben dit beginsel vrijwel of geheel losgelaten. De eene heeft de straf prijsgegeven voor de z.g.n. noodwettheorie, die alle straf hierop laat n...

2020-01-27

Straf

Straf geven is ouderwets. De wetenschapper. Pavlov heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop dieren en dus ook mensen leren. Hij deed proeven met honden die voedsel kregen als ze een bel hoorden. Op een bepaald moment waren de honden hier zo aan gewend, dat ze al begonnen te kwijlen als ze die bel hoorden en er nog geen eten kwam. Voor hen betekende een bel horen eten krijgen en dus kwijlen. Ook bleek dat als men een periode een bel liet horen en geen eten gaf het kwijlen steeds minder werd....

2020-01-27

Straf

Binnen het strafrecht is het vanzelfsprekend straf als ‘opzettelijke leedtoevoeging’ te legitimeren, als vergelding van een ongeoorloofde daad. In de Angelsaksische literatuur wordt dat vaak hard treatment genoemd (Von Hirsch 1993). Deze harde behandeling kan worden opgevat als een specifiek soort straf: de dader moet de afkeuring dwingend voelen en mag niet ontsnappen aan leedervaringen. Het leed behoort in termen van Polak (1947) in te werken op de psyche van de dader; het fungeert als een...

2020-01-27

Straf

het toedienen van een aversieve consequentie met het doel het uitvoeren van bepaald gedrag af te schrikken.

2020-01-27

STRAF

zie Vergelding.

2020-01-27

straf

straf - Een negatieve bekrachtiger waardoor een gedrag(selement) bij het conditioneren in frequentie afneemt.

2020-01-27

Straf

Straf - in het algemeen een leed, dat iemand wordt aangedaan ter zake van een zich gedragen in strijd met zijn plicht. In strafrechtelijken zin een leed, iemand door de overheid aangedaan ter zake van het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen. In den nieuweren tijd althans worden straffen in strafrechtelijken zin alleen van overheidswege opgelegd. Men onderscheidt de straffen veelal in lijfstraffen, vrijheidsstraffen, straffen in eer en rechten en vermogensstraffen. — De straffen, die...

2020-01-27

Straf

Straf is het kwaad, hetwelk dengene wordt aangedaan, die de wet overtreedt, het zij door te doen wat zij verbiedt, hetzij door na te laten wat zij voorschrijft. Bij de oude volken vindt men eene groote verscheidenheid van straffen. Zelfs had men bij de Israëlieten vierderlei doodstraf, namelijk het steenigen, het verbranden, het onthoofden en het worgen. Vele misdaden tegen den Staat en de godsdienst waren in Griekenland met de doodstraf bedreigd. Te Rome werd die straf volvoerd door worgen, on...

2020-01-27

straf

straf - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) maatregel of behandeling ter vergelding van een misdaad of overtreding straf - Bijvoeglijk naamwoord 1. sterk, geconcentreerd Straffe koffie. Straffe verhalen. 2. streng straf - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van straffen ♢ Ik straf 2. gebiedende wijs...

2020-01-27

straf

straf - zelfstandig naamwoord 1. vervelende maatregel omdat je iets deed wat niet mocht ♢ het kind moest voor straf om zeven uur naar bed 1. een onvoorwaardelijke straf [die meteen wordt uitgevoerd] 2. een voorwaardelijke straf [die pas wordt uitgevoerd als je opnieuw in de fout gaat]

2020-01-27

Straf

Kwaad of leed, opgelegd voor een schuldig overtreden van de wet. A) Volgens de Christelijk-natuurrechtelijke opvatting heeft de staat, bestanddeel van de door de natuur en dus door God gewilde orde, het recht, zijn bestaan en de rechten der burgers te beschermen tegen hen, die ze in gevaar brengen en te dwingen tot het onderhouden der wetten. Het doel van de s. is dus vooral het handhaven der openbare orde, het beschermen van het recht en het onderhouden van de wetten te bekomen. In de s. onder...

2020-01-27

straf

1. De betekenis van een strafdoublet, namelijk de wens om het contract van de tegenpartij gedoubleerd tegen te spelen. 2. Een verplichting of beperking die door de arbiter aan een partij wordt opgelegd vanwege een overtreding van de spelregels.

2019-04-24

Crimineele straf

Crimineele straf - ➝ Straf.

2019-04-24

Correctioneele straf

Correctioneele straf - → Straf.

2018-12-02

1. straf

1. straf - bn. bw. (-fer, -st), gestreng, scherp : iem. straf aanzien ; een straf lied; straffe taal; — bijtend, sterk : straffe pekel; een straf bittertje, likeurtje ; — op gestrenge wijze. STRAFHEID, v. (...heden), gestrengheid; sterkte, scherpte.

2018-12-02

2. straf

2. straf - (-fen), STRAFFE, v. (-n), leed dat eene ongeoorloofde of onbezonnen daad met zich brengt; — leed dat een gevolg is van eene wet, een gebod of voorschrift te overtreden ; — een bij de wet voorgeschreven leed dat den wetsovertreder wordt aangedaan : dat is de straf voor uwe lichtzinnigheid ; straf volgt steeds op bedreven kwaad; dat is eene straf voor uw liegen, uwe ongehoorzaamheid ; — eene natuurlijke straf, die uit den aard van het misdrijf volgt; iem. eene zware, lichte st...

2019-04-18

Bijkomende straf

Bijkomende straf - ➝ Straf.

2017-01-10

Onvoorwaardelijke straf

straf die uitgevoerd wordt. Zie ook: voorwaardelijke straf.

2016-12-27

Onvoorwaardelijke straf

Straf die daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Zie ook: Voorwaardelijke straf.

2017-01-10

Voorwaardelijke straf

straf die pas wordt uitgevoerd als de veroordeelde zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt.