Wat is de betekenis van Stoom?

2022
2022-12-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

stoom

(19e eeuw) (sold.) afkorting van stoomcursus. • Stoom, (mil.), stoom-cursus; voorbereidende cursus voor hen, die in aanmerking komen om, bij de korpsen, tot officier te worden opgeleid. (Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen. 1899) • Stoom: verkorting voor den vroegeren stoom-cursus. (Ja...

Lees verder
2019
2022-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stoom

stoom - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (techniek) gasvormige aggregatietoestand van water stoom - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van stomen ♢ Ik stoom 2. gebiedende wijs van stomen stoom! 3. (bij inversie) tweed...

Lees verder
2018
2022-12-08
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Stoom

Water van 100 graden Celsius of warmer. Uitgedrukt als normaalstoom, dat is stoom met een druk van 1 bar en een temperatuur van 100 graden Celsius.

2018
2022-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stoom

stoom - zelfstandig naamwoord 1. hete damp van kokend water ♢ het water kookt: er komt stoom af 1. stoom afblazen [afreageren, zeggen wat je voelt] 2. onder stoom liggen...

Lees verder
1990
2022-12-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

stoom

stoom - Water in de vorm van een onzichtbaar gas of onzichtbare damp, dat deze vorm heeft gekregen door het te koken. Wordt algemeen gebruikt voor het opwekken van mechanische energie.

1973
2022-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

stoom

m. (g. mv.), damp waarin water overgaat wanneer het kookt; onder (van een stoomwerktuig) met voldoende stoom om te werken; (van een stoomboot) varend. (e) In het ➝thermodynamisch toestandsdiagram van water wordt de stoomfase begrensd door de kritische isotherm en door de lijn van ➝verzadigde damp. Stoom waarvan de toestand bepaald wordt door een pu...

Lees verder
1952
2022-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Stoom

s., steam, stoom.

1950
2022-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STOOM

I. m., g. mv., 1. walm van een lamp ; 2. damp waarin water overgaat wanneer het kookt, waterdamp van een spanning minstens gelijk aan de dampkringsdruk, bepaaldelijk gebezigd tot het in beweging brengen van een stoommachine : droge, natte, verzadigde, onverzadigde stoom ; die molen werkt met stoom ; — stoom op hebben (van boten, machines enz...

Lees verder
1947
2022-12-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Stoom

is de dampvormige phase van water. Verzadigde (natte) stoom is stoom, al of niet vermengd met zeer fijn verdeelde waterdeeltjes, ontstaan door opkoken of door condensatie. Droog verzadigde stoom is stoom, juist op de grens tussen de dampvormige en de vloeistofphase. Oververhitte stoom is stoom, van een hogere temperatuur dan die van droge, verzadig...

Lees verder
1937
2022-12-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

stoom

m. (1 door verhitting v. water verkregen damp, inz. die gebruikt wordt als beweegkracht; 2 walm ener lamp): 1. een machine door stoom gedreven; zegsw. dat gaat met stoom, zeer snel; 2. de stoom der lamp maakte alles zwart.

Lees verder
1933
2022-12-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Stoom

waterdamp, ontstaan door koken van water, onverschillig onder welken druk.

1933
2022-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Stoom

Water in gasvormigen toestand, wordt onderscheiden in verzadigden s. en onverzadigden of oververhitten s. ➝ Zie Damp. Verzadigde s. kan in een gesloten vat in direct contact staan met water en heeft bij een bepaalde temperatuur steeds een bepaalde spanning, de maximumspanning bij die temperatuur (stoom onder 1 kg/cm2 ontstaat uit water van 100°...

Lees verder
1930
2022-12-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

stoom

(sto:m) m. [stuiven] damp van kokend water, inzonderheid als beweegkracht gebezigd: een machine door gedreven; afgewerkte, verzadigde, oververzadigde onder gaan, staan, zijn; dat gaat met -, ook Fig. zeer snel; veel op hebben, over veel werkkracht beschikken. Syn. ➝ damp.

1916
2022-12-08
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Stoom

De vorm van water bij hitte, de spanning is sterk en neemt toe met de persing en de warmte.

1908
2022-12-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Stoom

Stoffen komen voor in de natuur in drie verschillende vormen: vloeibaar, vast en gasvormig. Die toestanden hangen samen met den omringenden warmtegraad. Water gaat over in gasvorm, wanneer het vrijelijk aan de lucht is blootgesteld, en op onstuimige wijze wanneer het verwarmd wordt, of wel wanneer het in luchtledige ruimte wordt gebracht. De spankr...

Lees verder
1898
2022-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stoom

Stoom - m. damp van kokend water, waterdamp van eene spanning minstens gelijk aan den dampkringsdruk, gebezigd tot het in beweging brengen der stoommachines ; die molen werkt met stoom; stoom wordt overal toegepast; stoom op hebben, van booten, machines enz. gereed om te stoomen; (fig.) veel stoom op hebben, over veel werkkracht beschikken; (spr.)...

Lees verder
1898
2022-12-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Stoom

zie Damp.

1870
2022-12-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Stoom

Stoom is de naam van ieder gasvormig ligchaam, hetwelk door den invloed der warmte uit vaste of vloeibare stoffen ontstaat en slechts zoolang in dien toestand blijft verkeeren als de temperatuur niet daalt en de ruimte, door dat ligchaam ingenomen, niet beperkt wordt. Hierdoor onderscheidt zich de stoom van het gas, daar dit laatste onder de gewone...

Lees verder
1864
2022-12-08
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Stoom

Stoom, m. gmv. rook, damp (van kokend water). *-ACHTIG, bn. (-er, -st), als -, van stoom. *-BAD, o. (-en), damp-, zweetbad.

Lees verder