Wat is de betekenis van Stof?

2019
2022-08-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stof

stof - Zelfstandignaamwoord 1. materiaal, chemische verbinding 2. weefsel, textiel stof - Zelfstandignaamwoord 1. heel kleine deeltjes stof - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van stoffen ♢ Ik stof 2. gebiedende wijs van stoffen ...

Lees verder
2018
2022-08-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stof

stof - zelfstandig naamwoord 1. heel kleine droge deeltjes die overal neerdalen ♢ bovenop de boekenkast lag veel stof 1. dat deed veel stof opwaaien [veroorzaakte veel opschudding] ...

Lees verder
2000
2022-08-15
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Stof

Stof en as, iets van weinig waarde; iets vergankelijks. Stof en as zijn bekende bijbelse beelden voor iets dat van weinig waarde is, aards en dus vergankelijk is. Dit is heel duidelijk in Genesis 18:27, ‘En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben’ (NBG-vertaling; de NBV heeft hier ‘hoewel i...

Lees verder
1998
2022-08-15
Nova

Begrippenlijst Nova

Stof

Voorbeelden van stoffen zijn, suiker, water, olie en messing. Alle stoffen hebben kenmerkende eigenschappen.

1993
2022-08-15
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Stof

Stofdeeltjes of kleine zanddeeltjes die in de lucht schijnen te zweven en enige tijd voor de waarneming door een stofstorm of een zandstorm zijn opgewaaid. De stof- of zanddeeltjes zijn met het blote oog te zien. Zie ook: heiigheid Zie ook: lithometeoor Zie ook: rook

Lees verder
1990
2022-08-15
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

stof

stof - Fijne, droge materiaaldeeltjes die als het resultaat van desintegratie worden beschouwd.

1982
2022-08-15
De Tale Kanaans

J. van Delden

stof

geringschattende benaming voor al het aardse, vooral ook voor dat waaruit het lichaam bestaat.

1981
2022-08-15
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Stof

fijne en fijnste vaste deeltjes in de lucht. Kan ziekteverwekkers en stuifmeelallergenen bevatten. Schadelijk voor de gezondheid en de vorming ervan moet bestreden worden.

Lees verder
1954
2022-08-15
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Stof

1. Materie; 2. alle zo fijn verdeelde vaste substanties dat ze door de wind kunnen worden verstoven; kan allerlei bestanddelen bevatten, die schadelijk zijn voor (voortdurende) inademing; o.a. bacteriën en hun sporen maar ook allerlei producten (uit fabrieken en dergelijke), welke om hun chemische of scheikundige werking schadelijk zijn; zie...

Lees verder
1954
2022-08-15
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Stof

(bodemk.) Fractie van een grond, welke bestaat uit korrels met een diameter van 2-50 p.

1952
2022-08-15
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Stof

1. s., stof(fe); minderwaardige —, flut. 2. s.n., stof (it); (vuil), túch (it); (op de weg), moude; — afnemen, stofje; tot — worden, maken, motsje.

Lees verder
1950
2022-08-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STOF

v. (-fen), 1. (w. g.) zelfstandigheid waaruit iets anders door vormgeving, omzetting of toevoeging vervaardigd is of wordt of ontstaat; grondstof; bouwstof; materiaal; (Zuidn.) van zekere stof zijn, (fig.) van die soort, van dat slag; 2. (pap.) ontbonden lompen waarvan het papier wordt gemaakt; 3. datgene wat de inhoud uitmaakt van een ges...

Lees verder
1947
2022-08-15
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Stof

in de atmosfeer. Dampkringlucht heeft altijd een zeker stofgehalte, dat in polaire streken, boven de open oceaan en in de hogere luchtlagen gering is, terwijl het in en nabij steden (of tijdens een stofstorm) buitengewoon groot kan worden. Op het land moet men met 1000-3000 kleine stofdeeltjes per cm3 lucht rekenen; dit stofgehalte wisselt overigen...

Lees verder
1937
2022-08-15
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

stof

I. v. stoffen (1 stoffage, weefsel; 2 datgene, waarvan iets vervaardigd kan worden, inz. in samenst. grondstof, materie; 3 fig. onderwerp): 1. katoenen stoffen, japonstof; 2. bouwstof, waterstof, brandstof, smetstof; 3. stof voor conversatie, voor een roman. II. o. (stuifzand; poederaarde; fijne rondzwevende deeltjes aarde, pluisjes enz.): bedekt...

Lees verder
1933
2022-08-15
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Stof

stuifzand, poederaarde, enz., als uiterst fijne deeltjes i/d lucht zwevend; 1 g stof kan 30 tot 50 mill. deeltjes bevatten. Hun aantal verschilt naar gelang v/d omgeving; i/h hooggebergte met zuivere lucht enkele honderden per cm3, binnenshuis meer dan 1 mill., buiten bij mooi weer 100 h 200 000, bij regen ca. 30 000. In sommige bedrijven kan hun a...

Lees verder
1933
2022-08-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Stof

1° (Wijsbeg.) Onder s. verstaat men datgene, wat naar zijn wezenheid opgebouwd is uit een tweevoudig beginsel: een beginsel van bepaalbaarheid en een beginsel van bepaaldheid (➝ Stof-en-vormleer). Het wezen van de s. is dus niet de uitgebreidheid. Uitgebreidheid of het hebben van deelen buiten deelen eischt iets, dat deelen kan hebben. Daarom i...

Lees verder
1929
2022-08-15
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Stof

de vaste deeltjes, die zich zwevende in de lucht bevinden; zij hebben een doorsnede van 0.01 tot 0.001 m.M., en bestaan uit minerale en plantaardige deeltjes, ook 'wel kleine dierlijke deelen (b.v. insectenschubjes). De beteekenis van het S. is toegenomen sedert men weet (Pasteur) dat de stofdeeltjes vaak dragers zijn van ziektekiem...

Lees verder
1926
2022-08-15
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Stof

(materia, vltj) is een begrip, dat in den regel in verband staat met vorm, en dht beteekent, waarop de vorm wordt toegepast, de inhoud van den vorm, het gevormde. Zoo kunnen we bij de meeste objecten onderscheid maken tusschen stof en vorm. Bij een standbeeld is het marmer de stof, waaruit de beeldhouwer de statue houwt; hij brengt den vorm in het...

Lees verder
1916
2022-08-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Stof

Stof - is in de atmosfeer steeds aanwezig, opgewaaid van den bodem of door denrook uit schoorsteenen er in gebracht. Het in de atmosfeer aanwezige s. maakt de lucht dikwijls ondoorzichtig en troebel, vooral in de onderste lagen. Bij sommige weersgesteldheden treft men op 1000 a 2000 M. een scherpe scheiding van met s. verontreinigde en minder s. be...

Lees verder
1898
2022-08-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stof

Het begrip stof heeft 2 verschillende betekenissen: 1. stof - stof - v. (-fen), STOFFE, v. (-n), weefsel : grove, fijne, lichte, zware, zijden, katoenen stoffen; — alles waarvan iets vervaardigd kan worden; grondstof; — (pap.) ontbonden lompen waarvan het papier wordt gemaakt; — (fig.) onderwerp (tot eene verhandeling, een toon...

Lees verder