2019-11-22

Stembus

De stembus is hetgeen de burger zijn stem in achter laat nadat hij het stembiljet heeft ingevuld. Nederland is een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Dit impliceert dat er in Nederland sprake is van een door de burgers gekozen parlement (volksvertegenwoordiging). Iedere burger in Nederland heeft op grond van artikel 4 van de Grondwet het recht om te kiezen en het recht om gekozen te worden en kan daarmee zitting nemen in het Nederlandse parlement. Om de verkiezingen (landeli...

2019-11-22

stembus

stembus - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) een bus waarin ingevulde stemformulieren verzameld worden De stembussen werden verzegeld en naar de plaats gebracht waar de telling plaats zou vinden. 2. (figuurlijk) het houden van een verkiezing of de uitslag daarvan Dat kan het beste via de stembus uitgemaakt worden. Woordherkomst samenstelling van stem en bus

2019-11-22

Stembus

Stembus - v. (-sen), bus waarin de stembriefjes worden gestoken; (fig.) de stemming; uit de stembus komen, met meerderheid van stemmen gekozen worden;—ACTIE, v. (-s);—AGITATIE, v. (-s), naar aanleiding eener stemming; —GEDOE, o. al wat met de stemming te maken heeft; —LEUZE, v. (-n), leuze waaronder men ter stembus opgaat; —PROGRAM, o. (-s), program eener partij naar aanleiding eener verkiezing.

2019-11-22

stembus

stembus - Houders die worden gebruikt om er bij verkiezingen stembiljetten in te deponeren.