Wat is de betekenis van Steenkool?

2023-06-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

steenkool

steenkool - Zelfstandignaamwoord 1. (mijnbouw) zwart-bruine stof die ontstaan is door plantenafzettingen en gebruikt wordt als energiebron Woordherkomst samenstelling van steen en kool

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Steenkool?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-02
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Steenkool

Soort kool met een verbrandingswaarde groter dan 23,865 megajoule per kilogram van het asvrije en natte product. Toelichting Hierbij worden vier soorten onderscheiden, namelijk antraciet, cokeskool, ketelkool en steenkoolbriketten.

2023-06-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

steenkool

steenkool - zelfstandig naamwoord uitspraak: steen-kool 1. zwarte, brandbare stof, die diep in de grond gevonden wordt ♢ onze kachel brandde vroeger op steenkool Zelfstandig naamwoord: steen-kool de steenkool...

Lees verder
2023-06-02
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

STEENKOOL

in de Noordbrabantse Peel komt, behalve het reeds goeddeels ontgonnen veen, ook steenkool voor op (theoretisch) ontginbare diepte. Het is echter niet waarschijnlijk dat men ooit tot winning zal overgaan. Toch werd in 1952 besloten bij het Limburgse Vlodrop de staatsmijn Beatrix te bouwen. Hier waren steenkoollagen aanwezig op minder dan 500 m. diep...

Lees verder
2023-06-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Steenkool

v./m., vaste fossiele brandstof uit planteresten in de aardkorst ontstaan. (e) Door de forse prijsverhogingen van aardolie in de jaren zeventig werd het steeds aantrekkelijker steenkool als energiedrager te benutten. Dit was vooral mogelijk in landen die over gemakkelijk winbare steenkoolreserves beschikten. Dat was o.m. het geval met de VS, waar i...

Lees verder
2023-06-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

steenkool

ontstaat door inkoling van koolstofhoudende planten. Zodra planteresten van lucht zijn afgesloten en onder druk komen te staan (terwijl de temperatuur met de diepte toeneemt), kan de inkoling beginnen, d.w.zie het relatief rijker worden aan koolstof door gasvormig ontwijken van vooral waterstof en zuurstof. Hoe langer en intensiever het inkolingspr...

Lees verder
2023-06-02
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Steenkool

v./m., vaste fossiele brandstof uit planteresten in de aardkorst ontstaan. © Reserves De economische winbare wereldkolenvoorraden werden in 1980 op de 11e Wereld Energie Conferentie geschat op 637 mrd. t SKE (steenkoolequivalent). Daarvan is 493 mrd. t SKE steenkool en 144 mrd. t SKE bruinkool. Deze bewezen reserves liggen voornamelijk in de V...

Lees verder
2023-06-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Steenkool

s., stienkoal.

2023-06-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STEENKOOL

v. (...kolen), brandbare delfstof van een meer of minder glanzende zwarte kleur, die in verschillende diepten onder de oppervlakte der aarde in lagen of beddingen aangetroffen wordt: steenkool branden, stoken; vette, magere steenkool; stukken steenkool; blanke of witte steenkool, ben. voor de drijfkracht van stromend of vallen...

Lees verder
2023-06-02
Ensie 1950

Redactie Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper (1950)

Steenkool

Als we een leek vragen of hij het mijnwerkersembleem kent, krijgen we vaak ten antwoord: ‘O ja, dat zijn die hamertjes die op de briketten staan’. Het zijn echter niet twee hamertjes, maar een hamer en een wig, ‘Schlagel und Eisen’, elk aan een steel. Met dit primitieve gereedschap zijn vele en lange galerijen gedreven: de m...

Lees verder
2023-06-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Steenkool

ontstaat vnl. uit plantaardig materiaal onder afsluiting van de lucht en onder druk, via de tussenvormen turf en bruinkool*. Het koolstofgehalte neemt toe tot 75-98 pct. Naar kwaliteit onderscheidt men: anthraciet*, magere S., halfmagere S. en vetkool I-IV: cokes, smeed-, gas- en vlamkool. Europa bezit 19 pct van de wereldvoorraad, N.-Amerika 56, A...

Lees verder
2023-06-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Steenkool

is een verzamelnaam voor een groot aantal vaste delfstoffen met zeer verschillende eigenschappen, alle rijk aan koolstof en zwart van kleur, die in lagen, meestal diep onder de grond, worden aangetroffen en die hun ontstaan danken aan de langzame ontleding en omzetting van grote hoeveelheden organisch, meestal plantaardig, materiaal. Er is een gene...

Lees verder
2023-06-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

steenkool

v. -kolen; brandbare delfstof, bestaande uit dicht in elkaar geperste plantendelen, met een gemiddeld koolgehalte van 80%; zie anthraciet, vetkolen; witte steenkool, drijfkracht van water inz. als opwekker van electriciteit; zie blauw (1).

2023-06-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Steenkool

een der belangrijkste delfstoffen ter wereld, ontstaan uit overblijfselen v. planten uit vroegere geologische tijdperken, onder hoogen druk en inwerking v. scheik. processen. S. is dus een ophooping v. sterk veranderde (ingekooide) plantenresten en vormt met andere koolsoorten een aantal stadia i/h inkolingsproces. De voornaamste steenkolen produce...

Lees verder
2023-06-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Steenkool

a) Ontstaan en voorkomen S. is grootendeels ontstaan uit plantenresten. Niet alleen de tallooze stam- en bladafdrukken, die zoowel in de kool als in het nevengesteente gevonden worden, doch ook de koolsubstantie zelf, alsmede de verwantschap van steenkool met bruinkool en turf wijzen hierop. Volgens de onderzoekingen van Potonié is ook een o...

Lees verder
2023-06-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

steenkool

('ste:n) v. (...kolen) kool, zwarte brandbare delfstof die zo hard is als steen en in lagen onder de oppervlakte van de aarde voorkomt : ontginnen, branden, stoken; wordt uit de mijnen opgedolven; stukken -; magere, vette -; blader-, schilfer-, vezelsteenkool; blanke of witte -, drijfkracht van stromend of vallend water. Enc. De steenkolen zi...

Lees verder
2023-06-02
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Steenkool

is een der belangrijkste delfstoffen, die we op aarde vinden. Ze is ontstaan uit overblijfselen van planten, wat men soms nog zien kan aan afdrukken in of op steenkool. Er bestaat dan ook geen verschil in samenstelling tussen steenkool, bruinkool en veen, alleen het verschil in den ouderdom van overigens gelijk materiaal veroorzaakt het verschillen...

Lees verder
2023-06-02
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Steenkool

De als mineraal in de natuur voorkomende kool van plantaardigen oorsprong. Heeft een koolgehalte van 70 tot 96% en is de belangrijkste brandstof, die men thans heeft, tevens is het nuttig om allerhande stoffen, lichtgas, teer, enz. uit te bereiden. De kool is meest zwart, soms bruin en wordt genoemd naar den vorm waarin het gevonden wordt: schilfer...

Lees verder
2023-06-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Steenkool

Steenkool - een der belangrijkste delfstoffen der aarde is, zooals bekend kan worden verondersteld, ontstaan uit overblijfselen van planten. Een direct bewijs daarvoor kunnen wij herhaaldelijk waarnemen in het voorkomen van duidelijk herkenbare afdrukken van planten op steenkool. Bij dieper gaand onderzoek blijkt het nog duidelijker. Toch heeft het...

Lees verder
2023-06-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

steenkool

vaste fossiele brandstof uit plantenresten in de aardkorst ontstaan.(e) Het hoofdbestanddeel van steenkool is koolstof (50—98 %), waarmee veranderlijke hoeveelheden waterstof (3—13 %) en zuurstof op complexe wijze scheikundig verbonden zijn. Stikstof en zwavel komen subsidair voor. Daarbuiten bevat steenkool een zeer veranderlijk aandee...

Lees verder