Wat is de betekenis van statistiek?

2019
2022-09-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

statistiek

statistiek - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de wetenschap van het verzamelen en vergelijken van verschijnselen en van de weergave hiervan in tabellen of grafische voorstellingen 2. een stuk waarin feiten of gegevens van statistische aard zijn vervat Hij verzamelde statistieken over het aantal b...

Lees verder
2018
2022-09-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

statistiek

statistiek - zelfstandig naamwoord uitspraak: sta-tis-tiek 1. overzicht van gegevens, die je daardoor kunt vergelijken ♢ hij houdt zich bezig met de statistiek van de geboortecijfers 2. de wetenschap die zich bezighoudt met het...

Lees verder
2012
2022-09-29
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

statistiek

Wetenschap die zich bezighoudt met het waarnemen, bestuderen en analyseren van massaverschijnselen.

1994
2022-09-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Statistiek

[v. Lat. status = stand] hulpwetenschap waarin meetbare verschijnselen verzameld en vergeleken worden; lijst met statistische gegevens.

1994
2022-09-29
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Statistiek

Statistiek is het verwerken, met elkaar in verband brengen en weergeven in getallen en figuren van uniforme gegevens in massa.

1990
2022-09-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

statistiek

statistiek - Tak van de wiskunde die zich bezighoudt met het verzamelen en ordenen van numerieke feiten en gegevens, in relatie tot menselijke aangelegenheden of natuurlijke fenomenen.

1981
2022-09-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

statistiek

een methode van onderzoek waarbij men een groot aantal verschijnselen op een bepaald gebied of over een bepaalde periode waarneemt en telt. Men kent o.a. geboorten- en sterftestatistieken, statistieken van de kosten van levensonderhoud e.d. De cijfers worden vaak grafisch (zie grafische voorstelling) of in beelden voorgesteld. Naast deze beschrijve...

Lees verder
1973
2022-09-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

statistiek

[→Hd.], v., 1. wetenschap die zich bezighoudt met de waarneming van massaverschijnselen (e); theoretische of mathematische —, de beoordeling van de betrouwbaarheid van de statistische tellingen; 2. (-en), uitkomst van zo’n onderzoek, stuk waarin feiten of gegevens van statistische aard zijn vervat: een — opmaken. (e) In de...

Lees verder
1965
2022-09-29
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

STATISTIEK

onderzoekmethode van getalseenheden en hun relaties. Al sinds de oudheid verzamelt en coördineert men in getallen gegevens aangaande verschillende onderwerpen: onderzoek naar rijkdom, naar mensen die in staat zijn dienst te doen in het leger, naar oogsten (meer dan vierduizend jaar geleden gebruikten de Chinezen reeds statistische tafels voor...

Lees verder
1955
2022-09-29
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Statistiek

wetenschap, die ten doel heeft om de maatschappelijke feiten, die onder cijfers gebracht kunnen worden, stelselmatig te groeperen,

1954
2022-09-29
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Statistiek

1. de notering van de cijfers van een reeks van feiten van een bepaald studie-object (symp/oom-wisseling, orgaanfunctie,, leeftijden in een bevolking enz.); vaak worden deze cijfers ook als grafiek (zie aldaar) voorgesteld of in tekeningen verwerkt: beeldstatistiek; 2. de wetenschap die zich met het verzamelen, becijferen en groeperen van veel cij...

Lees verder
1954
2022-09-29
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Statistiek

is kwantitatieve massawaarneming; zij houdt zich bezig met waarneming van de meest uiteenlopende verschijnselen, die zich massaal voordoen en legt de uitkomsten van deze waarneming in cijfers vast. Een statistische massa is een geheel van gelijksoortige, doch variabele eenheden. Om massa in statistische zin te zijn, dient het geheel der waar te nem...

Lees verder
1950
2022-09-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STATISTIEK

I. (<Hd.), v., 1. leer en methode om door middel van cijfers inzicht te krijgen in hetgeen in de maatschappij bestaat en werkt; in alg. zin het tellen en nieten van meetbare verschijnselen, bep. van massale verschijnselen, waarbij het resultaat in tabellen of grafische voorstellingen wordt weergegeven ; theoretische of mathematische statistiek,...

Lees verder
1949
2022-09-29
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Statistiek

(= Fr. statistique; Lat. status = stand, toestand). Leer of samenstel van regels over het gedrag van een groot aantal individuen; b.v. Boltzmann-statistiek. Het bijbehorend adjectief is statistisch.

Lees verder
1949
2022-09-29
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Statistiek

methode, om toestanden en gebeurtenissen beter te leren kennen, door uit de grote massa der verschijnselen de overeenkomstige gevallen te tellen en tot een samenvattende groep te verenigen; dus het waarnemen van groepen van massaverschijnselen en het weergeven van de uitkomsten in getallen of figuren. Meestal heeft S. betrekking op staatkundige en...

Lees verder
1948
2022-09-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

statistiek

v. 1 wetenschap, die de getallengegevens v. d. bevolking, inkomsten, de handel, de fabrieken enz. v. e. staat ordent en uitwerkt; 2 staathuishoudkunde; ~recht, o. recht geheven bij in- en uitvoer van goederen, boven de inkomende rechten.

Lees verder
1947
2022-09-29
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Statistiek

A. KARAKTER De statistiek is een algemene methode van quantitatief wetenschappelijk onderzoek. Niet elk quantitatief onderzoek is echter van statistische aard. De statisticus houdt zich nl., als zodanig, niet bezig met de numerieke beschrijving van één bepaald object, maar hij is uitsluitend geïnteresseerd in kenmerken van verzam...

Lees verder
1940
2022-09-29
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Statistiek

is zoowel het tellen of meten van meetbare verschijnselen, veelal massaverschijnselen, als de beoordeeling op waarschijnlijkheidstheoretische basis van de betrouwbaarheid dezer tellingen, wanneer zij slechts een deel der te meten verschijnselen (steekproef) omvatten. Deze beoordeeling is onderwerp der theoretische of mathematische S. Deze gaat over...

Lees verder
1937
2022-09-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

statistiek

v. -en; (Fr. statistique, Lat. statisticus van status = stand): hulpwetenschap, die getallengegevens ordent en schikt en uit deze gegevens conclusies trekt: de statistiek van kindersterfte; Bureau van Statistiek, Afdeling van het Departement v. Binnenlandse Zaken, dat in getallen uitgedrukte gegevens op economisch enz. gebied verzamelt.

1933
2022-09-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Statistiek

methode v/b onderzoeken en ordenen v. gegevens, betreffende productie, bevolking, in- en uitv., natuurk. verschijnselen, enz., uitgedrukt in (vergelijkende) getallen of weergegeven 1/e grafiek of → diagram; ook deze voorstellingen heeten s.