Wat is de betekenis van staat?

2024-02-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

staat

(2004) (Rotterdam, straattaal) goed, leuk, ok. • Staat. Goed, mooi, oké. (Wim Daniëls: Vet! Jongerentaal nu en vroeger. 2004)

2024-02-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

staat

staat - zelfstandig naamwoord 1. gebied binnen bepaalde grenzen met eigen regering ♢ dit is een bedrijf van de staat 2. hoe iets of iemand is ♢ het gebouw is in zijn oude staat hersteld ...

2024-02-28
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Staat

In de prentkunst: tussentijdse proefdruk die verschillende fasen in het scheppingsproces laat zien, waarna de kunstenaar de voorstelling aanpast. Er is sprake van eerste, tweede, etc. staat, al naar gelang de wijzigingen die de kunstenaar heeft aangebracht. Sommige kunstenaars maakten bewust verschillende staten van dezelfde voorstelling, zoals Rem...

2024-02-28
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Staat

Een land met duidelijke grenzen waarin overal dezelfde wetten en regels gelden.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

staat

Volksgemeenschap (natie), tezamen op een afgegrensd grondgebied met één orgaan dat de hoogste macht heeft.

2024-02-28
Begrippenlijst Staatsinrichting

Rijksoverheid (1992)

Staat

Een staat is een grondgebied met een eigen bestuur.

2024-02-28
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

staat

1. bij oude drukken: groep exemplaren van een druk die van een groep andere exemplaren verschilt doordat tijdens het drukken wijzigingen in de tekst zijn aangebracht zonder dat sprake is van een afzonderlijke oplage of uitgave. 2. elk van de vormen waarin een prent, met wijzigingen in achtereenvolgende stadia, is afgedrukt.

2024-02-28
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Staat

Een staat is een geschrift, houdende een opgave van gegevens, die in een andere vorm dan één rij zijn gegroepeerd. Zie de toelichting onder lijst. Bijzondere vormen van een staat zijn onder meer: rooster en tabel.

2024-02-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

staat

een vorm van menselijk samenleven; deze omvat een groep mensen die binnen een bepaald gebied leven. Wanneer zich daar een als hoogste erkend gezag heeft gevestigd, spreekt men van een staat.

2024-02-28
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

staat

(de, staten), (ook, veroud.:) 1. plantage (A.1). De staten, welke nu niet in de mogelijkheid zijn, om de kosten tot het aanleggen van stoomwerktuigen te bestrijden, zullen eenen anderen weg dienen in te slaan ( ) (Kuhn 1828: 89; oudste vindpl.). 2. Zie veestaat. - Etym.: Vgl. E estate = o.m. een grondbezitting. - Samenst. van 1: koffiestaat, suik...

2024-02-28
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

staat

toestand, stand; vermoë; aansien, rang; state, regering; regeringsinrigting; opga we, uiteensetting.

2024-02-28
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

STAAT

zie Kerk en staat.

2024-02-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Staat

s., steat; (toestand), steat, tastân; de gewone —, it âlde stal; in een goede — zijn, houden, goed yn steat wêze, hâlde; in goede — blijven, (jin) goed ûnthâlde; in — zijn, yn steat wêze; tot iets (verkeerds) wel in — zijn, earne...

2024-02-28
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Staat

staat; staatsie, pracht; der Niederländische Staat, het Rijk der Nederlanden; Staat machen mit, pronken met; großen Staat machen, een grote staat voeren; im Staat sein, in pontificaal zijn.

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STAAT

m. (staten) 1. stand, toestand waarin iem. of iets zich bevindt; (van personen) de staat van zijn gezondheid; — in toepassing op de toestand van zwangerschap: vermoeid en afgetakeld door haar staat; een vrouw in gezegende staat, een zwangere vrouw; — in een staat, van opwinding, van droefheid, van verwachting verkeren; — hi...

2024-02-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Staat

(1) organisatie van een groep mensen, levend op een bepaald grondgebied tot handhaving van de in die groep als recht aanvaarde regels, tot verdediging tegen van buitenaf komend geweld en tot behartiging van geestelijke en stoffelijke welvaart.S. wordt ook wel gebruikt in betekenis van grondgebied van de S.; (2) rechtstoestand in zake personen- en f...

2024-02-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Staat

BEGRIP Het woord staat gebruikt men voor de volksgemeenschap, die onder éénzelfde gezagsorganisatie leeft, maar tegelijkertijd dient het ter aanduiding van die gezagsorganisatie zelf. De begrippen hangen samen, zij duiden verschillende kanten aan van eenzelfde verschijning: Er is slechts sprake van een staat in de zin van menselijke s...

2024-02-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

staat

m. staten; Lat. status, o.-Fr. estat: 1. stand, toestand, gesteldheid: de zwakke staat mijner gezondheid; in kennelijke staat (van dronkenschap); in de staat der heiligmakende genade; de echtelijke staat; in staat van oorlog, de staat van zaken; 2. vereiste toestand of gesteldheid: in vaste verbindingen: in staat zijn (om) te, kunnen, vermogen; iem...

2024-02-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Staat

een land of volk als rechtseenheid beschouwd; al naar den regeeringsvorm onderscheiden in monarchalen, republikeinschen staat, enz. ( → regeeringsvorm).

2024-02-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Staat

beteekent ook toestand. Zoo spreekt men van staat van genade, den toestand der ziel, die met de heiligmakende genade versierd is. In het bijzonder in de moraal is er nog sprake van s. in den zin van de functie, die men in de samenleving waarneemt. Zoo: 1° Plichten van staat, nl. die verplichtingen, die op den mensch krachtens zijn s. rusten. Zo...