2019-10-21

Spel

Ritueel en spel komen samen zodra iemand alleen of met anderen plezierig bezig is handelingen te verrichten omwille van de handelingen. De persoon creëert tussen fantasie en werkelijkheid een context waarin hij of zij zich een moment verliest en tegelijkertijd zich houdt aan de regels van het spel. Koekhappen op Koningsdag is geen dom spel. Binnen het formele kader bestaat het frivole moment van contra-intuïtie. Speels wordt de hiërarchie omgedraaid en iedereen speelt mee. In dit...

2019-10-21

Spel

Dramatisch spel ofwel toneelspel, d.i. georganiseerde, (→) dramatische handeling die op basis van (→) improvisatie of vastgelegde tekst kan plaatsvinden. Een spel kan uit meerdere scènes bestaan. (→) In spel; (→) In rol). Literatuur - J. Huizinga, Homo ludens, 1985 - Lidwine Janssens, Drama is de kunst, 1998 - Roel Twijnstra e.a. Dramatiseren, 1988

2019-10-21

spel

spel: de strijd.

2019-10-21

spel

Een spel, dramatisch spel ofwel toneelspel; is een een georganiseerde dramatische handeling die door improvisatie of een bep. tekst kan worden uitgevoerd; een spel kan uit meerdere scènes bestaan; zie ook in spel, in rol.

2019-10-21

spel

spel - Vriendschappelijk gedrag, eigen aan de jeugdfase van de ontogenetische ontwikkeling, waarbij gedragingen of gedragselementen die eigen zijn aan het volwassen stadium voorkomen (agressie, seksueel gedrag, jagen, ontsnappen...), maar niet dezelfde functie hebben. Het s. is een gedrag waarbij het individu de gedragingen van de volwassenheid leert uit te voeren en de nodige musculatuur e.d. ervoor ontwikkelt. Spelelementen kunnen onderscheiden worden van de volwassen gedragselementen door de...

2019-10-21

spel

(het; -en) 1 AL - activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels zoeken naar ontspanning, gezelligheid, in wedijver met ander(en), waarbij winnen (meestal) niet voorop staat; geest van het spel (Eng. ‘spirit of the game’), sportiviteit en voorkomendheid tegenover andere spelers. 2 SP - manier waarop men speelt: sterk spel; defensief spel, voorzichtig spelen, geen risico's nemen; kort spel. (precisie)deel van het spel dat dicht b...

2019-10-21

spel

1. De in vier handen verdeelde kaarten beschouwd als een geheel, met inbegrip van het bieden en spelen ervan. 2. De dertien kaarten van een speler (hand).

2019-10-21

spel

spel - Zelfstandignaamwoord 1. een bezigheid ter ontspanning volgens vaste regels met elementen als competitie, behendigheid, inzicht en kans Hij speelde een spel op zijn gloednieuwe spelcomputer. spel - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van spellen ♢ Ik spel 2. gebiedende wijs van spellen spel! 3. (bij inversie) tweed...

2019-10-21

spel

spel - zelfstandig naamwoord 1. bezigheid met regels, vaak een wedstrijd ♢ kaarten is een spel 1. ze gaan op in hun spel [zien of horen verder niets] 2. een spelletje met iemand spelen [hem voor de gek houden] 3. hem buiten spel zetten

 • 2019-10-21

  spel

  (het; -en) AL - spel is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels zoeken naar ontspanning, gezelligheid, in wedijver met ander(en), waarbij winnen (meestal) niet voorop staat.

  2019-10-21

  spel

  (het; -en) AL - spel is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels zoeken naar ontspanning, gezelligheid, in wedijver met ander(en), waarbij winnen (meestal) niet voorop staat: het spel is op de wagen, (bv. na een rustige wedstrijdperiode) de strijd (finale) is begonnen; het gaat (of we spelen) niet om de knikkers, maar om het spel, het gaat niet om de punten of het eigen voordeel, maar om (de schoonheid van) het spel.

  2019-10-21

  Spel

  Spel (Het) is een bedrijf, hetwelk hoofdzakelijk dient tot ontspanning en verstrooijing, soms ook tot ontwikkeling of versterking des ligchaams. Een doelmatig gekozen spel heeft als afwisseling van ernstige en moeijelijke bezigheden, vooral van die des geestes, een heilzamen invloed. Men neemt daaraan gewoonlijk deel met anderen. Het spel is inzonderheid van gewigt voor het aankomend geslacht; jongens en meisjes hebben hunne geliefkoosde spelen, en deze zijn gewoonlijk verschillend in de verschi...

  2019-10-21

  SPEL

  SPEL - o. (-en), levendige, vlugge beweging, flikkering : het spel der oogen; — het spel der gebaren, aanduiding van iets door gebaren; — kleurenspel, speling der kleuren; — spel der verbeelding; —bezigheid tot vermaak of uitspanning van zichzelf of van anderen, benevens datgene waarmede men zich vermaakt: dam-, kegel-, kien-, schaakspel; de spelen der kindsheid; het spel van den goochelaar, van den hansworst, hun kunstgrepen, poetsen; — (spr.) het is maar spel, het is niet uit ernst;...

  2019-10-21

  Spel

  Spel is in het algemeen elk bedrijf, dat tot ontspanning en verstrooiing dient, hetzij van het lichaam dan wel van den geest. Lichamelijke spelen kunnen in belangrijke mate medewerken aan de ontwikkeling van het lichaam. Vóór alles moet dit s. dan gekarakteriseerd worden als vrije, zelfgezochte bezigheid. Het is een van de diepste, menschelijke behoeften, en zoowel bij de oudere als bij de jongere volken, zoowel bij de primitieve als bij de meer ontwikkelde, treffen wij spelen aan, die dikwijl...

  2019-10-21

  spel

  spel - Vorm van ontspanning die ten minste enige lichamelijke inspanning of praktische activiteit behelst, vooral bij kinderen en jonge dieren tijdens het aanleren van volwassen gedrag en het ontdekken van hun omgeving.

  2019-10-21

  Spel

  Aan de meest uiteenloopende handelingen van mensch en dier is deze naam gegeven. Het s. der dieren heeft deze benaming te danken aan de overeenkomst vooral met dat van jonge menschen. Levendig bewegen, boeiende, natuurlijke activiteit, schijnbaar zonder zin en zonder waarde. Het s. schijnt den mensch ingeboren, is een uiting van onze natuur, die vooral in de jeugd groote waarde heeft (→ Speltheorieën; Speelgoed).Wordt de spel-activiteit genomen als het meest oppervlakkige, het materiee...