Wat is de betekenis van soort?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

soort

soort - Zelfstandignaamwoord 1. (n): een groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen Heeft u nog meer van dit soort verloopstukken? 2. (f)/(m): (biologie) een groep levende wezens die...

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

soort

soort - zelfstandig naamwoord 1. verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen ♢ leraren zijn een vervelend soort mensen 1. hij is enig in zijn soort [er bestaat geen tweede van] ...

Direct toegang tot alle 18 resultaten over soort?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Max Huitema

bioloog/ecoloog, student watermanagement

soort

Een soort is een groep organismen waarvan exemplaren van verschillende geslachten vruchtbare nakomelingen kunnen produceren. Hoewel veel soorten niet met elkaar kunnen kruisen, kunnen er bij kruisingen tussen nauwverwante soorten soms toch nakomelingen uit voort komen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk een kruising tussen een paard en een e...

2023-10-02
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

soort

Als gall., in de bet.: kwaliteit; ook in de verb. dat is de soort (die ik zoek, wil hebben) enz.; - ook: gespuis, tuig, uitschot. Ze leek altijd doodeenvoudig gekleed, maar de stof van haar mantelpakjes was van de eerste soort en het fatsoen niets dan een kunstwerk van smaak, DAISNE 1948, 29.

2023-10-02
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

soort

of species, groep van overeenkomstige individuen die met een andere groep geen vermenging aangaat. Een soort is de kleinste eenheid van het natuurlijk systeem, ➝ binaire nomenclatuur.

2023-10-02
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Soort

of species (biol.) is het centrale begrip van de systematiek, de wetenschap om een overzicht te geven van en zo mogelijk inzicht in het verband tussen de talloze, in de natuur bestaande (en bestaan hebbende) vormen. Al zijn geen 2 individuen ooit volkomen aan elkaar gelijk, zo vindt men toch steeds groepen van planten of dieren, die onderling veel...

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Soort

s., soarte (de & it), slach (it); van dezelfde —, fan ien lape skuord, út ien lape (toarnd); — zoekt —, lyk siket lyk, lyk fynt lyk, (op) sokke wetters (fangt men) sokke fisk; een — machine, in foech masine.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

SOORT

v. en o., SOORTJE, o. (-s), 1. groep van personen of zaken die zich door gemeenschappelijke kenmerken onderscheiden, categorie: er zijn verschillende soorten van baksteen; de soort en de grootte van de letter; de verschillende soorten van de stijl, van romans; soort bij soort; soort zoekt soort, gelijk zoekt zijn...

2023-10-02
Alles over inheemse dieren

Gedigitaliseerd Ensie (1950)

Soort

meest belangrijke classificatie-eenheid. Tot een soort (species) behoren alle organismen die wat betreft hun kenmerkende eigenschappen overeenkomen, zich op natuurlijke wijze onderling voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen voortbrengen. Een soort kan verder onderverdeeld worden in ondersoorten, rassen en populaties. Een aantal soorten kan...

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Soort

(species). In het planten- en dierenrijk die vormen, die nog onderling vruchtbaar zijn. Het systeem van Linnaeus geeft aan elke soort een eigen naam achter de geslachtsnaam, vb. tijger, Felis tigris; leeuw, Felis leo. Door rangschikking van soorten in geslachten, families, orden enz. bemerkte men verwantschap tussen bepaalde vormen. Men kwam zo tot...

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

soort

v. en o. soorten (voorwerpen enz., die gemeenschappelijk karakter, gemeenschappelijke aard hebben; aard): wat soort van woord is dit? een raar soort van mensen, slag; de verschillende soorten van dieren; spreekw. soort zoekt soort, gelijk zoekt gelijk; zo’n soort geleerde.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Soort

1° (Logica) een der → praedicabilia of zegbaarheidstitels, nl. die, welke als gezegde in een oordeel de volledige wezensbepaling van het onderwerp aangeeft. De s. kan van de individuen zonder beperking in aantal eenzinnig gezegd worden. Lit.: J. Th. Beysens, Logica (31923, 40-48). F. Sassen. 2° (Wisk.) In de intuïtionistische ver...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

soort

(so:rt) v. en o. (-en; -je) [Fr. < Lat. sors, sortis] 1. Algm. vereniging van zaken, personen of dieren die een gemeenschappelijk karakter hebben: -en (van) sigaren, tafels, lieden; die is enig in zijn -, daarvan treft men geen tweede zo aan: zoekt -, gelijk zoekt gelijk. 2. Inz. a. slag: een raar van mensen. b. Dierk. en Plantk. vereniging v...

2023-10-02
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Soort

eig. een handelsterm, van ’t Fr. sorte en dit van ’t It. sorta, een afl. van sorte = lot, toestand, wijze van bestaan, van ’t Lat. sors, 4e nv. sortem = lot. Uit dit begrip van wijze van bestaan, aard ging de huidige bet. over.

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Soort

species, reeks van individuën die uit elkander zijn voortgekomen, onder elkander kunnen voorttelen. Het begrip soort is in den loop des tijds door de natuurwetenschap binnen verschillende grenzen gebracht en een formule die de onverdeelde goedkeuring van alle beoefenaars der natuurkundige wetenschappen wegdroeg, is nog niet gevon...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SOORT

SOORT - v. o. (-en), vereeniging van voorwerpen die een gemeenschappelijk karakter hebben: de verschillende soorten van kevers; er zijn wel 1000 soorten van grassen; het ontstaan der soorten, volgens Darwi', de verschillende soorten van den stijl, van romans; — eene soort van tafel; eene fijne soort sigaren; dat is voortreffelijk in zijn...

2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Soort

zie Stelsel.

2023-10-02
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Soort

Soort, v. en o. (-en), aard; afdeeling; (fig.) een raar - (slag) van menschen; dat is het -! zoo behoort het, dat is het ware; (spr.) - zoekt -, gelijk zoekt gelijk. *-ELIJK, bn. en bijw. volgens de soort; -e (specifieke) zwaarte, betrekkelijke zwaarte der ligchamen onderling. *-GELIJK, bn. van dezelfde soort, dergelijk.