Wat is de betekenis van Solvabiliteit?

2023-05-30
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Solvabiliteit

Solvabiliteit geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn leningen af te lossen. Is de solvabiliteit positief, dan is een bedrijf in staat zijn leningen af te lossen. Bij een negatieve solvabiliteit is dit niet het geval.De solvabiliteit wordt berekend door het totale vermogen van een bedrijf te delen door het vreemd vermogen van het bedr...

Lees verder
2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

solvabiliteit

solvabiliteit - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) (economie) het vermogen om te betalen Het bedrijf had de solvabiliteit om de schulden af te lossen. Woordherkomst afgeleid van solvabel met het achtervoegsel -iteit afgeleid van het Franse solvabilité (met het achtervoegsel -itei...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Solvabiliteit?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Solvabiliteit

De mate waarin een bank met het kapitaal onverwachte verliezen op debiteuren kan opvangen.

2023-05-30
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Solvabiliteit

Uiteindelijk gaat het er daarom om een optimale verhouding te realiseren tussen vreemd en eigen vermogen. De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen wordt de solvabiliteit van de onderneming genoemd. Onder solvabiliteit wordt verstaan in hoeverre de onderneming op de langere termijn aan al haar verplichtingen kan voldoen. De gemiddelde solvabili...

Lees verder
2023-05-30
Klein hotelvademecum

Peter Joh .M. Zuidweg (2017)

Solvabiliteit

De mate waarin een bedrijf zijn financiële verplichtingen na kan komen zonder dat de continuïteit in gevaar wordt gebracht.

2023-05-30
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Solvabiliteit

De solvabiliteit is een maatstaf om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen. De solvabiliteit is een verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en is een indicator voor de mate waarin een onderneming in staat is om haar schuld af te lossen. Binnen de accounting zijn er diverse maatstaven voor het achterhalen van...

Lees verder
2023-05-30
Pensioenbegrippen

redactie Ensie(2016)

Solvabiliteit

De solvabiliteit is bij een pensioenfonds de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. De solvabiliteit uit zich bij een pensioenfonds in de verhouding tussen het vermogen dat in het fonds zit en de pensioenverplichtingen waaraan het fonds moet voldoen. In de bedrijfsvoering geeft de mate van solvabiliteit doorgaans aan in hoeverre een o...

Lees verder
2023-05-30
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Solvabiliteit

De mate waarin een onderneming in geval van liquidatie kan voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de verschaffers van vreemd vermogen.

2023-05-30
Economische begrippenlijst

DNB (2015)

Solvabiliteit

Geeft aan in hoeverre een financiële instelling in staat is om aan de betalingsverplichtingen op lange termijn te voldoen. TARGET2 Betalingssysteem in eigendom en beheer van het Eurosysteem. Het toonaangevende Europese platform voor de verwerking van grote betalingen. Het wordt gebruikt door zowel centrale banken als commerciële banken o...

Lees verder
2023-05-30
Begrippenlijst Architectuuropdrachten

Steunpunt Architectuuropdrachten (2013)

Solvabiliteit

Solvabiliteit is de mate waarin een ondernemer op de lange termijn zijn schulden kan voldoen. Dit wordt meestal beoordeeld door het solvabiliteitsratio (eigen vermogen / vreemd vermogen).

2023-05-30
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

solvabiliteit

Mate waarin het bedrijf, in geval van het beëindigen van een bedrijf, in staat is volledig alle schulden te voldoen.

2023-05-30
Corporate Finance lexicon

Boer & Croon (2007)

Solvabiliteit

Solvabiliteit is een maatstaf voor het financiële weerstandsvermogen van een vennootschap, veelal uitgedrukt in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

2023-05-30
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Solvabiliteit

De mate waarin een organisatie in geval van liquidatie in staat is aan haar verplichtingen tegenover de verschaffers van vreemd vermogen te voldoen.

2023-05-30
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

solvabiliteit

solvabiliteit - De mate waarin een bedrijf, financiële instelling of persoon in staat is aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoge solvabiliteit betekent niet alleen een grote financiële buffer waarmee toekomstige tegenvallers kunnen worden opgevangen, maar ook de mogelijkheid om zonder aandelenemissie acquisities te plegen. De sol...

Lees verder
2023-05-30
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Solvabiliteit

De mate waarin de bezittingen van een organisatie meer waard zijn dan de totale schulden (ofwel: het eigen vermogen positief is).

2023-05-30
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Solvabiliteit

[Fr. solvabilité] (alg.) vermogen om te betalen; de mate waarin een onderneming bij liquidatie in staat is te voldoen aan haar financiële verplichtingen.

2023-05-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Solvabiliteit

het in staat zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen

2023-05-30
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Solvabiliteit

Geeft de mate aan waarin de activa met eigen of met vreemd vermogen worden gefinancierd.

2023-05-30
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Solvabiliteit

De mate waarin een bedrijf bij liquidatie in staat is om volledig alle schulden terug te betalen. Ofwel de verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen.

2023-05-30
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Solvabiliteit

het vermogen om te betalen.