2020-04-06

Solvabiliteit

Solvabiliteit geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn leningen af te lossen. Is de solvabiliteit positief, dan is een bedrijf in staat zijn leningen af te lossen. Bij een negatieve solvabiliteit is dit niet het geval. De solvabiliteit wordt berekend door het totale vermogen van een bedrijf te delen door het vreemd vermogen van het bedrijf en dit vervolgens te vermenigvuldigen met honderd. De formule voor de solvabiliteitsratio is als volgt: Solvabiliteitsratio = Totaal vermogen...

2020-04-06

Solvabiliteit

De solvabiliteit is een maatstaf om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen. De solvabiliteit is een verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en is een indicator voor de mate waarin een onderneming in staat is om haar schuld af te lossen. Binnen de accounting zijn er diverse maatstaven voor het achterhalen van de financiële gezondheid van een onderneming. Een van deze maatstaven is de zogenaamde solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het v...

2020-04-06

Solvabiliteit

De solvabiliteit is bij een pensioenfonds de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. De solvabiliteit uit zich bij een pensioenfonds in de verhouding tussen het vermogen dat in het fonds zit en de pensioenverplichtingen waaraan het fonds moet voldoen. In de bedrijfsvoering geeft de mate van solvabiliteit doorgaans aan in hoeverre een onderneming de schulden die het heeft kan betalen. Hoe beter de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen, oftewel veel eigen vermoge...

2020-04-06

Solvabiliteit

Solvabiliteit is een maatstaf voor het financiële weerstandsvermogen van een vennootschap, veelal uitgedrukt in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

2020-04-06

solvabiliteit

solvabiliteit - De mate waarin een bedrijf, financiële instelling of persoon in staat is aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoge solvabiliteit betekent niet alleen een grote financiële buffer waarmee toekomstige tegenvallers kunnen worden opgevangen, maar ook de mogelijkheid om zonder aandelenemissie acquisities te plegen. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal (totaal passiva) en daarna te vermenigvuldigen met 100%. Zie de...

2020-04-06

Solvabiliteit

Uiteindelijk gaat het er daarom om een optimale verhouding te realiseren tussen vreemd en eigen vermogen. De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen wordt de solvabiliteit van de onderneming genoemd. Onder solvabiliteit wordt verstaan in hoeverre de onderneming op de langere termijn aan al haar verplichtingen kan voldoen. De gemiddelde solvabiliteitsratio (VV/EV) in Nederland is 30%. Ongeveer tweederde van de Nederlandse ondernemingen heeft een solvabiliteitsratio tussen de 20 en 40%. Deze c...

2020-04-06

solvabiliteit

Mate waarin het bedrijf, in geval van het beëindigen van een bedrijf, in staat is volledig alle schulden te voldoen.

2020-04-06

Solvabiliteit

De mate waarin een bedrijf bij liquidatie in staat is om volledig alle schulden terug te betalen. Ofwel de verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen.

2020-04-06

Solvabiliteit

De mate waarin een bedrijf zijn financiële verplichtingen na kan komen zonder dat de continuïteit in gevaar wordt gebracht.

2020-04-06

Solvabiliteit

De mate waarin een bank met het kapitaal onverwachte verliezen op debiteuren kan opvangen.

2020-04-06

Solvabiliteit

De mate waarin een onderneming in geval van liquidatie kan voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de verschaffers van vreemd vermogen.

2020-04-06

Solvabiliteit

Solvabiliteit is de mate waarin een ondernemer op de lange termijn zijn schulden kan voldoen. Dit wordt meestal beoordeeld door het solvabiliteitsratio (eigen vermogen / vreemd vermogen).

2020-04-06

Solvabiliteit

De mate waarin een organisatie in geval van liquidatie in staat is aan haar verplichtingen tegenover de verschaffers van vreemd vermogen te voldoen.

2020-04-06

solvabiliteit

solvabiliteit - Zelfstandignaamwoord 1. (financieel) (economie) het vermogen om te betalen Het bedrijf had de solvabiliteit om de schulden af te lossen. Woordherkomst afgeleid van solvabel met het achtervoegsel -iteit afgeleid van het Franse solvabilité (met het achtervoegsel -iteit)

2020-04-06

Solvabiliteit

De mate waarin de bezittingen van een organisatie meer waard zijn dan de totale schulden (ofwel: het eigen vermogen positief is).

2020-04-06

SOLVABILITEIT

SOLVABILITEIT - v. vermogen om te betalen.

2020-04-06

solvabiliteit

solvabiliteit - o., het vermogen om te betalen.

2020-04-06

Solvabiliteit

Solvabiliteit - vermogen om te betalen.

2020-04-06

solvabiliteit

solvabiliteit - v. gmv. vermogen om te betalen

2020-04-06

solvabiliteit

v. vermogen om te betalen; het in staat zijn te betalen; ~ verzekering, herverzekering. solvent, in staat te betalen.