Wat is de betekenis van Solidariteit?

2020
2023-01-27
Jannes H Mulder

Rotterdam

Solidariteit

Solidariteit is de praktijk van elkaar helpen op basis van: (1) groepssolidariteit tussen leden van bijvoorbeeld een gezin, familie of kleine gemeenschap van gelovigen, (2) welbegrepen wederzijds eigenbelang zoals tussen buurtbewoners, leden van een Vereniging van Eigenaren of collectief verzekerden en, (3) humanitaire solidariteit ten aanzien van...

Lees verder
2019
2023-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

solidariteit

solidariteit - Zelfstandignaamwoord 1. bewustzijn van groepsbelang en de wil om dat te tonen 2. (juridisch) hoofdelijkheid, zowel ten aanzien van schuldeisers als van schuldenaren Woordherkomst afgeleid van solidair met het achtervoegsel -iteit

Lees verder
2018
2023-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

solidariteit

solidariteit - zelfstandig naamwoord uitspraak: so-li-da-ri-teit 1. gevoel van verbondenheid met anderen ♢ er is veel solidariteit tussen de inwoners van deze buurt Zelfstandig naamwoord: so-li-da-ri-teit de solidari...

Lees verder
2007
2023-01-27
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Solidariteit

Solidariteit is het idee van saamhorigheid, betrokkenheid bij de strijd of het lijden van anderen. Het begrip kwam in de jaren zestig in zwang bij groepen in het Westen die betrokken waren bij sociale strijd in derdewereldlanden. Veel landencomités zijn solidariteitsgroepen die zich verbonden voelen met de democratische oppositie in landen met een...

Lees verder
2007
2023-01-27
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Solidariteit

Solidariteit wordt veelal beschouwd als het equivalent van wat vroeger ‘broederschap’ heette. De term gaat terug op het oud-Latijnse in solidum, dat ‘instaan’, ‘garant staan’ voor een andere persoon betekent. Later ontwikkelde zich in het nieuw-Latijn het woord soïidaritas, dat saamhorigheidsgevoel tussen mensen aanduidt. Descriptieve, analytische...

Lees verder
1996
2023-01-27
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Solidariteit

Poolse vakbond, die een grote rol speelde bij de ingrijpende veranderingen in de jaren tachtig. Solidariteit werd aan het eind van de jaren zeventig in Gdansk door onder meer de elektricien Lech Walesa opgericht om leiding te geven aan het grote aantal stakingen dat in die jaren plaatsvond. Onder zware druk van de bevolking werd Solidariteit in 198...

Lees verder
1994
2023-01-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Solidariteit

[Fr. solidarité] het solidair-zijn.

1993
2023-01-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Solidariteit

saamhorigheid; eensgezindheid; hoofdelijke aansprakelijkheid (rechtsk.)

1991
2023-01-27
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Solidariteit

De bereidheid om de belangen van anderen als even belangrijk te beschouwen als de eigen belangen. Sociale en volksverzekeringen zijn op het beginsel van solidariteit gebaseerd. Nivellering stelt solidariteit als voorwaarde.

Lees verder
1985
2023-01-27
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Solidariteit

(Pools: Solidamosc), verzamelnaam van de meer dan 80 Poolse vrije vakverenigingen die zich in sept. 1980 in een nationaal comité aaneensloten, onder leiding van Lech Walesa. De basis lag in een akkoord tussen vertegenwoordigers van stakende arbeiders te Gdansk en de regering (eind aug. 1980) waarin het recht van de Poolse arbeiders werd erke...

Lees verder
1972
2023-01-27
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Solidariteit

(Pools: Solidarnosc), verzamelnaam van de meer dan 80 Poolse vrije vakverenigingen die zich in sept. 1980 in een nationaal comité aaneensloten, onder leiding van Lech Walesa. De basis lag in een akkoord tussen vertegenwoordigers van stakende arbeiders te Gdansk en de regering (eind aug. 1980) waarin het recht van de Poolse arbeiders werd erk...

Lees verder
1955
2023-01-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Solidariteit

saamhorigheid; eensgezindheid.

1950
2023-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

SOLIDARITEIT

(<Fr.), v., 1. (recht.) hoofdelijkheid, zowel ten aanzien van schuldeisers (zodat ieder hunner de gehele schuld kan vorderen) als van schuldenaren (zodat ieder hunner voor het geheel verbonden is); 2. bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen: uit solidariteit bleef hij ook weg.

Lees verder
1948
2023-01-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

solidariteit

v. saamhorigheid, aansprakelijkheid van allen voor één en één voor allen, belangengemeenschap. solide, dicht, vast, massief; duurzaam, stevig, hecht; betrouwbaar, degelijk in geldzaken. solideren, bevestigen; het vertrouwen vestigen. soli Deo gloria, (Lat.) aan God alleen (zij) de eer. solideo, (Lat.) v. R.K. ron...

Lees verder
1937
2023-01-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

solidariteit

v. (Fr. aansprakelijkheid voor zich zelf en voor allen; saamhorigheid, gevoel van één-zijn met anderen; rechtst. hoofdelijkheid): de solidariteit van een ministerie, de solidariteit van een partij.

1933
2023-01-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Solidariteit

saamhoorigheidsgevoel, zich één voelen en verklaren met anderen, i/d arbeidersbeweging voornamelijk met mede-arbeiders in hetzelfde vak of dezelfde branche, bij stakingen, enz.

1930
2023-01-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

solidariteit

('teit) v. 1. Algm. gemeenschappelijke gebondenheid tot iets. 2. Inz gemeenschappelijke aansprakelijkheid voor iets.

Lees verder
1914
2023-01-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

solidariteit

solidariteit - v., samenhoorigheid;hoofdelijke aansprakelijkheid voor ’t geheel; wederzijdsche aanhankelijkheid.

1908
2023-01-27
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Solidariteit

gebondenheid, saamhoorigheid.

1906
2023-01-27
wink

Wink's vreemde woordenboek

Solidariteit

vr., instaan van allen voor een; het betrachten van wederzijdsch hulpbetoon op grond van gemeenschappelijke belangen.