Wat is de betekenis van sociale verzekering?

1985
2023-02-07
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Sociale verzekering

Van overheidswege ingestelde of bevorderde verzekering die bepaalde volkscategorieën (vooral loontrekkers) uitkeringen verschaft wanneer zij door ziekte, ongeval, werkloosheid, ouderdom of invaliditeit arbeidsinkomen derven en/of moeilijk te dragen onkosten oplopen; in België doorgaans sociale zekerheid genoemd. Nederland. Al sinds...

Lees verder
1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

sociale verzekering

het geheel van maatregelen en voorzieningen waarmee beoogd wordt aan bepaalde leden van de bevolking in bepaalde omstandigheden recht te geven op vergoeding van gederfd inkomen, of wel aanvullend inkomen, of wel op andere hulp. De voor deze vergoeding benodigde geldmiddelen worden mede door de bevolking bijeengebracht door betaling van premie. Mees...

Lees verder
1972
2023-02-07
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Sociale verzekering

van overheidswege ingestelde of bevorderde verzekering d: e bepaalde volkscategorieën (vooral loontrekkers) uitkeringen verschaft wanneer zij door ziekie, ongeval, werkloosheid, ouderdom of invaliditeit arbeidsinkomen derven en/of moeilijk te dragen onkosten oplopen; in België doorgaans sociale zekerheid genoemd. Nederland Al sinds het e...

Lees verder
1955
2023-02-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

SOCIALE VERZEKERING

is het geheel van instellingen of maatregelen, welke beogen door middel van heffingen op het inkomen of vermogen van personen, die tot een bepaalde sociaal-economische groepering behoren, aan die personen recht op een zekere uitkering te verschaffen, bij intreden van omstandigheden, welke voor hen allen als mogelijkheid dreigen en welke tot gevolg...

Lees verder
1954
2023-02-07
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Sociale verzekering

alle maatregelen, welke ertoe dienen de mens in zijn maatschappelijk bestaan te beschermen tegen de sociale en economische gevolgen van ziekten, ongevallen en gebreken; zowel de zorg voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, alsook de kosten van voorkoming en behandeling van ziekte en ongevallen dienen door de sociale verzekering...

Lees verder
1954
2023-02-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Sociale verzekering

Onder s.v. wordt verstaan de verzekering tegen de gevolgen van ongevallen, ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, enz. De uitvoering van de s. v. berust in Ned. in de eerste plaats bij z.g. bedrijfsverenigingen, waarvan de besturen voor de helft bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgevers en voor de andere helft uit vertegenwoordigers v...

Lees verder
1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Sociale verzekering

van Overheidswege verplicht gestelde verzekering van arbeiders tegen de gevolgen van invaliditeit, ziekte, ouderdom, werkloosheid. Kan geschieden door Staatsorganen (Ned. Rijksverzekeringsbank, Raden van Arbeid) of door particuliere organen onder Staatstoezicht (bv. bedrijfsverenigingen, ziekenfondsen).België heeft eveneens van overheidswege v...

Lees verder
1940
2023-02-07
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Sociale verzekering

zie:Soc. politiek, Verzekering.

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Sociale verzekering

in engeren zin de (meestentijds gedwongen) verzekering v. werknemers tegen ziekte, invaliditeit, ongevallen, werkloosheid, enz.; in ruimeren zin: alle vormen v. verzekering v. burgers, gedwongen of vrijwillige, rechtstreeks door of in nauw contact met staatsinstellingen, op grondslag v. wettelijke bepalingen. In Ned. bestaat een verplichte invalidi...

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sociale verzekering

a) Algemeen De bedoeling der sociale verzekering is: maatschappelijk zwakkere groepen in tijden, waarin zij door een of andere omstandigheid (ziekte, ongeval, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid) niet door eigen arbeid het levensonderhoud kunnen verdienen, op den grondslag van wettelijke verzekering een minimumbestaan te verschaffen. Die maatschap...

Lees verder
1926
2023-02-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Sociale verzekering

Hieronder verstaat men in het algemeen die soorten van verzekering, die ten doel hebben den mensch te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend verlies van arbeidskracht, of wel van omstandigheden buiten zijn schuld, waardoor hij, hoewel in het volle bezit zijner arbeidskracht, deze niet kan productie...

Lees verder
1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Sociale verzekering

zie Ongevallenwet.