Wat is de betekenis van sociale verzekering?

2024-05-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Sociale verzekering

Van overheidswege ingestelde of bevorderde verzekering die bepaalde volkscategorieën (vooral loontrekkers) uitkeringen verschaft wanneer zij door ziekte, ongeval, werkloosheid, ouderdom of invaliditeit arbeidsinkomen derven en/of moeilijk te dragen onkosten oplopen; in België doorgaans sociale zekerheid genoemd. Nederland. Al sinds...

2024-05-22
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

sociale verzekering

het geheel van maatregelen en voorzieningen waarmee beoogd wordt aan bepaalde leden van de bevolking in bepaalde omstandigheden recht te geven op vergoeding van gederfd inkomen, of wel aanvullend inkomen, of wel op andere hulp. De voor deze vergoeding benodigde geldmiddelen worden mede door de bevolking bijeengebracht door betaling van premie. Mees...

2024-05-22
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Sociale verzekering

van overheidswege ingestelde of bevorderde verzekering d: e bepaalde volkscategorieën (vooral loontrekkers) uitkeringen verschaft wanneer zij door ziekie, ongeval, werkloosheid, ouderdom of invaliditeit arbeidsinkomen derven en/of moeilijk te dragen onkosten oplopen; in België doorgaans sociale zekerheid genoemd. Nederland Al sinds het e...

2024-05-22
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

SOCIALE VERZEKERING

is het geheel van instellingen of maatregelen, welke beogen door middel van heffingen op het inkomen of vermogen van personen, die tot een bepaalde sociaal-economische groepering behoren, aan die personen recht op een zekere uitkering te verschaffen, bij intreden van omstandigheden, welke voor hen allen als mogelijkheid dreigen en welke tot gevolg...

2024-05-22
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Sociale verzekering

alle maatregelen, welke ertoe dienen de mens in zijn maatschappelijk bestaan te beschermen tegen de sociale en economische gevolgen van ziekten, ongevallen en gebreken; zowel de zorg voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, alsook de kosten van voorkoming en behandeling van ziekte en ongevallen dienen door de sociale verzekering...

2024-05-22
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Sociale verzekering

Onder s.v. wordt verstaan de verzekering tegen de gevolgen van ongevallen, ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, enz. De uitvoering van de s. v. berust in Ned. in de eerste plaats bij z.g. bedrijfsverenigingen, waarvan de besturen voor de helft bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgevers en voor de andere helft uit vertegenwoordigers v...

2024-05-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Sociale verzekering

van Overheidswege verplicht gestelde verzekering van arbeiders tegen de gevolgen van invaliditeit, ziekte, ouderdom, werkloosheid. Kan geschieden door Staatsorganen (Ned. Rijksverzekeringsbank, Raden van Arbeid) of door particuliere organen onder Staatstoezicht (bv. bedrijfsverenigingen, ziekenfondsen).België heeft eveneens van overheidswege v...

2024-05-22
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Sociale verzekering

zie:Soc. politiek, Verzekering.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Sociale verzekering

in engeren zin de (meestentijds gedwongen) verzekering v. werknemers tegen ziekte, invaliditeit, ongevallen, werkloosheid, enz.; in ruimeren zin: alle vormen v. verzekering v. burgers, gedwongen of vrijwillige, rechtstreeks door of in nauw contact met staatsinstellingen, op grondslag v. wettelijke bepalingen. In Ned. bestaat een verplichte invalidi...