Wat is de betekenis van sociaal?

2019
2021-08-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

sociaal

sociaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op de menselijke samenleving Hij heeft een grote sociale achterstand. 2. geneigd om in groepen te leven Dat is een erg sociaal dier. 3. gevoel hebbend voor de nood van de medeleden van de sa...

Lees verder
2018
2021-08-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sociaal

sociaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: so-ci-aal 1. wat te maken heeft met hoe mensen met elkaar omgaan ♢ wat is de sociale positie van die man? 1. sociaal werk [mensen helpen zich thuis te voe...

Lees verder
1994
2021-08-03
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Sociaal

[Lat. socialis = de gezel (socius) betreffend, gezellig] I. zn (veroud.) sociaal-democraat, socialist; II. bn 1. in groepsverband met soortgenoten levend; 2. maatschappelijk, de menselijke samenleving betreffend (vgl. ook samenstellingen beginnend met socio-); sociale controle,...

Lees verder
1994
2021-08-03
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Sociaal

Sociaal heeft betrekking op al datgene dat voortkomt uit menselijke interactie, uit het samenleven en verkeren van mensen.

1993
2021-08-03
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Sociaal

maatschappelijk; vol gemeenschapszin; socialist (vero.)

1981
2021-08-03
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

sociaal

Sociaal gedrag is gedrag dat betrokken is op de medemens. Ten onrechte beperkt men dit meestal tot de betekenis zorg voor behoeftige mensen, als bejaarden, invaliden, enz. ook het gedrag op het sportveld of in het gezin is sociaal.

1955
2021-08-03
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Sociaal

maatschappelijk; sociale politiek: streven naar verbetering in de maatschappelijke toestanden; sociale revolutie: omkering der maatschappelijke verhoudingen.

1955
2021-08-03
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

SOCIAAL

in de meest gangbare betekenis van het woord (zoals in: het sociale vraagstuk, het ministerie van Sociale Zaken, sociaal werker) staat gelijk met „maatschappelijk” en beklemtoont met name de verbondenheid der grote maatschappelijke groeperingen: arbeiders en werkgevers, in de ene moderne maatschappij. Deze betekenis is derhalve vrij nie...

Lees verder
1950
2021-08-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

SOCIAAL

(<Fr.), I. bn. bw. (...aler, -st), 1. tot aaneensluiting geneigd, gezellig levend: sociale insecten, b.v. bijen, mieren; 2. (w. g.) van een maatschappij; het sociaal fonds, kapitaal, fonds dat aan een vereniging toebehoort, maatschappelijk kapitaal; 3. betrekking hebbend op de menselijke samenleving, de menselijke maatschappij e...

Lees verder
1949
2021-08-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Sociaal

(Lat. sodalis), betrekking hebbend op de maatschappelijke verhoudingen.

1948
2021-08-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

sociaal

gezelschappelijk, maatschappelijk; sociale politiek, v. staatkunde, die ten doel heeft in de noden en gebreken v. d. maatschappij te voorzien; sociale revolutie, v. gehele omkering van de maatschappelijke verhoudingen.

1923
2021-08-03
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Sociaal

(socius, gemeenschappelijk), maatschappelijk. Sociale geneeskunde, de geneeskunde, voor zover zij wordt toegepast op de maatschappelijke toestanden en vraagstukken.

1898
2021-08-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Sociaal

Het begrip sociaal heeft 2 verschillende betekenissen: 1. sociaal - SOCIAAL - bn. bw. (...aler, -st), maatschap pelijk; het sociaal fonds, kapitaal, fonds dat aan eene vereeniging toebehoort, maatschappelijk kapitaal; een sociaal kwaad, een maatschappelijk kwaad; de sociale wetgeving, die de verschillende maatschappelijke standen ten goede komt; so...

Lees verder
1864
2021-08-03
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

sociaal

sociaal - bn. en bijw. (socialer, sociaalst), maatschappelijk; het sociaal fonds, kapitaal, fonds dat aan eene vereeniging toebehoort, maatschappelijk kapitaal