2020-02-20

Sion

Sion, naam van de stad Jeruzalem in de voor-israëlitische tijd en naam van de heuvel waarop de stad lag; (fig.) symbool voor het rijk Israël en voor het streven naar een Israëlische staat. Zionisme, politieke en religieuze beweging die streefde naar de stichting van een joodse staat. In de bijbel is Sion de naam van een berg en van de stad erop. Ook wanneer de stad zijn naam Jeruzalem heeft gekregen, blijft ze met Sion aangeduid worden en kan de naam voor zowel het Israëlitische land als voo...

2020-02-20

Sion

Hebreeuwse naam met waarschijnlijk de betekenis 'citadel, fort'. Naam van de Tempelberg in Jeruzalem, later ook aanduiding van Jeruzalem zelf en allegorisch voor 'hemelse stad'. In het Welsh is Sion een variant van John.

2020-02-20

SION

SION - o. oorspr. de burcht van het oude Jeruzalem ; de berg waarop deze stond; de tempel van Salomo op dezen berg gebouwd; de stad Jeruzalem; het volk Sions, het Joodsche volk

2020-02-20

Sion

Sion. Onder dezen naam vermelden wij: Sion, een heuvel te Jerusalem, waarop reeds de Jebusiten een burgt hadden gesticht, die door David veroverd en versterkt werd. Na dien tijd was deze heuvel het bovengedeelte der stad, terwijl thans slechts de noordelijke helft dezer hoogte tot Jerusalem behoort en de zuidelijke stadsmuur er overheen loopt. In het westen en zuidwesten daalt deze heuvel steil af naar het dal Hinnom. Bij de profeten en dichters des Ouden Verbonds draagt de geheele hoofdstad wel...

2020-02-20

Sion

Sion - heette oorspr. de Z.-Oostelijke burcht van het oude Jeruzalem, de „Davidsburcht”. Later, toen de tempel iets Noordelijker werd gebouwd, ging de naam S. over naar den tempelberg, en nog later werd de naam gebruikt voor heel Jeruzalem, vooral in dichterlijke taal.

2020-02-20

Sion

Sion - Σίων, berg, die een deel uitmaakte van Jerusalem.

2020-02-20

Sion

1° → Jerusalem 2° Landgoed in de Z. Holl. gem. → Rijswijk, ter plaatse van het vroegere klooster Sion, waar Erasmus van Rotterdam zijn eerste opleiding ontving. 3° (Duitsch: Sitten) Oude stad in het Rhônedal in Zwitserland, aan den Simplonspoorweg; hoofdstad van het kanton Wallis. Ca. 7 000 inw. (vnl. Franschsprekend en Kath.). Wijnbouw. Kerk uit de 15e eeuw; op een rots het kasteel Valeria (seminarie); meerdere kloosters. S. heeft nog een middeleeuwsch voorkomen. S....

2020-02-20

Sion

Van den Sion wordt in het Oude Testament voor het eerst melding gemaakt in 2 Sam. 5 : 7 (parallelle plaats 1 Kron. 11 : 5), waar verhaald wordt hoe David „den burcht Sion”, die tot dusver in de handen der Jebusieten geweest was, inneemt en maakt tot „stad van David”. Van hier wordt naar 1 Kon. 8 : 1 (parallelle plaats 2 Kron. 5 : 2) de ark opgebracht naar Salomo’s tempel, nadat ze eenigen tijd in „Davids stad” had gerust (2 Sam. 6 : 16). In de profetisch...

2020-02-20

SION

is tegenwoordig de naam van het zuidelijke deel van de westelijke bergrug van Jerusalem. De traditie van deze naamgeving gaat echter niet verder terug dan de 4de eeuw n. Chr. In Davids tijd droeg het zuidelijke plateau van de oostelijke bergrug de naam Sion, vervolgens werd de naam uitgebreid tot de berg, waarop de tempel gebouwd was. Nog later werd Sion een naam voor geheel Jerusalem. Men kan de betekenisontwikkeling nagaan door met elkander te vergelijken 2 Sam. 5:7, Is. 10 : 12 en Ps. 126 :...

2020-02-20

SION

a. cisterciënzer nonnenklooster bij Nijwier (Onze Lieve Vrouw ten Dale), gesticht uit Klaarkamp vóór 1200. Bezat ruim 2200 pondemaat land, opgeheven 1580. Hallema in ‘Sw.’ in (1921) verwart soms a met b.b. klooster van premonstratenzer zusters onder Dantumawoude aan het Dokkumer Diep, het eerst genoemd 1332, opgeheven 1580. Het nieuwe prot. ziekenhuis te Dokkum (1955) is hiernaar S.s-berg genoemd. Zie: Nieuw Frl. (12.4.1947); S. E. Wendelaar Bonga, Onze Lieve Vrou...