2019-10-16

Simson

Simson, Samson, strijder tegen de Filistijnen, die door zijn vrouw Delila wordt verraden; (fig. en in vergelijking) strijdvaardig persoon; iemand die verraden wordt. Simson is een aan God gewijd kind dat opgroeit tot een dapper strijder voor Israël tegen de Filistijnen. Hij wordt uiteindelijk ten val gebracht door toedoen van zijn vrouw Delila. Zij ontfutselt hem het geheim van zijn kracht: ‘Als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten en zou ik net zo zwak...

2019-10-16

Simson

Simson, 'zonnetje', is een held uit het boek Richteren in het Oude Testament. Na zijn geboorte kregen zijn ouders via goddelijke weg te horen dat het haar van hun zoon nooit mocht worden afgeknipt. Toen Simson ouder was werd hij verliefd op een meisje uit het vijandelijke kamp, een Filistijnse. Toen hij op weg was om haar op te halen, kwam hij een leeuw tegen. Hij scheurde met blote handen de kaken van het dier uiteen. In de christelijke kunst is deze gebeurtenis vaak afgebeeld: Simson in gevech...

2019-10-16

Simson

De naam hangt samen met het Hebreeuwse woord voor 'zon', sjèmesj, vandaar dat hij wel verklaard wordt als 'kleine zon', 'kind van de zonnegod'. Naam van een richter van Israël (zie de Bijbel, Richteren 13-16). Zijn geschiedenis en in het bijzonder de verhouding tussen Simson en Delila was een geliefd onderwerp bij kunstenaars, bijvoorbeeld Saint-Saëns' opera 'Samson et Delila' (Samson is de vorm uit de Vulgaat). De naam komt in Holland, voorzover bekend, niet vóór de 13e eeuw in gebruik: Sa...

2019-10-16

Simson

Simson - (Hebr. „(man?) van de zon”), richter van den Israëlietischen stam Dan. Zijn strijd tegen de Filistijnen wordt verhaald in de oude volksvertellingen, Richt. 13-16, die met verschillende sagen zijn saamgevlochten; het verband tusschen deze verhalen en zonnemythen is echter zéér zwak en werd vroeger schromelijk overdreven. S., uitmuntende door ruwe kracht, welke zetelde in zijn lange haren, is „de Israëlietische Hercules”.

2019-10-16

Simson

Simson, de nationale held der Israëlieten, behoorde tot den stam van Dan, bezat eene verbazende ligchaamskracht en bragt gedurig groote schade toe aan de Philistijnen, welke in die dagen over Israël heerschten. Men vindt het verhaal zijner heldendaden en lotgevallen in Richteren XIII—XVI. Het blijkt intusschen dat deze Hebreeuwsche heldensage veel overeenkomst heeft met die van den Phoenicischen Héraclés (Hérculés).

2019-10-16

Simson

Het woord Simson betekent „man van de zon”; hij was een der bekendste Richters of volksleiders van het oude Israël en behoorde tot den stam Dan. In onze taal, die immers zoveel termen aan den Bijbel heeft ontleend, geldt zijn naam nog altijd als de aanduiding van een geweldige lichaamskracht: Simsons-kracht. Simson was als Nazireeër geroepen nooit zijn hoofd te scheren, op straffe van verlies van zijn titanische kracht, zodat hij steeds zijn haar vrij moest laten groeien. H...