Wat is de betekenis van school?

2022
2023-02-02
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

school

(19e eeuw) (Barg.) kerk; vroegmis. Andere Bargoense termen voor kerk: bidkeet*; (de) gezondheid*; (het) heil*; (de) herberg*; preemkeet*; sjank*; sjoek*; tofelemonenschool*. • Zoo gezegd, zoo gedaan, de manke ontving mij vriendelijk en ik werd zijn gabber (kameraad); gij weet dat hij de knapste turftrekker (zakkenroller) van zijn tijd was en m...

Lees verder
2020
2023-02-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

school

Het begrip school heeft 3 verschillende betekenissen: 1) instelling voor onderwijs. instelling waar onderwijs verstrekt wordt, meestal een instelling waar aan jongeren basisonderwijs of middelbaar onderwijs wordt gegeven. 2) groep gelijkgestemde mensen. groep mensen, meestal kunstenaars of wetenschapslui, die samen dezelfde doctrine...

Lees verder
2018
2023-02-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

school

school - zelfstandig naamwoord 1. inrichting waar onderwijs gegeven wordt ♢ onze zoon zit op een christelijke school 1. een school met de bijbel [waar het onderwijs op de bijbel gebaseerd is] ...

Lees verder
2017
2023-02-02
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

school

school - Een groep van vissen of inktvissen die samen zwemmen op een georganiseerde wijze. Alle, of de meeste individuen in een s. bevinden zich in dezelfde fase van de levenscyclus. Mannetjes vertoeven dankzij deze levenswijze dicht bij de wijfjes op het ogenblik dat ze legrijp zijn. Een andere functie van de s. is een verdediging tegen predators,...

Lees verder
1980
2023-02-02
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

School

Het Griekse woord scholè, waaraan het Latijnse schola en het Nederlandse school beantwoorden, betekent eigenlijk men zal het met verbazing vernemen rust, ledige tijd, in het bijzonder: vrij zijn van openbare bezigheden. Dan gaat het woord betekenen: de bezigheid in de vrije tijd, de tijd aan de wetenschap gewijd, de studie. Vervolgens wordt...

Lees verder
1977
2023-02-02
ballet

ABC van het Ballet encyclopedie

School

Zie: methode.

1974
2023-02-02
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

school

verzameling vissen (of andere waterdieren); verplaatsen en voeden zich op dezelfde tijd. Agressie onderling is er niet.

1971
2023-02-02
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

School

School - Er zijn in ons land zeilscholen, motorbootvaarschoien en waterskischolen. Inlichtingen bij het KNWV, de ANWB en de Nederlandse Waterski Bond.

1965
2023-02-02
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

SCHOOL

Het kind ziet zich, wanneer het voor het eerst naar school gaat, voor problemen gesteld, problemen die soms een dramatisch karakter hebben, waarvan de ouders over het algemeen het bestaan niet vermoeden. Het betreft de integratie van de nieuwe scholier.

1963
2023-02-02
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

school

I.: Geneeskundige School (de), (hist.) opleidingsinstituut voor geneesheren, in 1882 opgericht, in 1969 opgegaan in de universiteit. Zie Enc.Sur. 217. - : je school is te hoog, (scholierentaal) je gaat te ver, wat je zegt is te gewaagd; je gebruikt te erge scheldwoorden. - Etym.: S ‘joe skoro é’ = id. II.school-, indien gevolg...

Lees verder
1959
2023-02-02
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

School

Naam voor groepering van stijlverwante of gelijkgezinde kunstenaars.

1958
2023-02-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

SCHOOL

In sommige dorpen (bijv. Veenwouden, Wier, Brantgum) staat een ‘âld skoalle’ (oude S.). Een lang huis met, naast een normale woning, een extra-grote kamer.Dit zijn S.en van voor ca. 1850, dus eigendom van de kerk: S., tevens woning voor de S.-meester-koster. Als ze nog van de kerk zijn vaak catechisatielokaal (Brantgum), kosterswo...

Lees verder
1952
2023-02-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

School

1. s.; (onderwijsinrichting), skoalle; de lagere —, de greate skoalle. 2. s.; (van vissen), iezing, iezem, ies, jacht; — baarzen, bearzehap, -iezing.

Lees verder
1951
2023-02-02
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

school

I. school, leerschool; schooltijd; schoolgebouw, -lokaal, leervertrek; ook: examenlokaal; Hogeschool; faculteit; fig richting (ook: school of thought); schools, (candidaats)examen; high(er) school, ± middelbare school; lower (upper) school, (de) lagere (hogere) klassen [v. e. school]; at school, op school; in school, in de klas; II. 1. onder...

Lees verder
1950
2023-02-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

School

I. v. (scholen), 1. inrichting waarin onderwijs gegeven wordt; — met betr. tot de aard van het onderwijs: hoge, middelbare, lagere school; volks-, burgerschool; Latijnse school; school voor huisvlijt, handenarbeid, landbouw, voor blinden;de openbare school, die van de overheid uitgaat; — b...

Lees verder
1949
2023-02-02
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

school

kerk; vroegmis.

1949
2023-02-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

School

(1), (dierkunde) naam voor groep samenlevende, zwemmende dieren (S. haringen); (2) (kunst) gezamenlijke volgelingen van een meester of enige voorgaande figuren in een of andere tak van kunst, welke zekere stijleigenaardigheden gemeen hebben, waaraan zich de herkomst van hun stijl laat raden. Vroeger Renaiss. waren zulke volgelingen in meer concrete...

Lees verder
1939
2023-02-02
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

School

Instituut, waar 't geheugen wordt ontwikkeld en het denkvermogen buiten werking gesteld.

1937
2023-02-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

school

I. v. (bet. 1 soms: o.) scholen, schooltje (Gr.-Lat. schola: 1 inrichting, waar onderwijs wordt gegeven, het gebouw of lokaal; 2 onderwijs, les; 3 de gezamenlijke scholieren, de scholieren met het onderwijzend personeel; 4 in het alg. plaats, waar gelegenheid is iets te leren, kennis op te doen; 5 reeks oefeningen te doorlopen met een bepaald doel;...

Lees verder
1933
2023-02-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

School

In de beteekenis van onderwijsinrichting, zie ➝ Onderwijs; in de beteekenis van gebouw, waarin onderwijs gegeven wordt, zie ➝ Schoolbouw; zie ook de volgende samenstellingen met school. Ingebouwde school is een school, die deel uitmaakt van een complex gebouwen, die ook een ander doel kunnen hebben, dan alleen L. O. geven (bijv. een internaat). Sc...

Lees verder